07
Desembre
11:00

Defensa de tesi: Raül Medina Gálvez

Auditori de Sant Cugat

Títol de la tesi: "Estudio sobre la absorción de las fuerzas oclusales dinámicas en prótesis implantosoportadas según el material rehabilitador. Elementos finitos 3D dinámicos"

  • Doctorand: Raül Medina Gálvez
  • Directors: Dr. Josep Cabratosa Termes, Dr. Miquel Ferrer Ballester, Dr. Oriol Cantó Navés

Programa de Doctorat: Ciències de la Salut (RD 99/2011)

Composició del tribunal:

  • President: Dr. Luís Giner Tarrida (Universitat Internacional de Catalunya)
  • Vocal: Dr. Frederic Marimon Carvajal (Universitat Politècnica de Catalunya)
  • Secretari: Dr. Jordi Martínez Gomis (Universitat de Barcelona)