Permís de residència

Necessito el permís de residència?

Tots els estudiants els estudis dels quals hagin de superar els tres mesos (90 dies), han de sol·licitar el permís de residència.

Quan i on se sol·licita?

En el termini d’un mes (30 dies) des de l’entrada a Espanya. El pots sol·licitar en línia, a través de la plataforma MERCURIO, i consultar la informació a l’Oficina d’Immigració o a la comissaria de policia de la província on tens pensat residir.

Consulta les instruccions de la plataforma MERCURIO.

Quant tarden a concedir-lo?

Una vegada presentada la sol·licitud, s’expedeix de manera immediata un certificat de registre que inclou el teu nom, la nacionalitat i el domicili registrat a la sol·licitud, el número d’identitat d’estranger (NIE) adjudicat i la data de registre.

Quins documents necessito?

 • Imprès de sol·licitud de visat nacional, en model oficial, per duplicat, emplenat i signat degudament per l’estranger o el seu representant legal en cas que sigui menor d’edat. Aquest imprès es pot obtenir a www.maec.es.
 • Passaport complet en vigor o títol de viatge, reconegut com a vàlid a Espanya, amb una vigència mínima del període per al qual se sol·licita l’estada.
  • Ciutadans EU (comunitaris): sol·licitud oficial d’inscripció (EX18)
  • Ciutadans no EU (no comunitaris): sol·licitud oficial d’inscripció (EX00)
 • Document oficial que acrediti prou recursos econòmics per a la subsistència i l’allotjament durant tota la durada dels estudis (532,51 €/mes), el qual ha d’emetre el banc. En alguns casos, hauràs de proporcionar evidència dels fons per garantir la tornada al teu país.
 • Assegurança mèdica proporcionada per una companyia d’assegurances autoritzada a Espanya. Això ha de cobrir tota l’estada a Espanya i incloure, almenys, despeses mèdiques i repatriació en cas d’accident o malaltia sobtada.
 • Documentació acreditativa d’admissió en un centre d’ensenyament secundari i/o batxiller o científic reconegut oficialment.
 • Carta d’admissió a UIC Barcelona.
 • Certificat d’empadronament o “padró”.
 • Original i fotocòpia del contracte de lloguer del pis.
  • En cas que no hi hagi contracte, cal presentar l’autorització d’habitabilitat juntament amb la fotocòpia del DNI del propietari i de l’escriptura de propietat del pis.
 • Si es tracta d’estudiants menors d’edat, l’autorització de pares o tutors en la qual consti el centre, l’organització, l’entitat i l’organisme responsable de l’activitat i del període d’estada previst.
 • Si la durada de l’estada supera els sis mesos:
 • Si l’estudiant és major d’edat penal, certificat original d’antecedents penals expedit per les autoritats del país d’origen o del país on hagi residit durant els últims cinc anys.

Consideracions importants

Tots els documents han d’estar degudament legalitzats per l’oficina consular d’Espanya amb jurisdicció al país en el qual s’ha expedit aquest document o, si escau, pel Ministeri d’Afers Estrangers i de Cooperació, excepte en el cas que el document esmentat contingui la postil·la de la Haia.

Tots els documents expedits en un idioma diferent del castellà també els ha de traduir a l’espanyol un traductor jurat oficial.

Més informació i consultes:

Delegació del Govern a Catalunya. Oficina d’Estrangers a Barcelona

Passeig Sant Joan, 189-193 08037 – Barcelona
Telèfon: 93 520 14 10

Carrer Murcia, 42 08027 - Barcelona
Telèfon: 93 520 14 10

Horari: Dilluns-dijous (9h -17,30), Divendres (9h-14h).
Estiu, de 16 juny al 15 setembre, (9h-14h)