Història

La Universitat Internacional de Catalunya comença oficialment l'activitat acadèmica l'octubre de 1997. La Llei Orgànica 11/1983 de Reforma Universitària (LRU), juntament amb la Llei 26/1984 del Parlament de Catalunya, ofereix el marc jurídic adequat per promoure una universitat amb capacitat per atorgar títols oficials. La Fundació Familiar Catalana pren la responsabilitat d'elaborar el projecte acadèmic.

Amb aquest decret d'aprovació es reconeix la creació de UIC Barcelona, que inicialment desplega l'activitat en cinc facultats i amb l'aprovació de deu titulacions. Prop de quatre-cents alumnes inauguren els nous edificis del campus universitari de Barcelona i Sant Cugat del Vallès.

UIC Barcelona comença el curs 97-98 impartint Dret, Arquitectura, Gestió i Administració Pública, Infermeria, Humanitats-Periodisme, Odontologia i Administració i Direcció d'Empreses. Un any més tard ja imparteix Fisioteràpia i l'any 2000 comencen les classes de Magisteri d'Educació Infantil i Primària.

Al 2002 s'hi suma Ciències del Treball i dos cursos després, la Llicenciatura en Criminologia. Aquest mateix any es reconeixen els estudis d'Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió i de Sistemes, amb la qual cosa s'augmenta l'oferta tècnica de la Universitat. El curs 2004-05 comencen les classes de Comunicació Audiovisual.

Paral·lelament a les facultats, UIC Barcelona ha crescut al llarg d'aquests anys en nombre de centres i instituts. Entre els quals, l'Institut d'Estudis Superiors de la Família (IESF), que neix el 2004 amb l'impuls i el suport de la Fundació Joaquim Molins Figueras, es converteix en el primer institut espanyol de rang universitari l'objecte principal del qual són les polítiques familiars.

Així mateix, el Centre d'Estudis Socials Avançats (CESA) es crea el 2004 per gestionar tres titulacions amb un pla docent comú. Està dissenyat, principalment, per a professionals en actiu procedents del sector de l'Administració pública i de les forces de seguretat. Les titulacions que ofereix són: Gestió i Administració Pública i Criminologia.

Des del curs 2008-2009, la Universitat ha anat integrant els estudis al nou Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), tot transformant les titulacions de llicenciatura i diplomatura en graus. Així doncs, gradualment aniran desapareixent els antics estudis.

A més a més, UIC Barcelona imparteix estudis de nova creació com el Grau en Medicina (2008), el Grau en Humanitats i Estudis Culturals (2009), el Grau en Publicitat i Relacions Públiques (2009) i el Grau en Ciència Política i Gestió Pública (2010), gestionat també pel CESA.