Beques que ofereix UIC Barcelona

UIC Barcelona té per compromís que cap persona amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar una titulació per motius econòmics. El Servei d’Estudiants ofereix informació i atenció personalitzada perquè l’alumnat pugui accedir a aquestes beques i ajuts. 

Pots consultar aquí la Normativa de beques i ajuts.

Beques per a alumnes de grau de nou ingrés

1. Beques d’Excel·lència Acadèmica (BEA)

Per a alumnat de nou ingrés, a excepció del grau en Medicina

Aquesta beca cobreix des del 20 % fins al 80 % del preu de la matrícula de tots els cursos del grau. D’aquesta manera, el cost és semblant a les taxes acadèmiques de les universitats públiques.

Requisits econòmics

El criteri d’excel·lència acadèmica és prioritari per a la concessió de la beca, encara que, atès que els fons disponibles són limitats, es valora la renda familiar per determinar-ne l’assignació en el cas de persones candidates amb el mateix nivell d’excel·lència.

La unitat familiar ha de tributar a Espanya o Andorra.

Requisits acadèmics

 • Alumnat de batxillerat: tenir, com a mínim, un 8 de mitjana a primer de batxillerat.
 • Alumnat de cicles formatius: tenir, com a mínim, un 9 de mitjana en el primer curs del cicle. 
 • Superar la prova específica de UIC Barcelona corresponent a la beca i l’entrevista personal.
 • Superar la prova d’accés oficial a la universitat. 
 • Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits per curs.
 • Consulta aquí els requisits específics del grau en Odontologia.

Com se sol·licita la beca?

Cal omplir l’imprès oficial en línia i lliurar la documentació que es demana pel portal personal d’admissió.

Documentació

 • Certificat acadèmic de primer de batxillerat
 • Carta de motivació
 • Declaració de la renda de la unitat familiar

Calendari 

Hi ha previstes tres convocatòries, al novembre, gener i abril. 

Renovació

 • Per a alumnat d’Odontologia, consulta aquí.
 • Per a alumnat d’Arquitectura, consulta aquí.
 • Per a la resta de titulacions: per a la renovació de la beca amb les mateixes condicions inicials, cal aprovar totes les matèries i tenir un 7 de nota mitjana. L’alumnat que aprovi totes les matèries amb una mitjana inferior a 7 podrà renovar la beca amb un percentatge menor. 
 • Si l’alumne recupera la mitjana establerta per a la renovació de la beca, tornarà a tenir el percentatge inicial de la beca.

Contacte

admisiones@uic.es

2. Beques d’Excel·lència Acadèmica de Medicina (BEA) - Fundació Nemesio Díez

Alumnat de nou ingrés que ha finalitzat els estudis de Batxillerat amb una nota mitjana de matrícula d’honor

UIC Barcelona i la Fundació Nemesio Díez han impulsat les beques BEA Fundació Nemesio Díez per al grau en Medicina.

La beca cobreix el 100 % de la matrícula del primer curs del grau en Medicina i fins al 80 % de la matrícula a partir de segon curs.

L’alumnat becat amb la beca BEA Fundació Nemesio es compromet a participar en les activitats que la Fundació Nemesio Díez dissenya especialment per a tot l’alumnat que rep ajuda de la Fundació i, en concret, a participar en un esdeveniment anual, i en almenys dos voluntariats a l’any.

Requisits econòmics

El criteri d’excel·lència acadèmica és prioritari per a la concessió d’aquesta beca, encara que, atès que els fons disponibles són limitats, es valorarà la renda per càpita de la unitat familiar per determinar l’assignació.  

La unitat familiar ha de tributar a Espanya o Andorra.

Requisits acadèmics

 • Haver obtingut una mitjana de matrícula d’honor a Batxillerat.
 • Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits per curs.

Com se sol·licita la beca?

La sol·licitud de la beca s’ha de tramitar emplenant l’imprès oficial en línia.

Documentació

 • Carta de motivació inicial.
 • Expedient en el qual consti la nota mitjana de matrícula d’honor de Batxillerat.
 • Impost de la renda i patrimonial de la unitat familiar.
 • Carta de compromís amb les activitats establertes per la Fundació Nemesio Díez.

Renovació

 • Per a la renovació de la beca amb les mateixes condicions inicials, és imprescindible haver aprovat tots els crèdits matriculats i tenir una nota mitjana de 8,5. 
 • L’alumnat que aprovi totes les matèries amb una mitjana inferior a 8,5 podrà mantenir la beca, però amb un percentatge inferior. L’aprovació correspondrà a la Comissió de Beques a petició de la Junta de la Facultat. 
 • Sempre que l’estudiant recuperi la mitjana establerta per a la renovació de l’ajuda, tornarà a tenir el descompte inicial.

Contacte

admisiones@uic.es

3. Beques d’Excel·lència Internacional

Per a alumnat internacional que cursarà tot el grau a UIC Barcelona

UIC Barcelona té una clara vocació internacional i prepara l’alumnat des d’una perspectiva transformadora, oberta als canvis, multicultural i integradora. Aquesta beca té com a objectiu atreure el talent internacional, d’acord amb la missió que té la Universitat amb l’excel·lència acadèmica tant nacional com internacional.

La beca cobreix fins al 20 % de la matrícula de tots els cursos i es pot sol·licitar per a tots els graus de UIC Barcelona, exceptuant Odontologia i Medicina.

Requisits econòmics

No s’estableix cap requisit econòmic.

Requisits acadèmics

Són exigibles per accedir a la convocatòria, però no garanteixen la concessió de la beca.

 • Tenir com a mínim un 8 de mitjana en el curs equivalent a primer de batxillerat. UIC Barcelona convertirà les notes al sistema espanyol.
 • Haver superat la prova específica d’accés als estudis del programa.

Com se sol·licita la beca? 

Cal omplir l’imprès oficial en línia i lliurar la documentació que es demana pel portal personal d’admissió.

Documentació necessària

Certificat acadèmic del curs equivalent a primer de batxillerat.

Calendari 

Hi ha previstes tres convocatòries, al novembre, gener i abril. 

Renovació 

Per a la renovació és imprescindible aprovar totes les assignatures.

Contacte

Ana Puig-García Capelo
Assessora Internacional
anapuiggc@uic.es
Tel .: +34 651 82 61 86

4. Beques al millor treball de recerca de Batxillerat

Per a alumnat de nou ingrés procedent de Batxillerat

Presenta el teu projecte al concurs preuniversitari podràs guanyar una beca que cobreixi el 100 % del teu primer any.

Com que es tracta d’un premi de caràcter únic, aquesta beca no es pot renovar.   

5. Beques Excellence

Per a alumnat de Batxillerat que estigui entre els millors resultats de les proves d’accés a la Universitat

Es concedeix la gratuïtat del primer curs de grau de qualsevol titulació de UIC Barcelona.

Requisits econòmics

No hi ha requisits econòmics. 

Requisits acadèmics

 • Estar entre els 500 primers estudiants dels resultats de les PAU de la Comunitat Autònoma de Catalunya i els 100 primers estudiants dels resultats de les EBAU de la resta de les comunitats autònomes i/o;
 • haver obtingut premi extraordinari de batxillerat.

Com es pot obtenir la beca?

 • L’alumne ha d’haver estat admès prèviament a UIC Barcelona.
 • El fet de complir els requisits per sol·licitar la gratuïtat no implica l’admissió directa ni cap dret de preferència en el procés d’admissió a la Universitat. 
 • UIC Barcelona seleccionarà (entre els estudiants que han obtingut els millors resultats de les PAU/EBAU) d’un a cinc candidats per titulació i es reservarà el dret a deixar desertes les beques.
 • En el moment de la matriculació, s’ha d’aplicar la beca, presentant la documentació.

Documentació

Document que garanteixi el compliment dels requisits acadèmics.

Renovació

No hi haurà renovació de la beca, sinó que s’anirà aplicant el percentatge d’ajuda en tants crèdits matriculats com crèdits amb matrícula d’honor s’hagin obtingut en el curs anterior.

Contacte

admisiones@uic.es

6. Beca matrícula d’honor de Batxillerat

Per a alumnat de Batxillerat de nou ingrés

Es concedeix la gratuïtat del primer curs de grau de qualsevol titulació de UIC Barcelona.

Requisits econòmics

No hi ha requisits econòmics. 

Requisits acadèmics

Haver finalitzat el batxillerat amb una nota mitjana de matrícula d’honor.

Com se sol·licita la beca?

Presentant l’expedient acadèmic de l’alumne.

Renovació

No hi haurà renovació de la beca, sinó que s’anirà aplicant el percentatge d’ajuda en tants crèdits matriculats com crèdits amb matrícula d’honor s’hagin obtingut en el curs anterior. 

Contacte

admisiones@uic.es

7. Beca Sport talent

Per a esportistes d’alt nivell o rendiment

A través del programa Sport Talent, per a esportistes d’alt nivell o rendiment, UIC Barcelona ajuda aquests estudiants a compatibilitzar la seva vida acadèmica amb l’esport de competició i vol contribuir en la seva formació integral. La Universitat premia el seu rendiment acadèmic amb 10 beques de 2.000 € cadascuna, finançant una part de la seva matrícula.

Requisits econòmics

No hi ha requisits econòmics. 

Requisits acadèmics

 • Alumnat de segon de batxillerat: aprovar totes les matèries i tenir una nota mitjana mínima de 7. 
 • Alumnat de cicles (CFGS): aprovar totes les matèries i tenir una nota mínima de 8. 
 • Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits.
 • En cas que es matriculi d'un nombre de crèdits inferior, l’import s’ha d’ajustar al nombre de crèdits matriculats.

Requisits esportius

L’alumnat ha de complir amb els requisits esportius que estableix el Programa Sport Talent, dels quals es valorarà el nombre i grau de criteris complerts.  

Com se sol·licita la beca?

Omplint l’imprès oficial en línia i la documentació a la persona d’admissions responsable de cada titulació.

Documentació

L’alumnat de nou ingrés, juntament amb la documentació pròpia del procés d’admissió, han de lliurar la carta de motivació i el certificat que acrediti la seva condició d’esportista d’alt nivell, d’acord amb els requisits establerts al Programa Sport Talent.

Renovació

Cal presentar al Servei d’Estudiants l’expedient acadèmic del curs finalitzat i la justificació dels mèrits esportius.

Per renovar la beca amb les mateixes condicions inicials, és imprescindible haver aprovat totes les matèries i tenir una nota mitjana mínima de 6,5. 

Si s’aproven totes les matèries sense arribar a una nota mitjana de 6,5 la beca es reduirà en un 50 %.

Sempre que l’alumne recuperi la mitjana establerta per a la renovació de la beca, tornarà a tenir el descompte inicial.

Contacte

esports@uic.es

Beques per a màsters i postgraus 

8. Beca d’Excel·lència Acadèmica (BEA) per a màsters

Per a alumnat nacional i internacional amb un títol de grau

Cada beca equival al 20 % del preu total del màster triat per l’estudiant, a excepció dels màsters d’Odontologia. S'obre aquest programa per als màsters següents.

Requisits

 • Estar en possessió d’un títol de grau universitari.
 • Es valorarà l’excel·lència acadèmica dels candidats a cadascun dels màsters; i la Comissió de Beques de UIC Barcelona prendrà una resolució a partir d’un rànquing objectiu i competitiu.

Com se sol·licita la beca?

 • S’ha d’accedir al portal en línia d’admissions de UIC Barcelona i emplenar el formulari de sol·licitud d’admissió de màster. 
 • Cal aportar la documentació sol·licitada. 

Documentació

 • DNI o passaport vigent. 
 • Document de LOPD signat en totes les pàgines. 
 • Document de condicions generals per a l’admissió signat.  
 • Certificat acadèmic d’estudis del grau universitari realitzat. 
 • Certificat de notes del grau. 
 • Curriculum vitae (CV). 
 • Carta de motivació per a l’accés al màster. 
 • Qualsevol altre document específic que se sol·liciti per postular en el màster. Si es disposa de cartes de recomanació, hi ha l’opció d’adjuntar-les. Les cartes de recomanació no són obligatòries, però es valoren positivament. 

En alguns casos es pot sol·licitar una entrevista i/o la realització de proves específiques. 

Contacte

admisiones@uic.es

9. Beques d’Excel·lència Acadèmica (BEA) per al màster universitari a Advocacia i Procura (MUAP)

Per a alumnat que ha tingut una beca BEA i hagi finalitzat el grau en Dret a UIC Barcelona

S’atorgaran un total de quatre beques del 50 % de l’import total de la matrícula completa del programa. 

Aquesta beca és incompatible amb qualsevol altra ajuda o descompte. 

Contacte

admisiones@uic.es

10. Beca al millor expedient acadèmic de grau

Per a alumnat que hagi finalitzat un grau a UIC Barcelona

S’atorgarà una beca per any i titulació, equivalent al 20 % de l’import del màster o postgrau de UIC Barcelona, a excepció dels màsters en Odontologia.

Requisits

 • Estar en possessió d’un títol de grau universitari de UIC Barcelona. 
 • Cursar un màster o postgrau a UIC Barcelona durant el curs immediatament posterior al de finalització de la titulació.
 • Haver obtingut el millor expedient acadèmic del grau cursat a UIC Barcelona.

Com se sol·licita la beca?

 • La Junta de cada Facultat/Centre/Departament proposa les persones candidates amb els cinc millors expedients del grau al Servei de Beques i Ajuts.
 • La Comissió de Beques i Ajuts aprova les persones candidates de cadascuna de les titulacions a les quals es concedirà la beca. 
 • La beca s’aplica a la matrícula del màster o postgrau del curs acadèmic següent.

Contacte

beques@uic.es

Beques per a alumnes de UIC Barcelona

11. Beca UIC Barcelona

Dirigida a estudiants de tots els graus amb necessitats econòmiques

Aquesta beca procura que cap estudiant amb aptituds per a l’estudi deixi de cursar un grau a UIC Barcelona per motius econòmics.

Requisits generals

 • Alumnat que opta al títol de grau i siguin menors de 30 anys.
 • Cal sol·licitar també la Beca del Ministeri d’Educació. A Catalunya es pot fer a través de l’AGAUR, i els estudiants del País Basc tenen la seva pròpia convocatòria. 
 • Efectuar el pagament de la matrícula del curs acadèmic per al qual se sol·licita l’ajut durant els terminis previstos i independentment d’haver sol·licitat la beca. Si posteriorment la resolució de la beca és favorable, es reintegrarà l’import de l’ajuda concedida.

Requisits econòmics

 • Es té en compte la renda familiar i els elements relacionats amb el patrimoni, com els rendiments del capital, els guanys patrimonials o els immobles.
 • La beca és incompatible amb una altra ajuda superior al 50 % de la matrícula.

Requisits acadèmics

 • Alumnat de primer curs: obtenir almenys 5 punts en la prova d’accés a la universitat (fase general de la PAU/EBAU), en la nota de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o una altra prova d’accés. 
 • Alumnat de cursos posteriors i els que vulguin renovar la beca: superar tots els crèdits matriculats en el curs anterior, amb un màxim de dues assignatures aprovades en segona convocatòria per als graus de quatre anys i tres per als graus de més de quatre anys. Un no presentat equival a un suspens.
 • No podran sol·licitar l’ajuda l’alumnat que ja tingui un títol de grau, llicenciat, arquitecte, diplomat, arquitecte tècnic o algun dels corresponents als estudis superiors.

Com se sol·licita la beca?

 • Alumnat que ja estigui cursant el grau: ha d’emplenar la sol·licitud a través de la seva intranet i presentar al Servei d’Estudiants la documentació requerida.
 • Alumnat de nova incorporació: ha d’emplenar la sol·licitud de beca 1r any del web de beques, i presentar-la al Servei d’Estudiants del seu campus juntament amb la documentació requerida.

Documentació

No n’hi ha prou amb complimentar la sol·licitud de beca, cal presentar també la documentació requerida al Servei d’Estudiants.

La Unitat de Beques analitza les sol·licituds i les eleva a la Comissió de Beques i Ajuts Econòmics per a la seva aprovació. 

Calendari 2024

 • Alumnat que ja estigui cursant el grau: de l’1 d’abril al 26 de juliol. 
 • Alumnat de nou ingrés o trasllat d’expedient: de l’1 d’abril al 15 d’octubre.

Renovació

 • La beca s’ha de renovar cada curs.
 • S’han de complir els requisits econòmics cada any.
 • Cal emplenar la sol·licitud i presentar la documentació actualitzada al Servei d’Estudiants.
 • Superar tots els crèdits matriculats en el curs anterior, amb un màxim de dues assignatures aprovades en segona convocatòria per als graus de quatre anys i un màxim de tres per als graus de més de quatre anys. Un no presentat equival a un suspens.

Contacte

beques@uic.es

12. Beca UIC - Banco Santander

Per a estudiants de tots els graus amb necessitats econòmiques

UIC Barcelona té subscrit un conveni amb el Banco Santander per tal d’oferir ajudes econòmiques a l’alumnat de la Universitat que es trobi en una situació econòmica desfavorable.

S’ofereixen 30 beques amb una dotació unitària per import de 1.000 €.

Requisits

 • Optar al títol de grau.
 • Ser menor de 30 anys.
 • Alumnat de primer curs: obtenir almenys 5 punts en la prova d’accés a la universitat (fase general de PAU), en la nota de Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) o una altra prova d’accés.
 • Alumnat d’altres cursos i renovacions: haver superat tots els crèdits matriculats en el curs anterior. Un no presentat equival a un suspens.
 • No poden sol·licitar l’ajut els alumnes que ja tinguin un títol de grau, llicenciat, arquitecte, diplomat, arquitecte tècnic o algun dels corresponents als estudis superiors.

Com se sol·licita la beca?

La beca se sol·licita a través de la plataforma Beques del Banco de Santander. La Comissió de Beques i Ajuts de UIC Barcelona analitza i aprova les sol·licituds presentades.

Calendari

El termini finalitza el 15 d’octubre. 

Contacte

beques@uic.es

13. Beca Fundació Maria Teresa Rodó

Per a estudiants de tots els graus amb necessitats econòmiques i bon expedient acadèmic

Beca dotada per la Fundació Maria Teresa Rodó.

Concessió d’una beca per estudiar tota la carrera universitària de qualsevol grau a UIC Barcelona.

La dotació inclou 10.000 € per a la matrícula de cada curs, amb un seguiment intensiu i personalitzat dels estudis per garantir un aprofitament màxim i les màximes garanties de finalització.

Requisits econòmics

 • Provenir d’un entorn sociofamiliar desfavorit econòmicament.
 • Provenir d’un entorn culturalment aliè al món universitari.

Requisits acadèmics

 • Alumnat de nova incorporació: haver superat el curs d’accés a la universitat amb almenys una nota de 7.
 • Alumnat que ja estigui cursant el grau: tenir tots els crèdits acadèmics aprovats i una nota mitjana mínima de 7 en el curs anterior. 

Com se sol·licita la beca?

La sol·licitud es presenta en línia i la Unitat de Beques revisa i avalua si l’alumne compleix els requisits. La Comissió de Beques i Ajuts Econòmics i la Junta de Govern resolen les sol·licituds.

Documentació

 • Justificant d’haver sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació.
 • Carta de motivació, explicant els motius pels quals opta a la beca i tots els documents que s’indiquen en la sol·licitud.

Renovació

 • És imprescindible haver superat tots els crèdits matriculats en el curs anterior. Un no presentat equival a un suspens. 
 • Cal certificar que l’alumne ha tingut reunions periòdiques amb el seu assessor com a mínim tres vegades durant el curs finalitzat. 

Contacte

beques@uic.es

14. Beca Fundació Maria Pou-Lunet

Per a alumnat de totes les titulacions amb necessitats econòmiques i bon expedient acadèmic

Beca dotada per Lunet Facility Services. 

Concessió d’una beca per estudiar tota la carrera universitària de qualsevol grau a UIC Barcelona, per tal de facilitar la consecució d’estudis universitaris a estudiants amb dificultats.  

Requisits econòmics

 • Provenir d’un entorn sociofamiliar desfavorit econòmicament.
 • Provenir d’un entorn culturalment aliè al món universitari.

Requisits acadèmics

 • Alumnat de nova incorporació: haver superat el curs d’accés a la universitat amb almenys una nota de 7.
 • Alumnat que ja estigui cursant el grau: tenir tots els crèdits acadèmics aprovats i una nota mitjana mínima de 7 en el curs anterior. 

Com se sol·licita la beca?

La sol·licitud es presenta en línia i la Unitat de Beques revisa i avalua si l’alumne compleix els requisits. La Comissió de Beques i Ajuts Econòmics i la Junta de Govern resolen les sol·licituds.

Documentació

 • Justificant d’haver sol·licitat la beca del Ministeri d’Educació.
 • Carta de motivació, explicant els motius pels quals opta a la beca i tots els documents que s’indiquen en la sol·licitud.

Renovació

És imprescindible haver superat tots els crèdits matriculats en el curs anterior. Un no presentat equival a un suspens. 

Cal certificar que l’alumne ha tingut reunions periòdiques amb el seu assessor com a mínim tres vegades durant el curs finalitzat. 

Calendari

TANCADA

Contacte

beques@uic.es

15. Beca Fundació Damm

Per a alumnat de totes les titulacions amb necessitats econòmiques i bon expedient acadèmic

Beca dotada per la Fundació Damm.

Concessió de tres beques per valor de 3.000 € cadascuna per potenciar la formació i la igualtat d’oportunitats.

Requisits

 • Alumnat de nou ingrés: haver superat el curs d’accés a la universitat amb una nota mínima de 7. 
 • Alumnat d’altres cursos i renovacions: tenir totes les assignatures del curs anterior aprovades i una nota mitjana d’almenys un 7 (6,5 per a Arquitectura). 

Com se sol·licita la beca?

La sol·licitud es presenta en línia i la Unitat de Beques revisa i avalua si l’alumne compleix els requisits. La Comissió de Beques i Ajuts Econòmics resol les sol·licituds.

Documentació

Amb la sol·licitud cal adjuntar una carta de motivació, explicant els motius pels quals s’opta a la beca i tots els documents que s’indiquen.

Calendari

TANCADA

Contacte

beques@uic.es

16. Beques d’Excel·lència Acadèmica Medicina (BEA)

Per a alumnat de 2n a 5è curs del grau en Medicina

Beca del 25 % de la matrícula per a estudiants de 2n a 5è curs.

Requisits econòmics

No s’estableix cap requisit econòmic. 

Requisits acadèmics

 • Ser estudiant actual de UIC Barcelona en els cursos de 2n a 5è. 
 • Estar entre els 12 millors expedients del curs, amb una nota igual o superior a 8,5 de mitjana.
 • Matricular-se d’un mínim de 60 crèdits.

Com s’atorguen les beques?

 • La Junta de Facultat proposa les persones candidates a la Comissió de Beques i Ajuts i aquesta resoldrà qui seran els candidats.
 • La resolució es comunicarà a l’alumnat la primera quinzena de juliol. 
 • La beca s’aplicarà a la matrícula del curs acadèmic següent.

Renovació

Cal aprovar tots els crèdits matriculats i tenir com a mínim un 8,5 de nota mitjana.

Contacte

alumnatmedicina@uic.es

17. Beca Josep Torrella

Per a estudiants actuals de 4t i 5è curs del grau en Arquitectura

Beca dotada per Torrella Ingeniería.

La beca potencia la formació en arquitectura industrial, cobreix una part de la matrícula de l’estudiant, amb una dotació econòmica de 3.000 €, procurant unir l’excel·lència acadèmica i la necessitat de l’alumne seleccionat.

Inclou el desenvolupament de pràctiques extracurriculars remunerades a Torrella Ingeniería de quatre setmanes, amb la possibilitat d’integrar-s’hi un cop acabats els estudis.

Requisits

 • Tenir una nota mitjana de 6,5 o superior el curs anterior. 
 • Tenir coneixements d’eines informàtiques com el CAD, Revit, etc., d’ús habitual en el desenvolupament diari de la feina a Torrella.

Renovació

Si l’estudiant és de 4t, és condició imprescindible el seu compromís de fer pràctiques durant l’estiu i haver superat tots els crèdits matriculats el curs anterior, també amb una mitjana de 6,5.

Calendari

El termini per a la sol·licitud finalitza el 15 de juliol.

Contacte

info.architecture@uic.es

18. Beca Dr. Joaquín Barraquer Moner

Per a estudiants actuals de 2n i 3r del grau en Medicina

Beca dotada per la Fundació Barraquer.

La beca està destinada a potenciar el talent i promoure la igualtat d’oportunitats entre alumnat de la titulació de Medicina, unint els requisits d’excel·lència acadèmica i el de necessitat d’ajut econòmic de l’estudiant. S’atorguen dues beques de 3.500 € cadascuna, que cobreixen una part de la matrícula anual de l’alumnat beneficiat.

Requisits

Haver superat tots els crèdits matriculats en el curs anterior amb una nota mitjana mínima de 7, i el compromís de cursar l’assignatura optativa d’Oftalmologia Pràctica a la Clínica d’Oftalmologia Barraquer.

Com se sol·licita la beca?

Juntament amb la sol·licitud de la beca, l’alumne ha d’adjuntar una carta personal en què reflecteixi el seu interès i/o coneixement de l’oftalmologia, i la motivació que l’ha portat a estudiar Medicina i voler exercir com a metge.

Renovació

Superar tots els crèdits matriculats en el curs anterior amb una nota mitjana mínima de 7. 

Calendari

El termini per a la sol·licitud finalitza el 30 de juny.

Contacte

beques@uic.es

19. Beca Mi Fundació Alex

Per a alumnat de 3r i 4t curs del grau en Infermeria

Beca dotada per Mi Fundació Alex, fundació corporativa promoguda pel grup assistencial Clíniques Mi.

Concessió de tres beques per valor de 3.750 €, destinades a alumnat d’Infermeria, amb un excel·lent expedient acadèmic, amb capacitat econòmica limitada i compromesos amb la societat.

Els becats tindran la possibilitat d’integrar-se a Clíniques Mi, un cop acabats els estudis.

Requisits

 • Alumnat de 3r i 4t curs del grau en Infermeria.
 • Haver superat tots els crèdits matriculats en el curs anterior i tenir una nota mitjana mínima de 7.
 • Tenir dificultats econòmiques.
 • L’estudiant es compromet a fer pràctiques extracurriculars de quatre setmanes que estaran tutoritzades pel Departament d’Infermeria de UIC Barcelona juntament amb les Clíniques Mi. 

Com se sol·licita la beca?

 • Cal presentar la sol·licitud de la beca en línia.
 • Cal presentar la renda familiar de l’exercici corresponent.
 • Carta de motivació personal en la qual es reflecteixi l’interès i la motivació de l’estudiant que l’han portat estudiar Infermeria i a participar en les pràctiques (curriculars o extracurriculars) ofertes per les Clíniques Mi.

Renovació

Superar tots els crèdits matriculats en el curs anterior i tenir una nota mitjana mínima de 7.

Calendari

El termini per a la sol·licitud finalitza el 10 de juliol.

Contacte

beques@uic.es

20. Beca matrícula d’honor universitària

Per a alumnat de grau a partir de 2n curs a UIC Barcelona 

UIC Barcelona vol reconèixer l’alumnat que obté matrícula d’honor a les assignatures del grau, amb l’objectiu de premiar l’esforç i l’excel·lència acadèmica.

L’import de la beca equival al nombre de crèdits de l’assignatura en la qual s’ha obtingut la matrícula d’honor. Aquest import es descompta de la matrícula del grau del curs següent.

21. Beca especial per a estudiants amb discapacitat

Per a estudiants amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 %

Beca del 50 % de la matrícula d’un curs complet de grau, postgrau, màster i doctorat a UIC Barcelona (dues convocatòries per assignatura). És incompatible amb altres beques o ajuts de UIC Barcelona, menys amb el descompte de família nombrosa i monoparental especial.

Documentació

La discapacitat ha d’estar certificada per l’organisme públic corresponent d’Espanya.  

Contacte

beques@uic.es