Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Escolars 1

Pràctiques Escolars 1
5
10629
2
Segon semestre
PR
Pràcticum
Pràctiques escolars
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


A banda dels seminaris que tenen caràcter obligatori i dates establertes, l'atenció individual la farà directament cada tutor/a a l'hora establerta amb els alumnes.

Les consultes es dirigiran directament al tutor que les derivarà, si s'escau, a la coordinació de pràctiques (comissió o secretaria de pràctiques).

Per consultes generals sobre les pràctiques podeu contactar a practiques.edu@uic.es

 

 EL MATERIAL DIDÀCTIC DE L'ASSIGNATURA ESTÁ DISPONIBLE EN EL MOODLE

Presentació

Les pràctiques, com a element fonamental i eix bàsic dins de la formació inicial dels mestres de la nostra universitat, pretenen oferir un ampli ventall d'experiències als nostres alumnes per enriquir el màxim possible el seu coneixement i la seva formació sobre l'àmbit escolar. Per aquest motiu, els estudiants tindran l'oportunitat, al llarg dels seus estudis, d'entar en contacte amb diferents institucions que enriquiran el seu bagatge personal i professional.

L'assignatura Pràctiques Escolars I de Grau en Educació Infantil s'ubica en el primer semestre de 2n (3r semestre dels estudis de Grau d'Educació) i té una càrrega lectiva de 6crèdits ECTS. Té com a objectiu una intervenció basada en l'observació participant. A banda d'establir el primer contacte amb l'aula, aquestes pràctiques tenen per finalitat l'anàlisi i la reflexió individual i col·lectiva de les pràctiques educatives escolars tenint en compte el contingut de les assignatures impartides a la universitat durant aquest mateix semestre. 

Les pràctiques d'alternança del curs 2017-2018 s'incorporen com a novetat per afavorir el pensament crític-reflexiu fonamental en la professió docent i es desenvoluparan en els períodes següents combinant la teoria a la universitat i la pràctica al centre formadors:

 • Del 26 de febrer al 2 de març
 • Del 19 al 23 de març
 • Del 16 al 20 d'abril

La presencialitat és obligatòria en horari lectiu del centre (matí i tarda). Les escoles s'assignen als estudiants i es pengen a l'apartat de Material didactic d'aquesta guia docent

Requisits previs

L'estudiant ha d'haver cursat l'assignatura d'Observació sisitemàtica i anàlisi de contextos i estar matriculat a les assignatures del 2n semestre del 2n curs del grau en educació infantil

Objectius

Objectiu general:

Recollir informació de l’entorn fent ús de l’observació com a tècnica i com a mètode d’investigació a l’aula (no es tracta de jutjar comportaments sinó de recollir i analitzar informació extreta en un context natural)

Objectius específics: 

1. Observar de manera participant i reflexionar al voltant de la pràctica educativa i el desenvolupament professional

2. Recollir informació sobre la pràctica educativa del docent fent ús de tècniques d'observació sistemàtica 

3. Analitzar la relació teoria-pràctica en relació a la informació recollida

4. Comunicar els resultats

Competències

El desenvolupament de les competències de les PEI està en relació a l'objectiu i el contingut que depenen de la modalitat en la que s'inscriuen i que en aquest cas és l'observació participant en relació a les pautes donades

    

 • CEM-59 - Adquirir un coneixement pràctic de l'aula i de la seva gestió.
 • CEM-61 - Controlar i fer el seguiment del procés educatiu i, en particular, del d'ensenyament-aprenentatge, mitjançant el domini de les tècniques i estratègies necessàries.
 • CEM-62 - Relacionar teoria i pràctica amb la realitat de l'aula i del centre.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

D'acord amb el pla d'estudis de Grau en Educació:

 • Estableix relacions d’empatia amb l’alumnat i l’equip docent. 
 • Es comunica i s’expressa de forma correcta en la llengua d’ensenyament de forma oral i escrita.
 • Explica el significat de l’anàlisi de dades recollides en els registres d’observació i és capaç de deduir-ne les conclusions.
 • És capaç d’expressar la informació mitjançant taules i gràfics clars en què destaca la informació rellevant.
 • Integra amb coherència les diverses perspectives, fonts, dimensions teòriques per analitzar la realitat.
 • Generalitza amb precaució i sentit crític a partir de les observacions.
 • Reconeix la responsabilitat d’actors múltiples en els problemes, valorant i jutjant les implicacions de considerar-ne un o un altre com a referència per analitzar rols i problemes.
 • Es fa preguntes indagant en la realitat, formula els seus propis judicis i valoracions a partir de la reflexió sistemàtica, mostrant així un procés de creixement personal.
 • Participa constructivament en els debats, contribuint a la construcció d’una reflexió rica i compartida, reconsiderant les propostes i decisions i valorant les seves implicacions a causa de factors nous del context.
 • Emet judicis en funció de criteris interns (consistència, coherència, congruència, fiabilitat, etc.) i els fa servir com a fonament de les argumentacions.
 • Representa el seu raonament d’una manera completa i amb una organització que reflecteix l’estructura del seu pensament.
 • Transmet a d’altres les noves idees generades i les fa entenedores.

Continguts

 • Descripció global de les característiques del centre i de l'aula
 • El diari de camp com a instrument de recollida i anàlisi de la informació
 • Desenvolupament socioemocional i moral dels alumnes (EI)
 • L'observació com a instrument de registre
 • La responsabilitat com a element clau en la pròpia formació i en el desenvolupament de la professió docent

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs realitzaran els seminaris obligatoris següents: 

 • Seminari presentació pràctiques d'alternança: dia 12 de febrer de 13:30 a 14:30 aula d202 (Dra. MT Fuertes)
 • Seminaris de Pràctiques (SEPRAC) amb els tutors corresponents segons horari acordat: 
 • 1 abans de les pràctiques (setmana del 19 al 23 de febrer) 
 • 2 durant les pràctiques (1 setmana del 5 al 9 de març; 1 setmana del 3 al 6 d'abril)
 • 1 després de les pràctiques (setmana del 23 al 27 d'abril)
 • Lliurament del dossier d'aprenentatge: 3 de maig 
 • LLiurament dossier d'aprenentatge corregit als estudiants: Setmana del 14 al 18 de maig (segons horari que indiqui cada tutora)

 

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-59 CEM-61 CEM-62 CEM-64 CEM-65 CET-1 CET-6 CET-7 CG-02 CG-05 CG-06 CG-08 Aprenentatge cooperatiu
Contracte d'aprenentatge
Estudi de casos
Classes pràctiques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Pràctiques externes
Seminaris tallers
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula
Distribució de l’avaluació

Elements

Percentatges

Seminaris amb el tutor/a (obligatoris)

 Assistència, participació, aportacions, treball en equip

25%

Full d’avaluació del centre

Valoracions del tutor/a del centre

35%

Treball presentat  (d’acord amb el guió de treball i les indicacions recollides a la guia docent de l’assignatura de Pràctiques Escolars I)

Cal que els alumnes enviïn el treball al tutor també en format pdf.

40%

Les notes d'activitats tindran una valoració basada en la següent escala:

 • Excel·lent (9-10)
 • Notable (7-8,9)
 • Aprovat (5-6.9)
 • Insuficient (3-4.9)
 • Deficient (0-2.9)
 • NC - No corregit. Cal repetir-ho per defectes greus de forma. Els alumnes tenen una setmana per fer la correcció del treball i, d'acord amb la normativa d'avaluació, només podran obtenir APROVAT (5) en la segona correcció.

La nota global serà numèrica i l'alumne ha d'aprovar els diferents elements que s'integren a l'avaluació per poder aprovar l'assignatura (seminaris-tallers, estada de pràctiques i treball presentat). Només es podrà considerar la segona convocatòria de les pràctiques quan hi hagi defectes de forma (NC) o NP. En el cas que hi hagi defectes de contingut en el treball escrit de pràctiques o mancances competencials en l'estada, no es podrà accedir a la segona convocatòria per considerar que deriva d’una estada de pràctiques que és impossible repetir. Considerar una segona convocatòria per temes de contingut suposaria falsejar les dades obtingudes en l’experiència de pràctiques viscuda.

Les MH (a partir de 9,7 segons la Normativa del Pràcticum) no es poden assignar directament a l'aplicatiu. Caldrà presentar-les prèviament i de manera justificada a la Comissió de Pràctiques  perquè el número d'assignacions és limitat.

Els treballs de pràctiques lliurats posteriorment a la data de lliurament establerta en el calendari, passen directament a la convocatòria del mes de juliol i s'obtindrà una NP a la convocatòria del segon semestre.

 

Bibliografia i recursos

 Es podrà fer ús de la bibliografia que es detalla a continuació i dels apunts de les assignatures que es considerin oportunes:

 

Coll,C. (coord.) (1999). Observació i anàlisi de les pràctiques en educació escolar. Barceona: UOC

Cuadros, D. (2009). Investigación cualitativa en contexto natural: la observación participante. Barcelona: UIC

Fuertes, M.T. (2011). La observación de las prácticas educativas como elemento de evaluación y de mejora de la calidad en la formación inicial y continua del profesorado. Revista de Docenci Universitaria vol9, nº 3. A: http://red-u.net/redu/files/journals/1/articles/248/public/248-647-1-PB.pdf

Schön, D.A. (1992). La formación de los profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje en las profesiones. Barcelona: Paidós/MEC

Stenhouse, L. (1987): Investigación y desarrollo del currículum. Madrid: Morata (capítols X, XI i XIII)

Wittrock , M.C.(1989). La investigación de la enseñanza II. Métodos cualitativos y de observación. Barcelona:Paidós /MEC

Woods, P. (1989): La escuela por dentro. Barcelona: Paidós-MEC

 • Apunts de l'assignatura Observació sistemàtica i anàlisi de contextos
 • Apunts d'altres assignatures en funció del focus d'observació que s'hagi seleccionat