Universitat Internacional de Catalunya

Intervenció Educactiva en Alumnes amb Deficiència Mental

Intervenció Educactiva en Alumnes amb Deficiència Mental
6
10108
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català,

Professorat

Presentació

El sistema educatiu vigent es basa en el principi de la inclusió com a paradigma base a les escoles. Aquest model defensa l'atenció a la diversitat com a realitat d’aprenentatge i requereix que els mestres i especialistes coneguin amb profunditat diferents trastorns i patologies que interfereixen en els processos d'aprenentatge. Els trastorns d’aprenentatge es poden donar per causes tant físiques, sensorials com intel·lectuals o psíquiques.

Els alumnes que tenen discapacitat intel·lectual per diferents causes o etiologies, tenen un funcionament cognitiu, personal, social, i emocional determinat que els porta a tenir unes necessitats específiques en el seu procés d'aprenentatge. Conèixer el concepte i la definició actual de la discapacitat intel·lectual i l'avaluació de la funcionalitat així com la definició del perfil de necessitats, ens ajudarà a entendre la inclusió educativa d'aquests alumnes en totes les seves dimensions.

Els alumnes que accedeixen a l’aprenentatge amb condicions sensorials personals diferenciades com problemes visuals o auditius presenten unes necessitats eductives concretes tant a nivell metodològic com personal a las que s’han de donar resposta. Els alumnes amb problemes de mobilitat també requeriran uns suports específics i concrets per a cada tipus de trastorn motriu.

Al llarg d'aquesta assignatura aprofundirem en els diferents trastorns que defineixen perfils diferenciats d'aprenentatge, les seves característiques, i el treball en cada una de les àrees i la seva adaptació a l'entorn escolar així com els serveis educatius que estan implicats.

Requisits previs

 • Conèixer la llei educativa actual
 • Tenir conceptes previs sobre inclusió educativa
 • Conèixer l'atenció a la diversitat i metodologies actives.
 • Conèixer els processos bàsics de l'aprenentatge normalitzat a l'educació infantil i primària

Objectius

1. L’educació especial u la inclusió educativa:

 • Tipologia d’alumne/a
 • Sistemes inclusius en educació ordinària

2. Respecte l'alumne amb Discapacitat Intel·lectual:

 • Característiques, evolució i desenvolupament de la persona amb Discapacitat Intel·lectual.
 • Classificació i etiologia de la Discapacitat Intel·lectual.
 • El desenvolupament del llenguatge en el Discapacitat Intel·lectual.
 • Funcionalitat i autonomia.
 • Criteris d'escolarització.
 • Necessitats educatives derivades de la Discapacitat Intel·lectual.
 • Estratègies per a l'atenció a les necessitats educatives de l'alumne amb Discapacitat Intel·lectual.
 • Recursos i estratègies per a l'accés al currículum. Educació Infantil / Educació Primària i transició a secundària.
 • Educació en el lleure.
 • Educació de l'afectivitat en el discapacitat.
 • Discapacitat Intel·lectual i vida adulta.

3. Respecte a la Discapacitat visual:

 • Donar a conèixer el Centre de Recursos Educatius per a alumnat amb discapacitat visual: qui som i què fem.
 • Contextualitzar el nostre treball d’atenció a la diversitat dins del marc legislatiu actual.
 • Conèixer la tasca que realitza l’Equip Psicopedagògic específic: professionals, criteris d’atenció, àmbit d’actuació i funcions.
 • Donar a conèixer el model explicatiu del procés d’ajustament a la discapacitat visual.
 • Facilitar  un coneixement general sobre les intervencions amb les famílies dels alumnes amb discapacitat visual.
 • Experimentar i entendre la baixa visió.
 • Conèixer tècniques i estratègies per potenciar l’autonomia dels alumnes amb discapacitat visual.
 • Conèixer diferents mètodes i tècniques per tal de facilitar la inclusió dels alumnes amb discapacitat visual en les diferents etapes educatives.
 • Donar a conèixer les adaptacions tiflotècniques que utilitzen els alumnes cecs i de baixa visió per treballar amb l’ordinador, i estratègies metodològiques per utilitzar el programari estàndard i específic.
 • Conèixer unes pautes bàsiques per a la selecció i/o adaptació de materials digitals accessibles pels alumnes amb discapacitat visual.
 • Conèixer diferents dispositius d’accés a l’ordinador i programari estàndard i específic per treballar les diferents àrees curriculars en les etapes d’Educació Infantil i Primària.

4. Respecte a la Discapacitat auditiva:

 • Donar a conèixer les bases conceptuals del estudi de la DA; Graus i tipus; etiologia; diverses classificacions.
 • Contextualitzar l’atenció als alumnes amb discapacitat auditiva dins del marc legislatiu actual.
 • Donar a conèixer que són i com funcionen els CREDA.
 • Entendre la  discapacitat auditiva.
 • Donar a conèixer estratègies per potenciar la comunicació i autonomia dels alumnes amb discapacitat auditiva
 • Conèixer els sistemes de comunicació per a l’educació dels alumnes amb DA.
 • Conèixer pautes d’intervenció a l’aula amb alumnat amb DA.
 • Conèixer els professionals que intervenen en el suport educatiu amb nens i nenes amb DA.
 • Conèixer diferents mètodes i tècniques per tal de facilitar la inclusió dels alumnes amb discapacitat auditiva en les diferents etapes educatives. Conèixer i fer una anàlisi crítica sobre l’emplaçament educatiu dels alumnes amb DA.
 • Conèixer els enfocaments d’ intervenció lingüística amb alumnes amb DA.  
 • Conèixer unes pautes bàsiques per a la selecció i/o adaptació de materials digitals accessibles pels alumnes amb discapacitat auditiva.
 • Contextualitzar la problemàtica de la sordceguesa.
 • Conèixer pautes d’intervenció amb nens i nenes sordcecs.
 • Entendre la situació dels alumnes sordcecs.

5. Respecte a la Discapacitat motriu:

 • Conèixer l’etiologia i la tipologia de la discapacitat física
 • Desenvolupar els criteris d’inclusió educativa segons l’Organització Mundial de la Salut
 • Conèixer diferents materials de suport que facilitaran la participació activa i efectiva de tot l’alumnat
 • Aplicar metodologies adequades per tal de facilitar la inclusió de l’alumne amb discapacitat motriu

6. Serveis educatius:

 • Nou Decret d’Educació Inclusiva del 2017
 • Serveis educatius i treball en xarxa amb altres serveis (Salud i Benestar Social)
 • Sistema de suports
 • DUA

7. Tècniques i mètodes d’estimulació multi sensorial i psicomotriu.

 • Intervenció / teràpies fora del sistema educatiu:
  • Estimulació neuro-sensorial
  • Treball corporal
  • Intervenció global en desenvolupament

8.  Orientació familiar i acompanyament.

 • Expectatives  representacions entre professors i famílies
 • Relació família-escola amb fills amb NEE
 • Coordinació serveis-família-escola

Competències

 • CEM-03 - Conèixer els fonaments de l'atenció primerenca.
 • CEM-04 - Reconèixer la identitat de l'etapa i les seves característiques cognitives, psicomotores, comunicatives, socials i afectives.
 • CEM-07 - Identificar dificultats d'aprenentatge i disfuncions cognitives i les relacions amb l'atenció.
 • CEM-08 - Saber informar altres professionals especialistes per tal d'abordar la col·laboració del centre i del mestre en l'atenció a les necessitats educatives especials que es plantegin.
 • CEM-09 - Adquirir recursos per afavorir la integració educativa d'estudiants amb dificultats.
 • CEM-13 - Atendre les necessitats dels estudiants i transmetre'ls seguretat, tranquil·litat i afecte.
 • CEM-25 - Identificar trastorns del son, de l'alimentació, del desenvolupament psicomotor, i de l'atenció i la percepció auditiva i visual.
 • CEM-26 - Col·laborar amb els professionals especialitzats per solucionar aquests trastorns.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

1. Pren iniciatives i es mostra emprenedor davant les situacions que li planteja la seva activitat docent a l'aula d'educació especial.
2. Desenvolupa la seva tasca docent orientada a la qualitat a partir de l'anàlisi reflexiva sobre la seva pròpia activitat.
3. Identifica, analitza i comprèn el concepte d'educació especial i atenció a la diversitat.
4. Coneix l'evolució històrica de l'educació especial.
5. Coneix els condicionaments legislatius referents a l'educació especial i l'atenció a la diversitat a Catalunya i Espanya.
6. Coneix i comprèn les característiques i necessitats educatives, afectives i socials de l'alumne amb discapacitat intel·lectual, sensorial, motora o trastorn de conducta i personalitat.
7. Coneix i aplica les eines d'avaluació de les necessitats educatives de l'alumnat amb discapacitat intel·lectual, sensorial, motora o trastorn de conducta i personalitat.
8. Dissenya plans d'intervenció educativa dirigits a l'alumnat amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat intel·lectual, sensorial, motora o trastorn de conducta i personalitat.
9. Coneix, comprèn i aplica els recursos didàctics, curriculars i tecnològics per a l'atenció a alumnes amb necessitats educatives permanents o transitòries.
10. Coneix i aplica els processos i criteris d'adaptació curricular per a l'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials.

Continguts

 • Característiques de la DV i la intervenció escolar.
 • Característiques de la DA i la intervenció escolar.
 • Característiques de la DM i la intervenció escolar.
 • Característiques de la DI i la intervenció escolar. (El S. de DOWN)
 • Treball en xarxa en entitats i organismes i funcions que ajuden a la inclusió escolar dels alumnes: CREDA, CREDV, EAP, CDIAP, fisioteràpia...
 • Tècniques i mètodes d’estimulació multi sensorial i psicomotriu.
 • Orientació familiar i acompanyament. Relació col·legi– família amb fills amb NEE

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA                                                      

METODOLOGIA

Classe Magistral (CM)                                                              

Classe Teòrica (CT)

Estudi De Casos (EC)                                                                 

Classe Teòrica (CT)

Classes Pràctiques (CP)                    

Lectura Crítica (LC)                                                                   

Aprenentatge Autònom (AA)

Treball Individual (TI)             

Preparació i realització d’activitats avaluables (PRE)        

Treball individual (TI)

Resolució d’exercicis i problemes (REP)

Classes Pràctiques

Treball Autònom d’Estudi i realització d’exercicis (TA)     

Treball Individual (TI)                                                                                                Aprenentatge Autònom (AA)

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPrimera convocatòria:

 • 40%: Prova escrita amb preguntes tipus test i preguntes de desenvolupament i/o identificació
 • 50%: Casos pràctics
 • 10%: Assistència i participació en les diferents activitats realitzades a classe

Es requereix un mínim de 5 en la prova escrita i haver realitzat totes lers activitats avaluatives d'aprenentatge per poder calcular la mitjana de l’assignatura i aprovar.

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia respecte a les faltes d'ortografia, redactat i plagi.

Segona convocatòria:

 • 40%: Prova escrita amb preguntes tipus test i preguntes de desenvolupament i/o identificació
 • 50%: Casos pràctics (la mateixa nota que a la primera convocatòria)
 • 10%: Assistència i participació en les diferents activitats realitzades a classe (la mateixa nota que a la primera convocatòria)

Es requereix un mínim de 5 en la prova escrita per fer mitjana. S’aprova l’assignatura amb una mitjana mínima de 5 tenint en compte totes les parts avaluades (aprovades i suspeses).

L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta en el Grau de Psicologia respecte a les faltes d'ortografia, redactat i plagi.

SISTEMA D’AVALUACIÓ

L’assistència activa de l’alumnat a la classe mostra el grau d’implicació com a mostra d’interès i la seva interacció amb el professorat i amb la resta de companys i companyes.

Prova individual escrita que reuneix els aspectes més generals i rellevants de la matèria que s’ha d’avaluar. S’avaluen la capacitat dels estudiants d’escoltar i entendre les idees principals dels continguts impartits, així com la seva capacitat d’entendre bibliografia i literatura específica en la seva àrea d’estudi, i s’avalua, així mateix, la terminologia corresponent. D’altra banda, les proves escrites també avaluen el contingut impartit sobre conceptes específics de les diferents matèries del títol. S’estructuren a través d’exàmens parcials i/o finals, exercicis finals, qüestionaris en línia i anàlisi d’articles científics.

A través de la resolució de casos s’avalua la capacitat de l’alumnat per aplicar els continguts teòrics apresos en una situació real o simulada.

Bibliografia i recursos

Bàsica:

 • Basil, C; Rossell, C. (2010) Alumnado con discapacidad motriz: 009 (Escuela Inclusiva), Graó, Barcelona
 • Cardona, Gomar, Palmés, Sadurní. (2010). Alumnado con pérdida auditiva. (Escuela Inclusiva) Graó, Barcelona
 • González Pérez, J. (2003) DISCAPACIDAD INTELECTUAL: Concepto, evaluación e intervención psicopedagógica. Editorial CCS. Madrid
 • Perpiñá, S. (2018)Tengo un alumno con síndrome de Down : Estrategias de intervención educativa. Madrid, Narcea
 • Verdugo, MA y P. Navas (2021) DISCAPACIDAD INTELECTUAL. Definición, diagnóstico, clasificación y sistemas de apoyos. (12ª edición) de Asociación Americana de Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD) 
 • Verdugo, M. A.; Gutiérrez, B.  (2009). Discapacidad intelectual: Adaptación social y problemas de comportamiento. Madrid, Pirámide

D.visual

Procés de detecció i avaluació de l’alumnat amb discapacitat visual.

 • Bonals, J., Sánchez-Cano, M. (coords.). Manual de asesoramiento psicopedagógico. Capitulo 20: El alumnado con déficit visual. Editorial Graó. Barcelona. (1997).  ISBN: 978-84-7827-522-9.
 • Bonals, J., Sánchez-Cano, M. (coords.). La evaluación psicopedagógica. Capítulo 11: La evaluación psicopedagógica del alumnado con déficit visual. Editorial Graó. Barcelona. (2005). ISBN: 84-7827-366-2.

Orientació i assessorament familiar.

 • Checa, J. ; Díaz, P.; Pallero, R. Capítulo 5: Intervención Psicológica para el ajuste a la deficiencia visual en la infancia y en la adolescenciaEn Psicología y Ceguera. Manual para la intervención psicológica en el ajuste a la deficiencia visual.  Madrid: ONCE (2003) ISBN: 84-484-0123-9

Autonomia personal i Baixa visió.                                             

 El suport educatiu en l’escolaritat obligatòria.

 • Barraga, N. (1997). Textos reunidos de la doctora Barraga. Madrid: ONCE. ISBN: 84-484-0093-3
 • Frostig, M.; Horne, D. i Miller, A-M. (1973). Figuras y formas. Guía para el maestro. Madrid: Médica Panamericana, S.A. (1973) ISBN: 84-85320-28-X
 • Chapman, E.J.; Tobin, M.J.; Tooze, F.H. i Moss, S. (1997). Look & Think. Madrid: ONCE. ISBN: 84-484-0094-1
 • Bueno, M. i Toro, S. (1994). Deficiencia visual. Aspectos psicoevolutivos y educativos. Archidona: Aljibe. ISBN: 84-87767-20-6
 • Bueno, M.; Espejo, B.; Rodríguez, F. i Toro, S. (1999). Niños y niñas con baja visión. Recomendaciones para la família y la escuela. Archidona: Aljibe. ISBN: 84-95212-24-2
 • Bueno, M.; Espejo, B.; Rodríguez, F. i Toro, S. (2000). Niños y niñas con ceguera. Recomendaciones para la família y la escuela. Archidona: Aljibe. ISBN: 84-95212-71-4
 • Martínez, I. i Polo, D. (2004). Guía didáctica para la lectoescritura braille. Madrid: ONCE. ISBN: 84-484-0149-2
 • Ardanaz, L. et al. (2004). La escuela inclusiva. Prácticas y reflexiones. Barcelona: Graó. ISBN: 84-7827-325-

Recursos digitals i eines tiflotècniques per l’alumnat amb discapacitat visual.

 • Adreça del servidor de l’Once. Es poden descarregar versions demostració dels diferents programes i adaptacions tiflotècniques.

           ftp://ftp.once.es/pub/utt/tiflosoftware/

 • Accés a les notícies més importants relacionades amb ceguesa i tecnologia.

          http://cidat.once.es/home.cfm?id=2&nivel=1&orden=2

 • Accés al catàleg de productes tiflològics i tiflotècnics que comercialitza o distribueix l’Once.

           http://cidat.once.es/home.cfm?excepcion=5

 • Curs D332: Estratègies TAC per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat visual.

          http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td332/guia.html

 •  Curs D232: Estratègies per a la inclusió de l'alumnat amb discapacitat visual.

           http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials/td232/

D. Auditiva

 • Ahlgren, I; Hyltenstam, K. (1994) Bilingualism in Deaf Education. Signum. Hamburg.
 • Alonso, P. et al.; (2003). Libro blanco de la Lengua de Signos Española en el sistema educativo. CNSE. Madrid.
 • Cedillo, P. (2004). Háblame a los ojos. Octaedro.
 • Collel, S. y García, C. (2006). El mundo al alcance de las manos. Una aproximación a la sordoceguera y al tiempo de ocio de los niños. En Fernández-Viader, M.P y Pertusa, E. (Eds). El valor de la mirada: Sordera y educación. Ediciones de la Universidad de Barcelona.
 • Bellés, R. (Cood); (1995). Modelos de atención educativa a niños sordos. IMEB i Universitat Ramon Llull.
 • Fernández-Viader, M.P. (1996). La comunicación de los niños sordos : interacción comunicativa padres-hijos. Madrid : Confederación Nacional de Sordos de España Fundación ONCE.
 • Fernández Viader, M.P. y Pertusa, E. (Coords); (2005). El valor de la mirada, sordera y educación. Barcelona: Servei de Publicacions de la Universitat de Barcelona.
 • Humphries, T., Kushalnagar, P., Mathur, G., Napoli, D. J., Padden, C., & Rathmann, C. (2014). Ensuring Language Acquisition for Deaf Children: What Linguists Can Do. Language, 90, 31-52.
 • http://dx.doi.org/10.1353/lan.2014.0036
 • Marchesi, A. (2001). Desarrollo y educación de los niños sordos. En Desarrollo psicológico y educación III. (2a edició). Alianza Editorial. Madrid.
 • Marschark, M. (2009). Raising and educating a deaf child. Oxford University Press.
 • Massone, M. I. y Machado. E. M. (l994). Lengua de Señas Argentina. Análisis y Vocabulario Bilingüe. Buenos Aires: Edicial.
 • Nunes, T, Burman, D, Evans, D, Bell, D (2010). Writing a language that you can’t hear. En: N Brunswick, S McDougall, P Davies (eds.) The role of orthographies in reading and spelling. Hove: Psychology Press/Taylor and Francis. 109-128.
 • Nunes, T. & Bryant, P. (2006). Improving literacy by teaching morphemes. London: Routledge.
 • Nunes, T. & Moreno, C. (2002). An intervention program for promoting deaf pupils' achievement in mathematics. Journal of  Deaf Studies and  Deaf Education, 7(2):120-33.
 • Nunes, T. (2004). Teaching mathematics to deaf children. Wiley. ISBN: 978-1-86156-340-8.
 • Nunes, T. and Bryant, P. (1996). Children doing mathematics. Wiley. ISBN: 978-0-631-18472-0.
 • Sacks, O. (2003). Veo una voz: viaje al mundo de los sordos. Anagrama.
 • Gómez Viñas, P. (2000). La sordoceguera: intervención psicopedagógica. En Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. Vol II. ONCE.
 • Janssen, M.J., Riksen-Walraven, J.M., & van Dijk, J.P.M. (2002). Enhancing the quality of interaction between deafblind children and their educators. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 14, 87-109.
 • Janssen, M.J., Riksen-Walraven, J.M., & van Dijk, J.P.M. (2003a). Contact: Effects of an intervention program to foster harmonious interaction between deaf-blind children and their educators. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97, 215-228.
 • Janssen, M.J., Riksen-Walraven, J.M., & van Dijk, J.P.M. (2003b). Toward a diagnostic intervention model for fostering harmonious interactions between deaf-blind children and their educators. Journal of Visual Impairment & Blindness, 97, 197-214.
 • Vervloed, M.P.J., van Dijk, R.J.M., Knoors, H, & van Dijk, J.P.M. (2006). Interaction between the teacher and the congenitally deafblind child. American Annals of the Deaf, 151, 336-344.

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 16/01/2023 A14 08:00h