Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia de les Organitzacions

Psicologia de les Organitzacions
6
14031
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat

Presentació

Durant el desenvolupament de l’assignatura s’aprendrà a descriure, explicar i predir els fenòmens psicosocials que es donen en contextos laborals i organitzacionals, així com intentar solucionar els possibles problemes millorant la qualitat de vida de les persones i dels grups a la feina i a les organitzacions. Per això, aquesta assignatura és un esforç per aplicar els coneixements psicosocials a la comprensió de la conducta i l’experiència humana a la feina i a les organitzacions.

Aquesta assignatura constitueix un instrument de preparació per a l’anàlisi de l’experiència humana de les persones i els grups en relació amb la feina des d’una vessant psicosocial, que, emfatitzant l’aplicació pràctica, no oblida potenciar els coneixements teòrics per comprendre millor la naturalesa de la feina i de les organitzacions. D’aquesta manera es procura recalcar tant la dimensió científica d’aquesta disciplina com la seva vessant professional. Es pretén, per tant, l’adquisició de coneixements i competències relacionades amb la recerca i la pràctica professional, emfatitzant aquesta última a través de les activitats pràctiques i les trobades amb professionals en actiu.

Requisits previs

Es recomana haver cursat les assignatures de Psicologia Social i Psicologia dels Grups.

Objectius

L’assignatura de Psicologia de les Organitzacions té com a objectiu que l’alumnat adquireixi i desenvolupi competències relacionades amb l’estudi del comportament de les persones en les organitzacions i adquireixi una comprensió adequada dels fenòmens organitzacionals des d’una perspectiva eminentment psicosocial. Així mateix, l’assignatura pretén proporcionar a l’alumnat els coneixements teòrics i les habilitats necessàries per interpretar, mesurar, explicar i diagnosticar els principals processos relacionats amb l’activitat laboral.

Finalment, i atès que la intervenció és una dimensió fonamental de la Psicologia de les Organitzacions, s’espera que l’alumnat desenvolupi les seves competències a través de casos, problemes pràctics i trobades amb professionals per familiaritzar-se amb els possibles camps de treball. Per tant, l’objectiu final es focalitzarà en la transferència dels coneixements teòrics cap a àmbits d’experiència personal en intervencions psicosocials a la feina i a les organitzacions.

Competències

 • CE05 - Dissenyar i aplicar una estratègia d'intervenció psicològica en funció del context o servei demandat.
 • CE16 - Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG05 - Comprendre les limitacions de la perspectiva de l’anàlisi psicològica del comportament humà i tenir capacitat per incorporar aportacions conceptuals i tècniques de l’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

En acabar l’assignatura, s’espera que l’alumnat sàpiga:

 • Cercar bibliografia científica rellevant i actualitzada per interpretar un cas concret (introducció treball final)
 • Tenir en compte el context organitzacional en l'anàlisi de les necessitats d'un cas real (business case comunicació + detecció necessitats treball final)
 • Distingir els símptomes de l'malestar i de el benestar a la feina (Businnes casi avionetes dambo).
 • Aplicar les seves competències i coneixements previs en el context organitzacional.
 • Obtenir la informació rellevant per a realitzar una anàlisi de necessitats en context organitzacional.
 • Dissenyar una proposta d'intervenció basada en les necessitats d'un cas real.
 • Organitzar el seu mètode de treball per complir amb els objectius intermedis i finals proposats en l'assignatura.
 • Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació per buscar informació fiable i rellevant.
 • Utilitzar diferents tecnologies de la informació i la comunicació per captar l'atenció de l'audiència a l'hora de transmetre les seves idees.
 • Demostrar les pròpies fortaleses i habilitats de comunicació en una exposició oral.
 • Transmetre informació i idees utilitzant un estil adequat de comunicació escrita.
 • Aportar de manera cooperativa i col·laborativa en els treballs en grup.

Continguts


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia emprada en aquesta assignatura serà activa i se centrarà en l’alumnat, que serà el protagonista en el seu procés d’aprenentatge i desenvolupament de competències. Aquesta metodologia combina classes magistrals, ensenyament pràctic (dinàmiques de grup, estudis de casos, anàlisi de lectures i de recursos audiovisuals), preparació de treball en grup (projecte) i tutoria (tant col·lectiva com personalitzada).

L’assignatura requereix de l’alumnat tant treball individual i autònom com en grup. A més de la feina contínua que requereix la preparació i l’aprofitament de les diferents sessions teòriques i pràctiques, l’alumnat haurà de fer un projecte en grups de 5±1 persones, amb base empírica i sobre un tema negociat amb el professorat. Per a això, disposarà de tutories amb el professorat durant el semestre.

ACTIVITAT FORMATIVA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'aprenentatge orientat a projectes és un mètode basat en l'aprenentatge experiencial i reflexiu en el qual té una gran importància el procés investigador al voltant d'un tema, amb la finalitat de resoldre problemes complexos a partir de solucions obertes o abordar temes difícils que permetin la generació de coneixement nou i desenvolupament de noves habilitats per part dels estudiants.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.
És un escenari en el qual un professor amb un grup reduït d'alumnes resol els dubtes que han anat emergint al llarg del procés d'aprenentatge. D'aquesta forma el professor detecta els aspectes menys evidents per a l'alumne i li proporciona eines per corregir els aspectes que no funcionen correctament. Pot ser individual o en grup. No s'ha de confondre aquesta metodologia amb l'assessorament personalitzat als alumnes, que es realitza de forma complementària a la seva formació curricular.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació de l’assignatura es realitza a partir dels elements següents:

 • Examen final (40 %), incloent preguntes tipus test i preguntes de resposta oberta
 • Treball en grup (30 %)
 • Activitats pràctiques individuals i col·lectives (20 %)
 • Assistència i participació (10 %): mínim 80 % d’assistència per optar a aquesta puntuació

A la segona convocatòria es mantindran els mateixos criteris i se seguirà la mateixa metodologia d'avaluació.

Als alumnes repetidores que hagin aprovat el treball en grup i les activitats pràctiques no s'exigirà avaluació contínua. Podran presentar-se directament a l'examen que tindrà un valor del 100% de la nota. En cas de no haver aprovat el treball en grup i/o activitats pràctiques, caldrà tornar a cursar l'assignatura.

Consideracions importants:

 1. S’haurà d’obtenir una nota mínima de 5,0 en l’examen final i en el treball en grup per poder fer mitjana amb la resta de notes.
 2. La realització de les activitats pràctiques s’entén com a avaluació contínua i, per tant, el fet de no lliurar-les segons les dates establertes implicarà la impossibilitat de tenir aquesta part de la nota.
 3. L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al Grau.
 4. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat d’avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspens immediat de l’assignatura.
 5. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de matrícula d’honor, de manera que la qualificació màxima serà d’excel·lent.

Bibliografia i recursos

Bibliografia básica

 • Gil-Monte, P.R. y Prado-Gascó, V. J. (2021). Manual de Psicología del Trabajo. Ediciones pirámide
 • Martínez-Tur, V., Ramos López, J. y Moliner Cantos, C. (2015). Psicología de las organizaciones. Síntesis.

Bibliografia complementaria

 • Alcover de la Hera, C.M., Martínez Iñigo, D., Rodríguez Mazo, F. y Domínguez Bilbao, R. (2004). Introducción a la Psicología del Trabajo. McGraw Hill.
 • Alcover, C.M., Moriano, J.A. y Topa, G. (2016). Psicología del Trabajo. Conceptos claves y temas emergentes. Sanz y Torres.
 • Osca, A., Palací, F.J., Moriano, J.A. y Lisbona, A. (2016). Nuevas perspectivas en Psicología de las Organizaciones. Sanz y Torres.
 • Salanova, M. (2010). Psicología de la Salud Ocupacional. Síntesis.

Altres recursos

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 11/01/2023 I3 12:00h