Universitat Internacional de Catalunya

Comptabilitat Financera

Comptabilitat Financera
6
14583
2
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Les tutories s’han de sol·licitar per correu electrònic: eribas@uic.es

Presentació

La primera part de l’assignatura és la introducció a la comptabilitat i esdevé bàsica per comprendre la ciència comptable i el domini de la seva metodologia i procediments. Més enllà de la normativa comptable, que pot anar variant en el temps i segons cada país, existeixen unes normes i principis que es mantenen invariables. Aquests seran l’objecte d’estudi en aquesta assignatura que establirà els fonaments per comprendre les altres assignatures de comptabilitat que es cursaran posteriorment. Una vegada s’hagin estudiat els fonaments, la metodologia i els procediments comptables, la segona part de l’assignatura consisteix en l’estudi de la normativa comptable vigent, el PGC 2007. La vigència d’aquest pla és molt recent i estudiarem a fons el contingut i, especialment, el registre comptable de totes les operacions que apareixen en el desenvolupament de l’activitat empresarial.


Requisits previs

No són necessaris coneixements previs de comptabilitat.

Objectius

 • Conèixer els principis fonamentals de la comptabilitat, comprendre la metodologia comptable i dominar les tècniques i eines comptables.
 • Comptabilitzar les transaccions econòmiques bàsiques que duu a terme una unitat econòmica.
 • Conèixer les normes comptables que fan referència a la comptabilització dels fets econòmics de l’empresa i la seva repercussió en el balanç i el compte de resultats.
 • Conèixer de manera exhaustiva el Pla general de comptabilitat 2007. 
 • Desenvolupar el cicle comptable.
 • Elaborar i interpretar els estats financers bàsics: balanç de situació i compte de resultats

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.

Resultats d'aprenentatge

L’alumne serà capaç de fer el següent:

 • Aplicar els conceptes relacionats amb la comptabilitat.
 • Utilitzar eines informàtiques relacionades amb les activitats pròpies de l’àrea.
 • Realitzar un treball de manera autònoma i de gestionar bé el temps.
 • Realitzar un treball específic sobre aspectes comptables i de presentar-lo de manera clara i comprensible.
 • Realitzar anàlisis comptables i financers de la informació disponible i utilitzar-lo en la presa de decisions.
 • Comprendre i estar predisposat a respectar les normes pròpies de la professió.

Continguts

Tema 1. Comptabilitat i sistemes d’informació
L’entorn econòmic i la necessitat d’informació. Concepte de comptabilitat. Usuaris de la informació comptable. Sistemes d’informació comptable. Requisits de la informació comptable. Divisió de la comptabilitat.

Tema 2. El balanç: estructura econòmica i financera de l’empresa
La riquesa o el patrimoni de l’empresa: variacions. Actius i passius. El balanç de situació com a expressió de l’equilibri patrimonial.

Tema 3. Metodologia i instruments de representació comptable
El mètode comptable: principi de dualitat. Mesura i valoració comptable. Instruments de representació: el compte i els llibres de comptabilitat.

Tema 4. Estudi comptable bàsic de les transaccions econòmiques principals: 

4.1. Actiu fix: adquisició, depreciació i baixa.

4.2. Existències, creditors i deutors comercials. 

4.3. Creditors i deutors no comercials. Actius i passius financers.

4.4. Patrimoni net.

4.5. Ingressos i despeses: el resultat.

Tema 5. El compte de resultats

Estructura del compte de resultats. Tipus de resultat.  

Tema 6. El cicle comptable
Concepte i fases del cicle comptable. Obertura. Desenvolupament. Conclusió. Determinació del resultat de l’exercici. Tancament de comptes. Elaboració dels estats comptables.

Tema 7. Normativa legal de comptabilitat: PGC vigent
La regulació comptable internacional: NIC. La regulació legal de la comptabilitat a Espanya. El Pla general de comptabilitat espanyol: marc conceptual.

Tema 8. Immobilitzat material, inversions immobiliàries i actius no corrents mantinguts per la venda

Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 9. Immobilitzat intangible i arrendaments. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 10. Instrument financers: actius financers i passius financers. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 11. Existències. Normes de valoració, registre i tractament comptable.

Tema 12. Ingressos i despeses d'explotació. Normes de valoració, registre i tractament comptable. La periodificació comptable. 

12.1 Compres, vendes i operacions relacionades

12.2 Despeses de personal

12.3 Altres ingressos y despeses d'explotació

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaL’assignatura constarà de sessions teòriques en les quals es presentaran els conceptes necessaris per complir els objectius del curs. Aquestes sessions es complementaran amb sessions pràctiques que ocuparan la major part del temps a l’aula. És especialment important el treball previ de l’alumne per tal de que pugui participar a classe, la qual ha de ser principalment un espai de discussió sobre la interpretació dels resultats obtinguts.

Aprenentage basat en problemes. Es plantejaran caso pràctics que els alumnes hauran de treballar individualment o en grups de treball.

Realització de questionaris online per la consolidació dels continguts de cada tema.

Utilització de la plataforma ODOO. Es tracta d'un programa de comptabilitat online que permet l'aprenentatge de la comptabilitat informatitzada.

Al final del curs caldrà presentar un treball que demostri l’assoliment dels objectius d’aprenentatge del curs, i en què es desenvolupi la comptabilitat d’una empresa durant un exercici econòmic.

 

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
Classe magistral
Classe pràctica (resolució de problemes / vídeos / comentaris de text / fitxes)
Estudi individual
Resolució de problemes a l’aula
Redacció de treballs
01 02 03 04 05 06 31 32 50 51 52 53 54 59

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPRIMERA CONVOCATÒRIA

Avaluació contínua (40% de la nota final):

 • Examen parcial: 20% (no recuperable).
 • Presentació dels exercicis i participació durant el curs: 10% (no recuperable).
 • Presentació obligatòria del treball final: 10% (no recuperable).

Avaluació final (60% de la nota final):

 • Examen final: 60 %. És necessari aprovar l’examen amb una nota mínima de 5 perquè faci mitjana amb la nota de l’avaluació contínua. 
    SEGONA CONVOCATÒRIA
 Cal aprovar un examen amb el contingut de tota l'assignatura. 

 

Bibliografia i recursos

 • MUÑOZ MERCHANTE, Ángel. INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD.  Editorial. Sanz y Torres / Uned. 2019.
 • MUÑOZ MERCHANTE, Ángel. PRACTICAS DE INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD. Editorial. Sanz y Torres / Uned. 2019.
 • Real Decret 1514/2007, de 16 de novembre, per el qual s'aproba el Pla General de Comptabilitat.