Universitat Internacional de Catalunya

Inferència Estadística Empresarial

Inferència Estadística Empresarial
6
14589
2
Segon semestre
FB
Mètodes Quantitatius per a empresaris
Estadística
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà

En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Cal concertar una hora de tutoria per correu electrònic.

Presentació

Un cop es planifiquen les actuacions empresarials hi ha la possibilitat d’examinar-ne els resultats. Aquesta evidència empírica es considera com a informació mostral factible de ser emprada per realitzar estimacions futures.

Òbviament, l’interès màxim suposa conèixer els elements que caracteritzen una població. Així doncs, l’Estadística 2 examina el tema de variable aleatòria i les distribucions que se’n deriven a partir d’aquest tipus de variables. Aquestes distribucions seran totalment necessàries per tal d’assimilar els coneixements de l’Estadística Inferencial.
Posteriorment, es pretén aportar les eines adients per efectuar estimacions i la seva validació posterior.
Finalment, s’efectua un repàs de l’anàlisi de regressió lineal com a punt introductori a l’assignatura d’Econometria.

Requisits previs

Es recomana haver cursat la matèria d'Estadística I.

Objectius

 • Conèixer les distribucions de probabilitat necessàries per desenvolupar l’estadística inferencial així com aprofundir en el tema de variables aleatòries.
 • Estudiar les tècniques bàsiques com a base de l’estadística inferencial.
 • Presentar les eines que validen l’estadística inferencial.

 

Competències

 • 19 - Analitzar variables quantificables de l'entorn econòmic i incorporar-les en la presa de decisions.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 35 - Ser capaç d'analitzar sèries temporals.
 • 36 - Ser capaç d'interpretar dades quantitatives i qualitatives i d'emprar eines matemàtiques i estadístiques aplicables a processos empresarials.
 • 40 - Ser capaç de seleccionar el mètode estadístic adequat d'acord amb l'objecte d'anàlisi.
 • 42 - Ser capaç d'analitzar fenòmens econòmics de forma empírica.
 • 43 - Adquirir habilitat en l'ús de programari estadístic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 56 - Ser capaç de fer argumentacions que afavoreixin el raonament crític i autocrític.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.
 • 66 - Capacitat de recuperar i tractar informació.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

Conèixer la terminologia, la notació i els mètodes de les diferents matèries del mòdul quantitatiu, en concret de la inferència estadística.

Ser capaç d’analitzar i sintetitzar la informació que s’obté de les classes presencials i el material complementari que aporta el professor.

Seleccionar el mètode estadístic per resoldre un determinat problema econòmic.

Continguts

Tema 1. Introducció

1.1.  Conceptes de població i mostra.

1.2.  Paràmetres i estadístics.

1.3.  Distribucions mostrals.

1.4. Determinació de la mida de la mostra.

Tema 2. Estimadors. Intervals de confiança

2.1. Estimadors puntuals i propietats.

2.2. Estimació per intervals de confiança.

Tema 3. Contrast d’hipòtesi

3.1. Elements d’un contrast d’hipòtesi.

3.2. Contrastos d’hipòtesi sobre la mitjana aritmètica.

3.3. Contrastos d’hipòtesi sobre proporcions.

3.4. Contrastos d’hipòtesi sobre variáncies.

 

 

 

 

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLes explicacions teòriques es realitzaran a l’aula amb el suport de material digital (ppt's) i de llistes de problemes. Les explicacions del professor es faran a la pissarra amb el suport del material anteriorment esmentat.

Es combinarà la teoria amb la resolució de problemes relacionats.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPER L’ASSIGNATURA CURSADA EN CATALÀ/CASTELLÀ. Prof. David Roche

La nota final constarà d’un examen parcial i d’un examen final amb els pesos següents:

30 % l’examen parcial

70 % l’examen final

Nota mínima de l’examen final: 5

Hi pot haver també algun treball pràctic d’entrega obligatòria per aprovar l’assignatura. Aquestes pràctiques es detallaran al llarg del curs.

En cas de suspendre l'assignatura hi haurà un exàmen final d'on sortirà el 100% de la nota.

Bibliografia i recursos

Newbold, P. (1997): Estadística para los Negocios y la Economía, 4ª edició, Prentice Hall, Madrid. ISBN 84-89660-06-9

Newbold, P., Carlson, W.L. i Thorne, B. (2008): Estadística para administración y economía, 6ª edició, Pearson Prentice Hall, Madrid. ISBN 978-84-8322-403-8

Peña, D. (2001): Fundamentos de Estadística, Alianza Editorial. ISBN  978-84-206-8380-5

Ruiz-Maya, L., Martín-Pliego, F.J. (2005): Fundamentos de Inferencia Estadística,  3a edició, Thomson. ISBN 978-84-9732-354-3