Universitat Internacional de Catalunya

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3

Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3
6
10630
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat

Presentació

L'assignatura Aprenentatge de Llengües i Lectoescriptura 3 pretén potenciar els processos necessaris per l’impuls lector a través de la literatura infantil. També es preocupa per treballar les competències docents necessàries per aquesta tasca i la competència oral i escrita del mestre.

 

DURANT EL CURS 20-21 I DEGUT A LES CONDICIONS IMPOSADES PER LA SITUACIÓ SANITÀRIA RELACIONADA AMB LA COVID 19, AQUESTA ASSIGNATURA S'IMPARTIRÀ EN DUES MODALITATS DIFERENTS PER ALS TORNS DE MATÍ I TARDA.

AL TORN DE MATÍ LA MODALITAT SERÀ SEMIPRESENCIAL I AL TORN DE TARDA SERÀ TOTALMENT ONLINE. EN AMBDÓS CASOS, EL DESENVOLUPAMENT  DE L'ASSIGNATURA SERÀ EL MATEIX. 

A TENIR EN COMPTE QUE, PER LA IMPOSSIBILITAT DE MOSTRAR DUES MODALITATS EN UNA MATEIXA GUIA DOCENT, LES ACTIVITATS FORMATIVES I LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ QUE ES REALITZARAN AL TORN DE NIT SERAN TOTES EN FORMAT ONLINE.

Requisits previs

Per un bon aprenentatge de l'assignatura és convenient tenir superades les dues primeres parts de l'aprenentatge de la lectoescriptura. Tanmateix, contextualitza tots els aprenentatges de lectoescriptura 1 i 2 englobant-los de forma holísta per tal que l'alumna/e desenvolupi totes les competències implicades en l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura.

Objectius

Conèixer la potencialitat de la literatura infantil a l'etapa d'educació infantil.

Identificar els diferents gèneres de la literatura infantil.

Dominar els recursos per motivar la lectura a l'educació infantil.

Competències

 • CEM-42 - Conèixer el currículum de llengua i lectoescriptura d'aquesta etapa així com les teories sobre l'adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
 • CEM-43 - Afavorir les capacitats de parla i d'escriptura.
 • CEM-44 - Conèixer i dominar tècniques d'expressió oral i escrita.
 • CEM-45 - Conèixer la tradició oral i el folklore.
 • CEM-46 - Comprendre el pas de l'oralitat a l'escriptura i conèixer els diferents registres i usos de la llengua.
 • CEM-47 - Conèixer el procés d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura i el seu ensenyament.
 • CEM-48 - Afrontar situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
 • CEM-49 - Reconèixer i valorar l'ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
 • CEM-50 - Conèixer i utilitzar adequadament recursos per a l'animació a la lectura i a l'escriptura.
 • CEM-51 - Adquirir formació literària, especialment, en literatura infantil.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

1. Adopta idees i solucions originals, pràctiques, aplicables, flexibles i complexes per afavorir la pràctica educativa durant l’aprenentatge de llengües i la lectoescriptura.
2. Coneix diferents pràctiques educatives que milloren el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües, i és conscient que estan determinades per la cultura; és conscient també de les seves conseqüències per a la pràctica educativa i per al comportament de l’alumnat, i sap com actuar com a professor en el desenvolupament del llenguatge.
3. Mostra coneixement de les teories del desenvolupament del llenguatge i de l’educació dels infants en l’etapa d’educació infantil.
4. Troba i aplica solucions apropiades davant de problemes no habituals en el procés d’ensenyament i aprenentatge de les llengües i la lectoescriptura, amb creativitat i esperit.
5. Mostra coneixement del currículum de llengües i la lectoescriptura d’educació infantil.
6. Mostra coneixement de les teories sobre l’adquisició i el desenvolupament dels aprenentatges corresponents.
7. Afavoreix i estimula les capacitats de parla i escriptura i les orienta a la qualitat.
8. Mostra coneixement i domini de les tècniques d’expressió oral i escrita.
9. Mostra coneixement de la tradició oral i el folklore.
10. Comprèn el pas de l’oralitat a l’escriptura.
11. Mostra coneixement dels diferents registres i usos del llenguatge.
12. Mostra coneixement del procés d’aprenentatge de la lectura i l’escriptura així com del seu ensenyament.
13. Afronta situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multilingües.
14. Reconeix i valora l’ús adequat del llenguatge verbal i no verbal.
15. Utilitza adequadament i de forma creativa els recursos per a l’animació a la lectura i l’escriptura.
16. Mostra coneixement de la literatura infantil.

Continguts

Introducció a la literatura infantil

Anàlisi de la literatura infantil

Motivació de la lectura

De la literatura infantil a la lectoescriptura

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAquesta assignatura es durà a terme mitjançant un projecte d'aprenentatge servei

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-42 CEM-45 CEM-46 CEM-50 CEM-51 Aprenentatge cooperatiu
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Pràctiques externes
Seminaris tallers
CEM-43 CEM-44 CEM-45 CEM-47 CEM-48 CEM-49 Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Pràctiques externes
Seminaris tallers
Tutories
CET-2 CET-4 CET-5 CET-7 Aprenentatge orientat a projectes
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Tutories
CG-04 CG-07 CG-08 CG-09 CG-10 Aprenentatge orientat a projectes
Pràctiques externes
Seminaris tallers
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'avaluació d'aquesta assignatura és continuada i presencial. Cal assistir a un mínim del 60% de les classes. L'avaluació està formada per diverses tasques que han de ser superades cada una d'elles per superar l'assignatura.

Assignatura en català:

Les tasques avaluades s'hauran de presentar en català. No s’acceptaran treballs lliurats fora de termini. Les tasques avaluades amb errors greus de llengua es consideraran No Corregides; es podran tornar a presentar però la nota màxima serà un aprovat.

Els errors de llengua descomptaran punts. En les feines fetes a casa, 1 punt per falta greu i 0'25 per falta lleu. En les feines fetes a classe, 0'5 per falta greu i 0'2 per falta lleu.

Assignatura en anglès:

Les tasques avaluades s'hauran de presentar en anglès. No s’acceptaran treballs lliurats fora de termini. Les tasques avaluades amb errors greus de llengua es consideraran No Corregides; es podran tornar a presentar però la nota màxima serà un aprovat.

La qualitat lingüística suposarà un 20% de la nota de les tasques avaluades.

Bibliografia i recursos

Literatura infantil:

BRYANT, S. (1983) Com explicar contes. Barcelona: Hogar del libro. / BRYANT, S. C. (1905) How to Tell Stories to Children. Boston: Houghton Mifflin

BORDONS, G; ARTIGUES, A; COSTA, L; FERRER, J I MANUEL, J. (2009). La poesia contemporània. Barcelona: Editorial GRAÓ.

CENTELLES, J. (2005). La biblioteca, el cor de l’escola (3ª ed.). Barcelona: Associació de Mestres Rosa Sensat, 2005.

FOLCH I SOLER, Ll. (2006). El món dels infants en els contes. Anàlisi psicopedagógica.Barcelona: Publicacions i edicions de la Universitat de Barcelona, 2005.

GAMBLE, N. i YATES, S. (2008). Exploring Children's Literature: Teaching the Language and Reading of Fiction. Londres: SAGE Publications Ltd.

HUNT, P. (1994) An Introduction to Children's Literature. Oxford: Oxford University Press.

MOLIST, P. (2008). Dins del mirall. Barcelona: Editorial GRAÓ

NODELMAN, P. (2008) The Hidden Adult: Defining Children's Literature. Baltimore: The Johns Hopkind University Press

Lectoescriptura:

BARRAGÁN, C. (2005). Lengua oral en las aulas multiculturales y plurilingües en educación infantil. Barcelona: Graó.

DÍEZ, A. (1998). L'aprenentatge de la Lectoescriptura des d'una Perspectiva Constructiva. Vols. I i II. Barcelona: Graó.

FERREIRO, E. i GÓMEZ, M. (2002). Nuevas Perspectivas Sobre Los Procesos de Lectura y Escritura. México: Siglo XXI

PUJATO, B.(2009). El ABC de la alfabetización. ¿Cómo enseñamos a leer yescribir?. Argentina: HomoSapiens Ediciones.

ROSELL, V. (1993). Programa de estimulación del lenguaje oral en educación infantil. Buenos Aires: Aljibe.

SOLÉ, I. (1999). Psicopedagogia de la lectura i de l'escriptura. Barcelona:Editorial UOC.