Universitat Internacional de Catalunya

Disseny

Disseny
4
10728
4
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

Amb un enfocament eminentment pràctic, l'assignatura és una introducció al disseny gràfic editorial. A més, dotarà de les eines suficients per poder dur a terme una òptima presentació del Projecte Fi de Grau.

Requisits previs

Cap.

Objectius

  • Comprendre el rol del disseny com a responsable de tots els aspectes gràfics i visuals.
  • Aprenentatge de les eines necessàries  per formalitzar idees i valors.
  • Identificació dels trets fonamentals a transmetre.
  • Definició del llenguatge visual adequat, suggerent i transversal a totes les peces i formats.
  • Adquirir els aspectes bàsics sobre els programes de tractament d’imatges i composició.

Competències

  • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
  • 28 CE - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques de producció i edició de premsa, ràdio, televisió i Internet
  • 32 CE - Coneixement i domini de la imatge i les seves capacitats comunicatives
  • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic
  • 46 CE - Capacitat i habilitat per a la creació i desenvolupament d'elements gràfics

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

1. Utilitzaràn el programari d'edició gràfica.

2. Sabran com utilitzar els recursos gràfics en projectes periodístics o de comunicació.

3. Es familiaritzaran amb el disseny periodístics en coherència amb la realitat estructural del sector.

Continguts

Mòdul 1: Models editorials
 Introducció al disseny gràfic/editorial
 Principals models editorials en premsa
 Continguts del disseny periodístic

Mòdul 2: La maqueta
 La “taca”
 Construcció de la retícula
 Columnat
 Ajustament tipogràfic


Mòdul 3: Principis de maquetació
 La pàgina
 Navegació, composició, jerarquia.
 Ritme. Simetria/asimetria. Blancs de pàgina


Mòdul 4: Sistema tipo(gràfic)
 Selecció tipogràfica.
 Cos, legibilitat.
 Línia, interlínia, tracking/kerning
 Recursos gràfics.
 Espais de colorMetodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs combinarà l’explicació de principis teòrics, anàlisi de casos i procediments tècnics amb realització d’exercicis pràctics que solidifiquin l’essència de cada plataforma de treball.

El curs s’estructura a partir d’exercicis curts pràctics individuals. Aquests exercicis incorporen coneixements i conceptes exposat a classe i ajuden en la formalització del exercici transversal del curs que és el Projecte (en grup) Fi de Grau.

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0.6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1.0
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.4
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 1.0
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 0.8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula1ª Convocatòria:

– 20% Actitud/evolució a classe
– 20% Lliurament/avaluació Exercici 1 (anàlisi models editorials)
– 60% Lliurament/avaluació Exercici 2 (disseny d'un suplement)

Tots dos exercicis hauran d'estar avaluats i almenys tenir una nota de 4 per poder fer la mitjana del curs.

S'observarà rigorosament la normativa de la facultat en relació amb les faltes d‟ortografia i plagi.

 

2a i 3a Convocatòria:
– Lliurament/avaluació Exercici de lexercici 1 i 2 (100%).