Universitat Internacional de Catalunya

Anàlisi Descriptiva de Dades

Anàlisi Descriptiva de Dades
3
14582
1
Segon semestre
OB
Mètodes Quantitatius per a empresaris
Estadística
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Hores de tutoria concertades per mail.

Presentació

Es pot entendre que quan es planifica una determinada acció econòmica, pot no ser suficient que el seu disseny sigui correcte o, fins i tot, bo. Tanmateix, també s’han de considerar les circumstàncies que envolten aquesta acció, els seus antecedents i les seves característiques, i fins i tot les qüestions que condicionaran el comportament de les persones que poden interferir en les accions. I és aquí on intervé l’estadística. És des del moment que normalitzem i quantifiquem la informació que podem parlar d’estadística. S’ha d’entendre, doncs, que tractar dades relacionades amb determinats fets que són del nostre interès ens servirà per gaudir d’un millor coneixement de la realitat i ens aproparà a una millor solució dels problemes. L’estadística, per tant, es converteix en una necessitat per a la recerca econòmica i empresarial, en un doble vessant: recollida de dades i com a mètode. Aquest primer curs presenta un interès primordial per l’estadística descriptiva i per presentar els conceptes introductoris probabilístics.


Requisits previs

Es recomana haver cursat la matèria de Matemàtiques.

Objectius

Subministrar les eines necessàries per tal de sintetitzar la informació que es reculli.

Incloure elements introductoris a l’anàlisi de la causalitat entre diverses variables.

Introduir els conceptes probabilístics com a base de l’estadística inferencial que s’imparteix al curs d’Estadística 2.

 

 

Competències

 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 40 - Ser capaç de seleccionar el mètode estadístic adequat d'acord amb l'objecte d'anàlisi.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 42 - Ser capaç d'analitzar fenòmens econòmics de forma empírica.
 • 43 - Adquirir habilitat en l'ús de programari estadístic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la terminologia, la notació i els mètodes de les diferents matèries del mòdul quantitatiu.

Identificar i comprendre els conceptes fonamentals de les matèries del mòdul quantitatiu.

Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la informació obtinguda de les classes presencials i del material complementaris aportat pel professor.

Seleccionar el mètode matemàtic o estadístic per resoldre un determinat problema econòmic.


Continguts

Tema 1. Introducció al concepte d’estadística

 

1.1. L’estadística a l’economia i el món empresarial.

1.2. Conceptes de població i mostra.

1.3. Tipus de dades econòmiques i classificació de variables.

1.4. Obtenció d’informació estadística.

 

 

Tema 2. Anàlisi descriptiva de variables unidimensionals

 

2.1. Distribució de freqüències.

2.1.1. Tabulació de les dades.

2.1.2. Freqüències absolutes, relatives i acumulades.

2.1.3. Freqüències agrupades en intervals.

2.1.4. Representació gràfica.

2.2. Mesures de posició.

2.2.1. Mesures de posició central: mitjana aritmètica, mediana i moda.

2.2.2. Mesures de posició no central: quartils i percentils.

2.3. Mesures de dispersió.

2.3.1. Mesures de dispersió absolutes: recorregut, recorregut interquartílic, variància i desviació estàndard.

2.3.2. Mesures de dispersió relatives: coeficient de variació de Pearson.

2.4. Mesures de forma: asimetria i apuntament.

2.5. Mesures de concentració: índex de Gini i corba de Lorenz.

 

Tema 3. Anàlisi descriptiva de variables bidimensionals

 

3.1. Distribució bivariable de freqüències.

3.1.1. Taules de correlació.

3.1.2. Distribucions marginals.

3.1.3. Distribucions condicionades.

3.1.4. Representació gràfica.

3.1.5. Independència estadística.

3.2. Mesures d’associació: covariància i coeficient de correlació.

3.3. Variables qualitatives: taules de contingència i mesures d’associació.

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes explicacions teòriques es realitzaran a l’aula amb el suport de projeccions de diapositives de PowerPoint, acompanyades d’explicacions addicionals a la pissarra. 

Es combinarà la teoria amb la resolució de problemes relacionats. 

Els problemes es resoldran conjuntament entre el professor i els estudiants per a un millor aprenentatge.

Una part molt important i essencial del curs  és programar amb el llenguatge R

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
classe magistral
resolució de problemes a l'aula
17
classe magistral
resolució de problemes a l'aula
18
resolució de problemes a l'aula 19
resolució de problemes a l'aula 20
resolució de problemes a l'aula 32
anàlisi de casos
resolució de problemes a l'aula
40
resolució de problemes a l'aula 41
resolució de problemes a l'aula 42
seminaris grups reduïts
tutories
43
anàlisi de casos 50 51
anàlisi de casos
estudi individual
52 53
estudi individual 65
redaccio de treballs 54
resolució de problemes a l'aula 66

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEs faran servir dos mètodes d'avaluació: 1. Activitats de classe i participació (30%) 2. Examen final (70%) Si algun alumne no supera l'assignatura al primer intent i ha de repetir-la al mes de juliol, la nota final serà la de la segona convocatòria.

Bibliografia i recursos

Keller, G. Statistics for Management and Economics. South Western Cengage Learning.

Lind, D.A., Marchal, W.G. & S.A. Wathen. Statistical Techniques in Business and Economics. McGraw-Hill International Edition.

Schiller, John J. & Srinivasan, R. Alu. Schaum's Outline of Probability and Statistics. Ringgold, Inc.

Wonnacott T. & Wonnacott R.J. Introductory Statistics. John Wiley & Sons.