Universitat Internacional de Catalunya

Finances Corporatives

Finances Corporatives
6
14592
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat

Presentació

L’assignatura de Direcció Financera II pretén introduir l’alumne en l’estudi i la comprensió de l’estructura de passiu de les empreses amb l’objectiu de crear valor per a l’accionista, així com els agents econòmics i els instruments amb els qual les empreses obtenen el finançament, amb enfocament especial a la creació d’empreses.

Requisits previs

El conceptes adquirits a Direcció Financera I.

Objectius

Aquest curs pretén:

 • Ensenyar els participants com poden aplicar les eines més efectives de finançament corporatiu i les tècniques per a les eventuals iniciatives emprenedores. 
 • Posar el focus en les pràctiques de direcció financera més adients a fi de mostrar als participants com poden obtenir el capital financer necessari per iniciar i desenvolupar una nova empresa.
 • Explorar els reptes financers més importants als quals s’enfronten els emprenedors, particularment les diferents etapes del finançament, els models de previsió de tresoreria i el posicionament estratègic de l’empresa en l’estadi inicial. 

Competències

 • 01 - Conèixer, comprendre i aplicar els mètodes, tècniques i instruments propis de la comptabilitat.
 • 02 - Conèixer, interpretar i aplicar la normativa comptable actual.
 • 03 - Seleccionar i aplicar adequadament les alternatives comptables permeses.
 • 04 - Comprendre i saber emprar la terminologia financera en el marc empresarial.
 • 05 - Conèixer les funcions pròpies dels departaments de finances en les empreses.
 • 06 - Conèixer i saber aplicar les principals polítiques d'estructura de capital i d'administració de l'actiu.
 • 30 - Conèixer els models de sistemes d'informació: relacionals de bases de dades, models mis, dss, eis, crm, scm, bi, km, erp, bpms.
 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 59 - Adquirir destresa en l'ús d'eines informàtiques i de les TIC.

Resultats d'aprenentatge

Que l’alumne assoleixi el nivell de coneixements suficient per interactuar amb les institucions financeres i les agències reguladores essencials per a la creació i el desenvolupament de noves empreses i, finalment, aconseguir liquiditat per als seus inversors. Utilitzant el mètode del cas, els estudiants s’impliquen i aprenen mentre gestionen conceptes com ara fons de capital risc, inversors institucionals i aliances estratègiques. En resum, aquest curs pretén proporcionar el coneixement i les habilitats necessàries per a l’èxit emprenedor. 

Continguts

TEMA I. Antecedents i entorn

1.1. Introducció i panorama general.

1.2. De la idea al pla de negocis.

 

TEMA 2. Decisions de finançament

2.1. Organitzar i finançar una nova empresa.

2.2. Determinació de les necessitats financeres. 

2.3. Seguiment de les necessitats financeres. 

 

TEMA 3. Planificació pel futur

3. Consideracions legals en l’obtenció de finançament de risc.

3.1. Planificació financera: curt i llarg termini.

3.2. Tipus i costos de capital financer.

 

TEMA 4. Crear i reconèixer el valor de risc

4.1. Primeres valoracions (early stage).

4.2. Mètodes de valoració del capital risc.

 

TEMA 5. Estructuració del finançament per l’empresa en creixement

5.1 Capital Risc professional.

5.2 Altres alternatives de finançament.

5.3. Determinació del valor de l’empresa.

 

TEMA 6. SORTIDES I CANVI D’ESTRATÈGIES.

6.1 Sortida o realització de la inversió.

6.2 Moments difícils: oportunitat de canvi?

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasse magistral
Sessions pràctiques / Activitats de role-play.
Autoaprenentatge
Treball supervisat

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaExamen parcial: 20 %. Consta de dues parts; part teòrica (40 % de la nota) i part pràctica (60 % de la nota). Per aprovar-lo cal assolir el 50 % de puntuació a cada part.

Examen final: 70 %. Consta de dues parts; part teòrica (50 % de la nota) i part pràctica (50 % de la nota). Per aprovar-lo cal assolir el 50 % de puntuació a cada part. Cal aprovar l’examen final per fer mitjana amb les altres activitats.

Activitats d’avaluació durant el curs, assistència a classe (sense dates establertes): 10 %.

Reavaluació: cal assolir un 5 sobre 7 en examen de reavaluació. Consta de dues parts; part teòrica (39 % de la nota) i part pràctica (61 % de la nota). Per aprovar-lo cal assolir també un 5 sobre 7 en cada part. No es fa la mitjana amb la resta d’activitats (activitats d’avaluació durant el curs i projecte final de curs).

Nota final: la nota resultant es ponderarà pel percentatge d’assistència, amb una franquícia d’una falta d’assistència. També en el cas de l’examen de reavaluació. El comportament inadequat a classe podrà penalitzar la nota final.

 

 

Bibliografia i recursos

Principles of Corporate Finance. Brealey, R.A., Myers, S.C. McGraw-Hill Irwin.

Existeix traducció al castellà (Principios de Finanzas Corporativas). Diverses edicions.

 

 

Web: www.investopedia.com

 

Web: ascri.org

Material didàctic