Universitat Internacional de Catalunya

Vols rebre més informació?

Informació per a pares

La Universitat Internacional de Catalunya és una fundació privada sense ànim de lucre que, promoguda per la Fundació Familiar Catalana, es va posar en marxa el 1997; compromesa amb la societat a través de la formació, la recerca, la transferència de coneixement, la innovació i la promoció de la cultura, la solidaritat i la sostenibilitat.

La UIC ofereix als seus alumnes una formació personalitzada i integral que els capacita amb les competències necessàries per accedir al mercat laboral, no només com a bons professionals, sinó també com a persones excel·lents.

La cerca de la veritat amb rigor intel·lectual a través de la recerca científica i el coneixement, el foment de la cultura de l’esforç i la superació personal, la il·lusió pel treball, l’esperit de servei i l’afany d’excel·lència són alguns dels traços singulars que defineixen la Universitat.

En l’interès de millora contínua, la UIC fonamenta l’activitat en quatre valors essencials:

  1. Entendre la persona com el centre de qualsevol actuació, i fomentar, per a això, les relacions personals basades en el diàleg, el respecte, la confiança o la lleialtat, per tal d’ impulsar tots els membres de la comunitat universitària cap a l’excel·lència.
  2. Cercar la veritat, amb actitud oberta i interès per compartir el coneixement amb esperit de col·laboració.
  3. Comprometre’s i contribuir a un millor desenvolupament de la societat actual; aportar un paper actiu al món laboral, en el progrés humà, i potenciar la disposició de servei als altres i la solidaritat.
  4. Promoure el prestigi professional de les persones que formen la comunitat universitària, i fomentar-ne l’esperit de superació, la iniciativa, l’esforç, la responsabilitat i l’actuació ètica, per tal de permetre el desenvolupament de la dimensió social de la persona.