Universitat Internacional de Catalunya

Treball de Fi de Grau

Treball de Fi de Grau
9
10302
4
Segon semestre
TF
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma i en català.

Professorat