Universitat Internacional de Catalunya

Responsabilitat Social Corporativa

Responsabilitat Social Corporativa
6
12841
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: català, castellà,

Professorat


Horari després de clase o previa petició via email malbareda@uic.es

Presentació

La RSC és una estratègia clau per a les organitzacions que impacta en la reputació i en les vendes, i encara més important, influeix en el desenvolupament de la societat. Els consumidors identifiquen com a marques significatives aquelles que proveeixen de benestar personal i col·lectiu, no només proporcionen beneficis funcionals.

Alguns factors —com a informes d’escàndols per part dels mitjans, la conscienciació dels consumidors, l’apoderament i l’activisme— han contribuït al compromís cada cop més gran de les organitzacions i la urgència de polítiques governamentals sobre aquest tema. Documentals i pel·lícules han recollit casos reals de companyies per reclamar més bones condicions i més bon govern. A causa de la relació entre les males pràctiques i els períodes de crisi, els principals valors perquè les empreses i les organitzacions no lucratives creixin en confiança i lleialtat són la transparència i la participació.

Requisits previs

No hi ha requisits previs per a aquesta assignatura

Objectius

Amb aquesta assignatura, els estudiants seran capaços d’entendre la RSC com a model de gestió empresarial i de valorar la importància de comunicar la RSC per a la gestió de les organitzacions. Per integrar la RSC en les organitzacions, es necessita un enfocament centrat en la comunicació com a deure de les organitzacions amb la societat que construeixi valors i compromisos. La perspectiva organitzacional dels stakeholders personalitza les relacions i facilita analitzar i implementar estratègies d’una manera ètica o moral.

Competències

 • 07 - Capacitat per treballar en equip
 • 10 - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 11 - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 14 - Capacitat d'anàlisi
 • 16 - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 17 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 22 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 53 - Capacitat de concepció i crítica d'un producte audiovisual o mediàtic
 • 64 - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 77 - Capacitat i habilitat per responsabilitzar-se de l'àrea de comunicació d'un organisme
 • 85 - Capacitat i habilitat per exercir com a experts en la gestió d'estratègica de la imatge corporativa
 • 86 - Capacitat i habilitat per identificar, valorar, gestionar i protegir els actius intangibles de l'empresa
 • 87 - Capacitat i habilitat per utilitzar les tecnologies i tècniques comunicatives
 • 88 - Capacitat de relacionar-se amb les persones i amb l'entorn sense perdre autonomia
 • 96 - Capacitat per a l'anàlisi objectiva de la realitat i extracció de consideracions vàlides
 • 97 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia sobre l'àmbit de la Comunicació en llengua anglesa
 • 99 - Ser capaç d'entendre les idees principals en conferències en llengua anglesa

Resultats d'aprenentatge

Amb el suport d’altres assignatures cursades en el grau, els estudiants aprendran que les corporacions responsables no són només les que fan màrqueting social, organitzen esdeveniments per recaptar fons i obtenen més bons resultats en els rànquings de reputació. Per contra, les organitzacions responsables són principalment aquelles l’activitat principal de les quals és responsable amb els recursos humans i naturals. Per això, és important actuar de manera coherent amb diverses responsabilitats: maximitzar els guanys —operant de forma competitiva i obtenint beneficis (responsabilitats econòmiques); satisfent expectatives del Govern, l’Estat i les regulacions locals (responsabilitats legals); complint normes socials i ètiques (responsabilitats ètiques); i responent a expectatives de la societat —activitats de voluntariat i caritatives, assistència a institucions educatives i projectes de millora de la qualitat de vida de la societat (responsabilitats filantròpiques). La RSC implica l’acció d’un rol social i més alt de les responsabilitats. La societat espera i premia la filantropia, però se li’n dona menys importància que a altres categories de RSC.

La RSC està destinada a fer que l’estudiant valori el poder de la comunicació bidireccional. Aquesta assignatura dona a conèixer a l’estudiant les típiques formes de comunicació que fan servir els departaments de comunicació, com és el cas d’informes de sostenibilitat. Les millors pràctiques s’han convertit en els estàndards de les companyies que els líders de la indústria en sostenibilitat posen en pràctica a través d’eines i tècniques.

En completar l’assignatura amb èxit, els estudiants seran capaços de:

1. Entendre les principals idees relacionades amb la responsabilitat social corporativa.

2. Identificar els principals stakeholders, responsabilitats i contingut dels valors de què són responsables.

3. Treballar projectes de forma efectiva en equip.

4. Analitzar l’audiència específica de les organitzacions.

5. Identificar fonts per comunicar la RSC.

6. Aplicar principis ètics a l’activitat principal d’una organització.

7. Discutir i analitzar informes de sostenibilitat.

8. Preparar un informe de RSC de la companyia de forma escrita i citació d’estil APA.

Continguts

 1. Fundaments de la RSC 

  • Què és l'ètica en els negocis?
  • Conceptes clau  de la RSC
  • Triple bottom line 
  • Teoria del Stakeholder 
  • Programa RSC
 1. Context de la RSC

 2. RSC i Social Media

 3. RSC i informes no financers 

 4. RSC i Relacions públiques

 5. RSC i Comunicació 

 6. RSC i Marketing

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula• Lliçó magistral —es recomana prendre notes per recordar conceptes, formular preguntes i preparar les discussions. 

• La participació es fa efectiva en les discussions de classe, les activitats, una escolta activa i el feedback proveït als companys i a la professora.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula• L´examen representa el 50 % de la nota. S´ha d´obtenir un mínim de 3 sobre 10 per poder fer mitja amb les pràctiques. 

• Les pràctiques individuals o en grup sobre un tema relacionat amb la classe expliquen el 40 % de la nota final. Només els estudiants que van assistir a la classe relacionada amb la pràctica poden lliurar el treball.

• La participació completa el 10 % restant. Es recorda als estudiants que l’assistència i la participació a classe és fonamental per aprovar l’assignatura. Obligatorietat d´assistir al 80% de les classes. La contribució de l’estudiant també és necessària per aconseguir un aprenentatge efectiu. Arriba a classe puntual, torna del descans puntual i acaba a classe fins al final.

. Per segones convocatories i successives, la nota fina serà el 100% de la nota de l´examen. 

"se observará rigurosamente la normativa de la facultad en relación con las faltas de ortografía y el plagio". 

   

Bibliografia i recursos

Llibres

• Coombs, T. and Holladay, S. J. (2012). Managing Corporate Social Responsibility: A Communication Approach. UK: Wiley Blackwell.

• Henderson, E. V. and McIlwraith, M. (2012). Ethics and Corporate Social Responsibility in the Meetings and Events Industry. UK: Wiley Blackwell.

• Ihlen, Ø., Bartlett, J.L. AND May, S. (2011). The Handbook of Communication and Corporate Social Responsibility. UK: Wiley Blackwell.

• Jones, D. (2017). Fixing Business: Making Profitable Business Work for The Good of All. UK: Wiley Blackwell.

• Kotler, P., Hessekiel, L. and Lee, N. (2012). Good Works! Marketing and Corporate Initiatives that Build a Better World...and the Bottom Line. UK: Wiley Blackwell.

Weber , J. & Wasieleski, D. M. (2018). Corporate Social Responsibility (Business and Society 360). UK: Emerald Publishing Limited.

Revistes acadèmiques:

International Journal of Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility and Environmental Management

Professional Ethics: A Multidisciplinary Journal

Journal of Business Ethics Journal of Business Ethics

Business and Society

•Social responsibility review
•Corporate Reputation Review

Social Responsibility Journal

Journal of Global Responsibility


Revistes divulgatives especialitzades

•Finance/Science Section at newspapers •Business News Daily •Adweek •Marketing Week •Advertising Age •Harvard Business Review •Fortune •Forbes •Euromonitor International •PR news •PR week •Holmes Report •Business Wire •Financial Times •http://www.corporateknights.com/reports/global-100/