Arxiu General

Arxiu General

L'Arxiu General té la funció de gestionar la documentació generada i rebuda dels diferents òrgans que componen la Universitat en el desenvolupament de la seva activitat administrativa, docent i investigadora.

Organitzar, conservar i planificar per fer possible l'accés al material documental, administratiu i històric de la Universitat.

L'Arxiu General està adscrit a la Secretaria General de UIC Barcelona.