Altres mobilitats

A més de la mobilitat Erasmus+, hi ha 3 opcions:

Mobilitat de suport institucional

 • Es podrà finançar fins a la totalitat del 100% de la despesa derivada dels viatges realitzats únicament per a les tasques institucionals:
  • Visita a socis internacionals
  • Prospecció de nous socis internacionals
  • Establiment i seguiment de dobles titulacions internacionals
  • Assistència a fires internacionals, jornades sobre internacionalització
  • Seguiment d’alumnes realitzant estades de mobilitat a destinacions estratègiques
 • El Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica i Relacions Internacionals pot concedir alguna ajuda de mobilitat per raons estratègiques. A l’hora de concedir els ajuts, es ponderaran favorablement les mobilitats que tinguin caràcter multiplicador, aprofitin diverses sinergies i tinguin un impacte positiu per al conjunt de la institució.
 • Si se sol·licita finançament a VOARI, cal emplenar el formulari: “Sol·licitud de Finançament a Relacions Internacionals” (annex 3).

Mobilitat per a estades de recerca

El Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència obrirà anualment una convocatòria amb concurrència competitiva per finançar les despeses de viatges per realitzar estades de recerca.

Mobilitat per a congressos

L’assistència i organització de congressos es financen a través de projectes de recerca, grups o instituts de recerca, convenis, ingressos dels participants o ajuts institucionals o d’administracions, així com des dels departaments d’acord amb els criteris establerts per les respectives juntes de departament.

Per a més informació, consulta la normativa UIC per a PDI a la intranet (fes clic damunt de documents institucionals/ordenació acadèmica).

La nostra destinació mai és un lloc, sinó una nova forma de veure les coses.
Henry Miller