Universitat Internacional de Catalunya

Estudis d'Àrea II: Història

Estudis d'Àrea II: Història
6
13846
3
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Qualsevol dubte que puguin tenir serà atesa a través del correu electrònic institucional o directament en classe.

Presentació

 Aquesta assignatura se centra en l'estudi de l'àrea geogràfico-cultural d'Àsia Pacífic, des de la Xina fins a les illes del Pacífic.

Requisits previs

No és necessari cap requisit previ.

Objectius

Els objectius principals d'aquesta assignatura són:

 • Entendre l'estructura geogràfica de l'àrea Àsia-Pacífic.
 • Comprendre els processos dels descobriments occidentals a la zona.
 • Aprendre com s'han produït les entrades a la contemporaneïtat dels països de l'àrea Ásia-Pacífic.
 • Entendre la influència internacional d'aquesta zona avui en dia.

Competències

 • E01 - Coneixement i habilitat per donar una visió cultural/humanística a d'altres ciències o als seus mètodes
 • E02 - Coneixement i habilitat per fer servir mètodes i tècniques propis de les ciències humanes
 • E05 - Capacitat per avaluar determinats aspectes socials vinculats a la diversitat cultural
 • E06 - Consciència dels punts de vista que es deriven d'antecedents culturals i socials diferents i respecte cap aquests punts de vista
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E08 - Capacitat per discernir i comprendre les estructures dels sistemes culturals
 • E09 - Conèixer els límits i les vies de la comunicació intercultural
 • E10 - Capacitat per definir temes de recerca que puguin contribuir al coneixement i debat cultural
 • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
 • E12 - Coneixement i interpretació d'imaginaris, llenguatges icònics, simbòlics i de representació
 • E13 - Coneixement del marc general diacrònic del passat
 • E14 - Capacitat crítica davant de les manifestacions literàries i artístiques
 • E16 - Coneixement dels models i les polítiques de diferents cultures i de grups migratoris
 • E18 - Percepció i coneixement de l'espai físic en què es desenvolupa l'activitat humana
 • E20 - Reflexionar sobre la interacció home-medi i l'organització del territori resultant
 • E22 - Coneixement d'instruments de recopilació de dades, com ara catàlegs bibliogràfics, inventaris d'arxius, fonts documentals, referències electròniques, etc. i habilitat per fer-los
 • E23 - Capacitat per fer servir els recursos i les tècniques informàtiques per elaborar assajos culturals o relacionats amb la cultura
 • E24 - Habilitat per exposar de manera narrativa els resultats de la recerca d'acord amb els cànons crítics de cada matèria.
 • E25 - Capacitat de comunicar-se oralment en el mateix idioma i en idiomes estrangers utilitzant terminologia i tècniques acceptades en el marc cultural de cadascun
 • E26 - Capacitat per llegir i escriure textos o documents originals en lamateixa llengua i en d'altres, així com per transcriure, resumir i catalogar informació de manera pertinent
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • E28 - Habilitat per organitzar informació cultural complexa de manera coherent des d'enfocaments puntuals
 • E31 - Transferència de coneixement i bones pràctiques en altres sectors.
 • E37 - Coneixement actualitzat de les àrees d'estudi relacionades amb els temes internacionals, tenint en compte les noves aportacions procedents de l'avantguarda, com la reflexió crítica sobre la incidència del turisme (també cultural) en el desenvolupament
 • E38 - Coneixement dels problemes de les fonts d'informació en temes internacionals
 • E39 - Capacitat crítica i autocrítica en el diàleg intercultural, capacitat d'adaptació i d'interlocució en unentorn multicultural o intercultural (versatilitat, capacitat de superar problemes imprevistos i de generar "solucions B")
 • E40 - Capacitat de cooperació, motivació i lideratge en equips multiculturals (entesa, per exemple, com la capacitat de crear i aprofitar sinergies)
 • G01 - Capacitat per comprendre i expressar idees i arguments amb ordre i coherència de manera oral i escrita
 • G02 - Capacitat d'anàlisi i de síntesi.
 • G03 - Capacitat de crítica i autocrítica.
 • G04 - Capacitat per prendre decisions, resoldre problemes i elaborar judicis argumentats
 • G05 - Capacitat de treball autònom, d'organització i planificació
 • G06 - Capacitat de treball en equip, habilitats interpersonals i lideratge
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G08 - Capacitat d'investigació
 • G09 - Creativitat, iniciativa i esperit emprenedor.
 • G10 - Destresa en l'ús de les TIC, organització i gestió de la informació
 • G11 - Capacitat per treballar en un context internacional

Resultats d'aprenentatge

L'alumne ha d'haver assolit les competències llistades.

Continguts

Bloc 1: Austràlia i Nova Zelanda

-Tema 1: Austràlia: descobriment, el segle XIX i el segle XX

-Tema 2: Nova Zelanda: descobriment, el segle XIX i el segle XX

 

 

Bloc 2: les illes del Pacífic

-Tema 1: Marc general

-Tema 2: Les illes Filipines

-Tema 3: Les expedicions de Mendaña i Quirós

-Tema 4: segle XVII: les illes Mariannes

-Tema 5: segle XVIII: les illes Carolines i Palau

-Tema 6: les grans expedicions del segle XVIII. James Cook

-Tema 7: el Pacífic fins a la fi de la Primera Guerra Mundial (1918)

-Tema 8: Descolonització i panorama actual

 

 Bloc 3: Xina

 -Tema 1: Introducció general a la Xina (dades, característiques).

 

-Tema 2: Breu síntesi de l’evolució històrica: des dels inicis al segle XIX.

 

-Tema 3: Occident coneix Àsia: els jesuïtes Antoni de Montserrat (1536-1600) i Matteo Ricci (1552-1610).

 

-Tema 4: La Xina a l’Època Contemporània: del les guerres de l’opi a la República de la Xina (fins 1949).

 

-Tema 5: LaRepública Popular de la Xina.

5.1.- La Xina sota Mao.

5.2.- El “comunisme pragmàtic”: de Deng Xiaoping als nostres dies.

5.2.1.- La qüestió del Tibet i el problema dels uighur.

 

Bloc 4: Japó

-Tema 1: Etapes en la història del Japó

-Tema 2: Japó a l’Època Moderna (s.XVI-XVIII)

-Tema 3: Japó en el segle XIX

-Tema 4: Japó fins el 1945

-Tema 5: Japó després de la Segona Guerra Mundial

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaAtenent al requeriment de l'avaluació contínua, les classes combinaran un contingut teòric, és a dir, l'explicació dels conceptes i continguts de l'assignatura, amb la resolució de casos pràctics, la visió de documentals i material videogràfic, així com la interació amb l'alumne, a través de debats acadèmics i d'activitats/presentacions orals. Les classes seran molt participatives amb l'objectiu de potenciar el raonament i la capacitat auto/crítica de l'estudiant.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

20% ressenya Florentino Rodao (31 març)

20% ressenya a elegir (28 abril)

40% examen final o treball (maig)

20% assistència i participació activa a l’aula

SISTEMA D'AVALUACIÓ

PERCENTATGE

Exàmen final
Participació activa de l'alumno a classe


Treballs, informes, memòries, exercicis, anàlisi de lectures, etc.

40%

 20%

 40%

   
   

 

Per normativa de la Facultat es descompten 0,10 punts com a mínim per cada falta d’ortografia en els exàmens i treballs.

Bibliografia i recursos

General:

- Diccionario histórico, geográfico y cultural de Filipinas y el Pacífico. Madrid: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, 3 vols., 2008.

-MARTÍNEZ SHAW, C. Historia de Asia en la Edad Moderna. Madrid: Arco Libros, 2008.

 

Bloc 1:

-FRÈCHES, J. Érase una vez China. De la Antigüedad al siglo XXI. Madrid: Gran Austral, 2006.

-ROBERTS, J.A.G. Historia de China. Valencia: Publicaciones Universidad de Valencia (PUV), 2008.

 

Bloc 2:

-HANE, M. Breve historia de Japón. Madrid: Alianza, 2011.

-SECO SERRA, I. Historia breve de Japón. Madrid: Silex, 2010.

 

Bloc 3:

-MACINTYRE, S. A concise history of Australia. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

-MEIN, P. A concise history of New Zealand. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

 

Bloc 4:

-DÍAZ-TRECHUELO, L. Filipinas: la gran desconocida (1565-1898). Pamplona: EUNSA, 2001.

-ELIZALDE, M.D. DELGADO, J.M. Filipinas: un país entre dos imperios. Barcelona: Bellaterra, 2011.

Material didàctic