Universitat Internacional de Catalunya

Economia Mundial

Economia Mundial
3
10338
2
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Cal convenir-la amb l’estudiant.


Presentació

Un no pot llegir un diari o una revista sense llegir alguna cosa directament relacionada amb l’economia: la recuperació va a prendre força o hi haurà una recaiguda en la recessió? Què fan els bancs centrals per regular les institucions financeres i així evitar una altra crisi? El dòlar dels Estats Units s’apreciarà o depreciarà en relació amb el ien i l’euro? Quin és l’efecte de l’entorn macroeconòmic sobre la decisió d’internacionalització de les empreses i el rendiment dels seus negocis? Com afecta l’establiment d’estratègies internes?

Aquest curs desenvolupa el marc analític necessari per comprendre aquests temes i el seu impacte en els negocis. Al final del curs s’espera que l’estudiant sigui capaç d’avaluar críticament l’evolució de l’entorn econòmic i el seu efecte sobre les empreses.

El curs té dues característiques: en primer lloc, el seu èmfasi és internacional. La gran majoria d’exemples i casos d’estudi s’ocuparà de l’economia internacional i les empreses multinacionals. Per tant, ens concentrarem en analitzar l’entorn econòmic des d’una perspectiva global. En segon lloc, aquest curs és eminentment pràctic, els conceptes i els models es discutiran en la mesura que tinguin relació directa amb la comprensió de les situacions de la vida real.

Requisits previs

Macroeconomia 1, Macroeconomia 2

Objectius

L’objectiu general d’aquesta assignatura és identificar els factors principals que impulsen el desenvolupament de l’economia mundial, així com la seva influència en el disseny de polítiques macroeconòmiques.

Competències

 • 08 - Comprendre el funcionament dels grans pols de l'economia mundial, les institucions que els regeixen i les interrelacions que s'estableixen.
 • 09 - Identificar les economies emergents així com el món subdesenvolupat i analitzar les polítiques de creixement aplicades.
 • 10 - Identificar els factors del creixement econòmic a llarg termini i comprendre l'impacte de la globalització.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar de manera estratègica el comportament dels governs i les empreses a través de tasques i activitats a l’aula. 
 2. Buscar, a través dels treballs escrits, informació, casos i articles relacionats amb les economies dels països. 
 3. Identificar els motors principals de la globalització i el seu efecte en l’exercici de l’economia dels països a través de tasques escrites. 
 4. Realitzar presentacions orals de treballs escrits relacionats amb les assignacions de treball en equip. 
 5. Redactar informes i exposar les idees principals obtingudes. 
 6. Fer l’examen final que tindrà com a objectiu avaluar el perfil del subjecte. 
 7. Dur a terme exercicis individuals sobre la base d’informes dels països i ferms.

Continguts

1. Globalització 2. Desenvolupament Econòmic i Sistemes Econòmics 3. Indicadors 4. Sistema de comerç internacional - GATT/OMC 5. Intervenció del govern al comerç 6. Etapes dintegració econòmica 7. Principals acords comercials 8. Sistema monetari i financer internacional - BM, FMI, criptos 9. Multinacionals 10. Tribunals internacionals 11. Indústria 4.0 12. Líders, influencers, lobbies; models mentals 13. Acords i discussions internacionals recents 14. Balança de pagaments 15. Conseqüències del capitalisme i la globalització 16. Nous paradigmes mentals, nous negocis, nous sistemes econòmics 17. La teva missió i visió sobre economia, negocis i indicadors

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaActivities can be grouped into four major types: class exercises, group presentations, individual reports, practical sessions with guest speakers.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula- Cas pràctic multinacionals: 10% - Preguntes presentador convidat: com a mínim 1 de les preguntes entrarà en el examen - Presentació grupal: 10% - Informe grupal: 10% - La teva missió i visió: 10% - Examen final: 60% (almenys cal aconseguir 5/10 punts per aprovar el curs)

*0.5 punts extres als estudiants que participen a E&S Day
* menys 0,5 punts als estudiants que no fan la presentació de 3 minuts sobre un tema de classe quan s'els crida
* més 0,2 punts als estudiants que fan la presentació de 3 minuts sobre un tema de classe quan s'els crida


La segona sessió (al juny o juliol) utilitzarà els mateixos criteris que la primera sessió. L'examen de recuperació comptarà el 60% de la nota del curs i un altre 40% serà la nota obtinguda durant el curs. NO S'ACCEPTEN LLIURAMENTS FORA DE TERMINI MENYS QUE ES JUSTIFIQUI DEGUDAMENT LA NECESSITAT D'AIXÒ.

Bibliografia i recursos

Bibliography

Recommended Readings

 1. Krugman, Obstfeld, Melitz (2012), International Economics: Theory and Policy, 10th edition. Pearson

Complementary Readings

 1. Robert J. Carbaraug, Global Economics, 14th edition
 2. N. Gregory Mankiw (2010) Macroeconomics, 7th edition, Harvard University, Worth Publishers
 3. Financial Times
 4. The Economist
 5. OECD – Newsroom Wall Street Journal
 6. Business Week
 7. Bloomberg
 8. Thomson Reuters
 9. The Economics Network
 10. Country Economy