Universitat Internacional de Catalunya

Psicologia dels Grups

Psicologia dels Grups
6
14037
4
Segon semestre
op
BIOMEDICINA I SALUT
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat

Presentació

La psicologia dels grups s’emmarca en l’àrea de coneixement de la psicologia social i suposa l’estudi de la interacció social en contextos grupals. Gran part de la conducta humana es realitza en grups més o menys formalitzats i tot això implica la necessitat d’estudiar els grups des d’una aproximació científica i professional. En l’assignatura de Psicologia dels Grups es presenten teories i processos bàsics que permeten comprendre l’estructura i el desenvolupament dels grups, així com els processos intragrupals i entre els grups.

Requisits previs

Es recomana haver cursat l’assignatura de Psicologia Social.

Objectius

El principal objectiu de l’assignatura és oferir a l’alumnat els continguts bàsics sobre la recerca i la intervenció sobre la naturalesa dels grups, les seves lleis de funcionament i desenvolupament, així com les relacions dins de cada grup i entre diferents grups. D’aquesta manera, s’estudien les bases psicosocials del comportament des dels enfocaments grupal i intergrupal. Finalment, es familiaritza l’alumnat amb els processos d’intervenció en contextos d’exclusió social, marginació i desigualtat.

Competències

 • CB03 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d’índole social, científica o ètica.
 • CB04 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • CE06 - Planificar l'avaluació dels programes i/o intervencions psicològiques, seleccionant els indicadors i tècniques adequades.
 • CE07 - Realitzar un projecte mitjançant l'ús de fonts de dades, i l'aplicació de metodologies, tècniques d'investigació i eines pròpies de la Psicologia, i fer una exposició i defensa pública del projecte davant d'una audiència especialitzada de manera que es demostri l'adquisició de les competències i coneixements propis del Grau.
 • CE17 - Saber analitzar les demandes i necessitats psicològiques i socials de persones, grups o organitzacions en diferents contexts.
 • CG01 - Capacitat de pensament crític i creatiu, i capacitat per indagar i adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • CG03 - Llegir de manera crítica i argumentada la bibliografia científica, valorar la seva procedència, situar-la dins d’un marc epistemològic, i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • CG07 - Capacitat per adaptar-se a l’entorn, la tasca o el context, afrontar noves tasques i responsabilitats, i generar processos de canvi.
 • CG08 - Capacitat per interpretar el contingut i l’abast de la informació rebuda o demandada, oralment o per escrit, i el tractament que cal donar-li segons la naturalesa del fet que es tracti.
 • CG10 - Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres.
 • CG11 - Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • CG12 - Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • CG13 - Utilitzar les diferents tecnologies de la informació i la comunicació per a diverses finalitats.
 • CT01 - Capacitat d’organització i planificació
 • CT04 - Capacitat de treballar en equip
 • CT07 - Capacitat de portar a terme un aprenentatge autònom
 • CT09 - Comunicar-se adequadament, tant de forma oral com escrita

Resultats d'aprenentatge

En acabar l’assignatura, s’espera que l’alumnat:

 • Comprengui el comportament humà en la dinàmica grupal.
 • Apliqui tècniques que permetin la gestió de l’activitat grupal.
 • Analitzi el comportament de la persona en relació amb la seva pertinença a determinats grups socials.
 • Identifiqui els principis psicosocials que intervenen en la interacció entre diferents grups.
 • Analitzi les possibilitats alternatives d’intervenció amb grups en risc d’exclusió social.
 • Transmeti informació i idees a través d’un estil adequat de comunicació.

Continguts

Tema 1. Introducció a l’estudi dels grups

 • L’estudi dels grups
 • Composició i estructura dels grups 
 • Formació, desenvolupament i socialització
 • Normes i conducta

Tema 2. Relacions dins dels grups

 • Identitat social
 • Lideratge
 • Rendiment grupal
 • Cohesió grupal
 • Influència social
 • Presa de decisions

Tema 3. Relacions intergrupals

 • Prejudici i discriminació
 • Conflicte intergrupal 
 • Estratègies de resolució de conflicte

Tema 4. Psicologia de la intervenció social

 • El grup vulnerable en el context social
 • Diagnòstic i detecció de necessitats
 • Cohesió i estratègies de resolució de problemas sociales
 • Planificació i avaluació d’una intervenció
 • Projecte d’intervenció social

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia emprada en aquesta assignatura serà activa i centrada en l’estudiant, que serà el protagonista en el seu procés d’aprenentatge i de desenvolupament de competències. Aquesta metodologia combina classes magistrals, ensenyament pràctic (estudis del cas, dinàmiques de grup, seminaris, anàlisi de recursos audiovisuals), preparació de treball en grup (projecte) i tutoria (tant col·lectiva com personalitzada).

L’assignatura requereix de l’alumnat tant treball individual i autònom com en grup. A més de la feina contínua que requereix la preparació i l’aprofitament de les diferents sessions teòriques i pràctiques, l’alumnat haurà de fer un projecte en grups de 5±1 persones, amb base empírica i sobre un tema negociat amb el professorat. Per això, disposarà de tutories amb el professorat durant el semestre. Finalment, el projecte serà discutit amb la resta de companys i companyes a classe.

ACTIVITAT FORMATIVA
La classe magistral serà l'escenari per aprendre i utilitzar la terminologia i estructures lingüístiques relacionades amb l'àmbit d'estudi, per practicar i desenvolupar destreses de comunicació oral i escrita i per familiaritzar-se amb bibliografia i material didàctic de suport per a una major integració dels continguts de les matèries.
L'aprenentatge orientat a projectes és un mètode basat en l'aprenentatge experiencial i reflexiu en el qual té una gran importància el procés investigador al voltant d'un tema, amb la finalitat de resoldre problemes complexos a partir de solucions obertes o abordar temes difícils que permetin la generació de coneixement nou i desenvolupament de noves habilitats per part dels estudiants.
El plantejament d'exercicis i problemes per part del professor ajuda a l'alumne a avançar en el seu recorregut acadèmic i, guiat pel professor, l'estudiant va aconseguint metes parcials que faciliten la integració del coneixement teòric adquirit.
L'estudi de casos és una tècnica d'aprenentatge en la qual el subjecte s'enfronta a la descripció d'una situació específica que planteja un problema, que ha de ser comprès, valorat i resolt per un grup de persones a través d'un procés de discussió. L'estudi de casos es realitza generalment a través de treball en grup que fomenta la participació de l'alumne, desenvolupant el seu esperit crític. Addicionalment prepara a l'alumne per a la presa de decisions, ensenyant-li a defensar els seus arguments i a contrastar-los amb les opinions de la resta del grup.
Lectura de textos dirigits amb l'objecte d'accedir al pensament crític, el qual compleix un paper fonamental en la formació de ciutadans conscients i responsables.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’avaluació de l’assignatura es fa a partir dels punts següents:

 • Examen final (50 %) amb preguntes tipus test i preguntes de desenvolupament.
 • Treball en grup (30 %): s’avaluarà tant el treball escrit com la presentació del projecte a classe.
 • Activitats pràctiques (20 %) tant individuals com col·lectives.

A la segona convocatòria es mantindran els mateixos criteris i se seguirà la mateixa metodologia d'avaluació.

Als alumnes repetidores que hagin aprovat el treball en grup i les activitats pràctiques no s'exigirà avaluació contínua. Podran presentar-se directament a l'examen que tindrà un valor del 100% de la nota. En cas de no haver aprovat el treball en grup i/o activitats pràctiques, caldrà tornar a cursar l'assignatura.

Consideracions importants:

 1. S’haurà d’obtenir una nota mínima de 5 en l’examen final i en el treball en grup per poder fer mitjana amb la resta de notes.
 2. La realització de les activitats pràctiques s’entén com a avaluació contínua i, per tant, si les pràctiques no es lliuren segons les dates establertes, això implicarà la impossibilitat de tenir aquesta part de la nota.
 3. L'avaluació respectarà sempre la normativa general establerta al Grau.
 4. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat de l’avaluació. Fer-ho als exàmens suposarà el suspès immediat de l’assignatura.
 5. En segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de matrícula d’honor, de manera que la qualificació màxima serà d’excel·lent.

Bibliografia i recursos

Bibliografia

 • Huici, C., Molero, F., Gómez, A., y Morales, J. F. (Coords.) (2012). Psicología de los grupos. Madrid: UNED
 • Smith, E.R. y Mackie, D.M. (1997). Psicología Social. Madrid: Ed. Médica Panamericana

Bibliografia complementaria

 • Baron, R. A. y Byrne, D. (1998). Psicología Social. Madrid: Pearson.
 • Paterna Bleda, C., Martínez Martínez, M. C., Vera Martínez, J. J. (2003). Psicología social: De la teoría a la práctica cotidiana. Madrid: Ediciones Pirámide.
 • Rodríguez, A., Morales, J. F., Delgado, N., y Betancor V. (Coords.) (2016). 50 Experimentos Imprescindibles para entender la Psicología Social. Madrid: Alianza Editorial
 • Wiseman, R. (2010). 59 segundos. Barcelona: RBA libros.

Altres recursos

Període d'avaluació

E: data d'examen | R: data de revisió | 1: primera convocatòria | 2: segona convocatòria:
 • E1 23/05/2023 I3 12:00h