Universitat Internacional de Catalunya

Introducció al Llenguatge Audiovisual

Introducció al Llenguatge Audiovisual
4
13387
1
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

Professorat


Amb cita prèvia a través del correu electrònic.

Presentació

Introducció al Llenguatge Audiovisual és una assignatura de 4 crèdits ECTS que s'imparteix en el primer semestre del primer curs de Periodisme. Forma part de la base del currículum acadèmic de l’àrea de Periodisme Audiovisual. Així, juntament amb altres matèries cursades al llarg del primer curs (Llenguatge Periodístic 1), aquesta assignatura contribueix a preparar l'alumnat per accedir a l’assignatura de segon curs “Comunicació Televisiva”.

L'assignatura pretén aconseguir que l'alumnat adquireixi els coneixements i les habilitats fonamentals del llenguatge periodístic audiovisual. En aquest sentit, introdueix tant les especificitats teòriques com pràctiques dels elements que constitueixen els codis propis del llenguatge audiovisual.

“Introducció al Llenguatge Audiovisual” dota de coneixements tècnics i narratius molt importants per transmetre el missatge desitjat. A més, els estudiants experimentaran el que comporta treballar en equip i adquiriran una actitud crítica davant els productes audiovisuals amb els que hauran de treballar com a futurs professionals de la comunicació.

Requisits previs

No és requisit tenir coneixements previs del món audiovisual tot i que una bona predisposició i interès pels diferents continguts televisius és un extra per afrontar l’assignatura.

Objectius

L'objectiu de l'assignatura és formar a l'alumne amb màxims coneixements relatius al llenguatge audiovisual, així com al muntatge d’una notícia i un reportatge, mitjançant coneixements teòrics i pràctics en relació l’edició del material en brut procedent d'enregistraments propis o aliens, valorant l'aplicació de diferents tècniques de muntatge i els procediments narratius propis del reportatge i d’altres productes audiovisuals.

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 14 CE - Capacitat de planificar recursos tècnics i humans
 • 28 CE - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques de producció i edició de premsa, ràdio, televisió i Internet
 • 32 CE - Coneixement i domini de la imatge i les seves capacitats comunicatives
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic
 • 52 CE - Capacitat d'adaptació a les circumstàncies canviants

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

 • Es mouran en un entorn professional amb autonomia.
 • Treballaran amb naturalitat i professionalitat en el procés d'enregistrament amb una sola càmera.
 • Podran muntar un vídeo ja que hauran adquirit coneixements del programari d'edició de vídeo.
 • Utilitzaran amb criteri recursos narratius per realitzar un producte audiovisual.
 • Conèixer els tipus de sales de postproducció no lineal, el seu equipament i la seva configuració.
 • Manejaran amb soltesa el programari d'edició de vídeo, àudio, pàgines web i edició gràfica. 
 • Realitzar el procés de catalogació, minutatge i captura de les imatges, entrevistes i declaracions per a la seva organització en el procés de muntatge.
 • Sincronitzar el vídeo i el seu àudio corresponent a partir de marques d'imatge i so de les claquetes o de qualsevol altra referència.
 • Realitzar l'edició total del projecte, determinant l'ordenació i durada d'entradetes, locucions fora de camp (off) i cues.
 • Generar i aplicar en el màster les incrustacions de títols, crèdits, grafisme i marques necessàries, a partir d'eines específiques de titulació.
 • Elaborar un màster audiovisual, tenint en compte les condicions comunicatives de ritme, continuïtat i moviment, entre altres, que contribueixen a la consecució dels objectius del programa.
 • Generar un màster final que compleix els requisits i normes específiques per a emissió, en vídeo, so i sincronismes.
 • Generar versions en diversos formats de sortida ajustats als seus destinataris i a supòsits amples de banda, disponibles en emissions per satèl·lit o Internet.
 • Sabran com utilitzar els recursos gràfics en projectes periodístics o de comunicació.

Continguts

 • Presentació de l'assignatura i dels DMS
 • Llenguatge bàsic de tipus de plans i les seves funcions narratives
 • Càmera
 • Gravar amb trípode
 • Gravació en exteriors
 • Edició

 

TEMA 1. Panorama audiovisual a Catalunya

1.1. Penetració dels mitjans de comunicació a Catalunya

1.2. La televisió d’àmbit estatal

1.3. La televisió d’àmbit català

1.4. La televisió d’àmbit local

1.5. Audiència de la televisió: canals i programes

 

TEMA 2. Introducció al periodisme audiovisual

2.1. Les especificitats dels mitjans audiovisuals respecte a la premsa escrita: pensar en imatges, detectar accions importants i escriure per a l’oïda

2.2. Condicions de recepció de les narracions escrites i audiovisuals: característiques i limitacions

2.3. Els elements del missatge audiovisual. La conjugació de codis

2.4. Equip de carrer, equip a l’estudi

 

TEMA 3. El rodatge de programes informatius

3.1. La fase prèvia: Pre-producció, planificació i documentació

3.2. Què és un ENG? Funcions i utillatge del periodista de televisió

3.3. Tipologia de plans, moviments de càmera i regles d’or

3.4. Recomanacions per al rodatge

 

TEMA 4. Conceptes tècnics: ajustament d'imatge i so

4.1. Diafragma, Iris, enfocament i profunditat de camp

4.2. Temperatura de color/balanç de blancs

4.3. Filtres de densitat neutra

4.4. Gain

 

TEMA 5. Guió i narració

5.1. Visionat i selecció

5.2. Estructura de la notícia informativa

5.3. Guió i text

5.4. El discurs del muntatge

 

TEMA 6. Tipus de muntatge

6.1. Teoria de la doble codificació. Què és primer, la imatge o el text?

6.2. Tipus de muntatge

 

TEMA 7. Edició digital i postproducció

7.1. Transicions

7.2. Correspondència imatge-veu

 

TEMA 8. Problemes de continuïtat narrativa i fílmica

8.1 Angle

8.2. Plans

8.3. Raccord

8.4. Salt d’eix

 

TEMA 9. El so en la peça audiovisual

9.1. Veu en off

9.2. So ambient

9.3. Declaracions: l’entrevista de carrer

9.4. La sincronització

 

TEMA 10. El text en la imatge

10.1. Retolació

10.2. Sobreimpressions

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,8
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,2
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0,6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL'assignatura s'avaluarà de forma contínua i caldrà superar totes les parts per superar l'assignatura.

És imprescindible portar auriculars i un disc dur extern o memòria usb amb prou capacitat a classe.


Part 1: Examen teòric parcial (30% de la nota final de l’assignatura)

Serà tipus test. Es puntuarà sobre 10 i caldrà treure un 5 com a mínim per fer mitjana amb les altres parts.


Part 2: Pràctiques i participació a classe (70% de la nota final de l’assignatura)

Els alumnes hauran de lliurar diversos exercicis relacionats entre si. Aquests treballs tindran un desenvolupament personal i en grup. A més, altres criteris com l'actitud, el treball en equip, el compliment del termini o la creativitat seran avaluats en la correcció dels exercicis i les activitats lliurades. També es tindrà en compte el seguiment de les lectures recomanades a classe.

En segona convocatòria es guardarà la nota en cas d'haver aprovat alguna de les dues parts. Caldrà aprovar tant l'examen teòric com la part pràctica per superar l'assignatura.

 

En tercera convocatòria i posteriors, caldrà repetir l'assignatura.


Bibliografia i recursos

Bibliografia bàsica

 • Casero, A. y Marzal, J. (coord.) (2011): Periodismo en televisión. Nuevos horizontes, nuevas tendencias. Edició impresa i edició e-book.
 • Hudson, G., & Rowlands, S. (2007): The broadcast journalism handbook. Harlow, England; New York: Pearson Longman.
 • Oliva, Llúcia i Sitjà, Xavier (2007): Las noticias en radio y televisión: periodismo audiovisual en el siglo XXI. Barcelona: Omega (5a. ed.).
 • Ortiz, M. A. y Pérez-Ornia, J. R. (2006): Claves para elaborar la información en radio y televisión. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
 • Vilalta Casas, J. (2006): El espíritu del reportaje. Edicions Universitat de Barcelona.
 • Vilalta Casas, J. (2007): El reportero en acción. Edicions Universitat de Barcelona.


Bibliografia complementària

 • Baggaley, J.P. y Duck, S.W. (1982). Análisis del mensaje televisivo, Editorial Gustavo Gili.
 • Block, M. (2000): Writing broadcast news. Shorter, sharper, stronger.Chicago: Bonus Books.
 • Boyd, A. (2000): Broadcast Journalism. Techniques of Radio and TV News. Oxford: Focal.
 • Cebrián Herreros, M. (1998): Información audiovisual. Concepto, técnica, expresión y aplicaciones. Madrid: Síntesis.
 • Fernández Díez, F. y Abadía, J.M. (1999). Manual básico de lenguaje y narrativa audiovisual, Editorial Paidós
 • García Jiménez, J.. (2000): Información audiovisual, volumen I. Madrid:Paraninfo.
 • León, B. (coord.) (2010) Informativos para la televisión del espectáculo.Edició impresa i edició e-book.
 • Pérez, G. (2010): Informar en la e-televisión: Curso básico de periodismo audiovisual. Pamplona: EUNSA, Ediciones de la Universidad de Navarra.
 • Rodríguez Pastoriza, F. (2003): La mirada en el cristal. La información en televisión. Madrid: Fragua.

 

Recursos didàctics

 • Llibre estil Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
 • ésAdir 
 • The BBC News Styleguide 
 • Directrices editoriales. Valores y criterios de la BBC 
 • El College of Production és una web de la BBC amb recursos d'àudio / vídeo per a la capacitació i l'aprenentatge
 • Portal de la Comunicació 
 • Portal dels estudis de la comunicació de l'Institut de la Comunicació (InCom) 
 • Arxiu INPUT (International Public Television)