Universitat Internacional de Catalunya

Direcció d'Operacions

Direcció d'Operacions
6
10348
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

La gestió d’operacions tracte sobre la manera en què les organitzacions produeixen productes de béns i serveis (transformació d’uns inputs —material, maquinaria i ma d’obra— en productes acabats). Tot el que feu servir per menjar, per seure, per vestir-vos, per llegir... us arriba per cortesia dels gerents d’operacions que van organitzar-ne la producció. Cada llibre que demaneu prestat de la biblioteca, cada tractament que rebeu a l’hospital, tots els serveis que espereu a les botigues i tots els que assisteixen a classe a la universitat —tots els productes o serveis— s’han produït.

 

Objectius

“Direcció de Producció” és un curs eminentment pràctic que t’introduirà en els conceptes necessaris per entendre bé la funció de producció en l’empresa.

Estudiaràs les eines principals que s’utilitzen per gestionar la producció, però també veuràs com treballen els diferents sistemes de producció que avui s’utilitzen arreu.

Al final del curs et trobaràs que podràs parlar amb comoditat sobre qualsevol aspecte de l’àrea de producció. No es pretén que acabis sent un especialista, però sí que et moguis amb comoditat en aquesta àrea funcional de l’empresa.

 

Competències

 • 13 - Conèixer i comprendre la terminologia i els procesos de gestió de l'empresa.
 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 20 - Prendre decisions relatives a l'optimització de recursos mitjançant l'ús de tècniques matemàtiques.
 • 22 - Identificar la naturalesa i comportament de productors, consumidors i inversors.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 57 - Adquirir aptituds que afavoreixin la comprensió lectora.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Elaborar informes executius de presa de decisió en entorns de processos de producció de béns i serveis.

Treball en col·laboració.

Continguts

1. Project Management. Planning, programming and project control. Programming projects with limited resources.

 • Introduction. History of project management
 • What is a project?
 • PERT (deterministic case)
 • Basic Concepts of PERT
 • Previous statistical concepts
 • PERT (probabilistic case)
 • Critical Chain
 • CPM

2. Process measurement and process analysis

 • Introduction
 • Process measurement
 • Process analysis and capacity analysis
 • Input Output diagram
 • Production in batches

3. Queuing theory

 • The economics of queues
 • The psychology of waiting time
 • Essential features of waiting-line systems
 • Queue Measurements
 • Queue models
 • Nomenclature
 • Input – Output Graphic
 • Operational Analysis
 • Simulations

4. Independent demand inventory systems

 • Independent demand versus dependent demand
 • Inventory costs
 • Reasons to have an inventory
 • Definition of inventory system
 • Typology of inventory systems
  • Continuous Review System(CRS)
  • Periodical Review System (PRS)
  • Mixed System
  • CRS system versus PRS
 • Basic Inventory models
  • Basic fixed order quantity model
  • Basic production order model
  • Fixed order quantity model with random demand and fixed supply time

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaHi ha bibliografia genèrica abundant, ja clàssica, sobre l’assignatura. Juntament amb aquesta bibliografia, es presentarà material propi i específic d’aquesta assignatura. És un material dissenyat especialment per a aquest curs, “fet a mida”.

Aquest material és eminentment pràctic. Hi ha molts casos pràctics, reals. Els anirem resolent a classe.

A la carpeta de “Materials” trobareu la documentació sobre les conferències de les sessions conceptuals.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació es compon de

Exàmens parcials (Frederic), i un projecte (Ramón)
No hi ha examen final (per a la primera convocatòria)

Només un examen final per a la segona convocatòria (al juliol)

Bibliografia i recursos

 

Operations Management, 11th Edition

Jay Heizer, Texas Lutheran University

Barry Render, Graduate School of Business, Rollins College

©2014 | Pearson

 

JAY HEIZER & BARRY RENDER

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Decisiones tácticas. Prentice Hall. Madrid, 2015.

 

JAY HEIZER & BARRY RENDER

DIRECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN. Decisiones estratégicas. Prentice Hall. Madrid, 2015.

 

MARTÍN PEÑA, Mª LUZ et al: Dirección de producción y operaciones: una visión práctica.

Editorial Delta. Prentice Hall. Madrid 2013.

 

DAVIS M., MARK; AQUILANO, NICHOLAS J.; CHASE, RICHARD B. FUNDAMENTOS DE DIRECCIÓN DE OPERACIONES. (3ª EDICIÓN). MacGraw Hill, 2.001.