Universitat Internacional de Catalunya

Direcció de Persones

Direcció de Persones
6
14593
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: anglès, castellà,

Professorat


Prèvia confirmació per correu electrònic a:

Prof. Catalina Golia (clgolia@uic.es) 

Prof. Cristina Tresserres (mctresserres@uic.es)

 

 

Presentació

 

La disciplina pretén abordar els conceptes clau de la gestió dels recursos humans i les relacions laborals en la societat del coneixement amb la finalitat d'acostar als participants a les tècniques actuals de gestió i desenvolupament dels recursos humans, així com a l'anàlisi de les complexes situacions que es plantegen en la dinàmica habitual del comportament laboral dins de les empreses.

Entenem els recursos humans com una eina estratègica imprescindible per a l'èxit de tota empresa. Així, en aquest curs es presentaran els conceptes, models i principals tendències en la gestió dels recursos humans. A més, es dotarà als alumnes dels coneixements bàsics, tant teòrics com pràctics, per a comprendre el paper dels recursos humans i la seva realitat en l'empresa.

Durant el curs s'aplicarà la teoria i la pràctica per a il·lustrar els principals aspectes de cada política i la seva aplicació. Es realitzaran exercicis, debats sobre casos pràctics, articles i tallers per a facilitar la comprensió de la funció dels recursos humans.

El curs ha estat dissenyat des d'una perspectiva internacional, ja que la majoria de vostès treballaran en empreses multinacionals o en altres països.

Les pràctiques locals espanyoles no són l'objectiu principal d'aquest mòdul (no és un curs sobre la legislació espanyola).

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

Els objectius específics del curs es concreten en:

1.Comprendre el paper dels recursos humans en l'organització 

2.Analitzar la gestió de les persones des de la perspectiva de la integració entre els recursos humans i l'estratègia empresarial 

3.Conèixer les principals funcions de la gestió dels recursos humans: la gestió del talent (avaluació dels llocs de treball, l'adquisició de talent, la formació i el desenvolupament, la remuneració i el rendiment) 

4.Identificar els elements de l'entorn que afecten les persones 

5.Ser capaç de presentar, integrar, discutir les seves idees en públic de manera convincent

Competències

 • 31 - Desenvolupar la capacitat per identificar i interpretar dades numèriques.
 • 32 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes a partir d'informació quantitativa i qualitativa.
 • 33 - Tenir capacitat de cerca, interpretació i transmissió d'informació.
 • 37 - Tenir capacitat per aplicar tècniques, mètodes i eines de gestió.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 41 - Ser capaç de sintetitzar descriptivament la informació.
 • 48 - Ser capaç d'identificar les necessitats d'informació per a la gestió de les principals àrees funcionals dins les organitzacions.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 51 - Desenvolupar aptituds en la presa de decisions.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 61 - Desenvolupar habilitats per tal de facilitar l'adaptació a noves situacions.
 • 63 - Ser capaç d'analitzar comportaments empresarials i decisions en un context empresarial i valorar-los des d'un punt de vista econòmic, social i ètic.
 • 65 - Adquirir la capacitat de posar en pràctica els coneixements.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar el curs l'alumne serà capaç de:

 • Explicar el paper dels RH en l'empresa.
 • Aplicar les principals teories i processos bàsics a la gestió de persones i a l'anàlisi de llocs de treball.
 • Extreure la informació rellevant per a entendre les polítiques de selecció, formació, desenvolupament i avaluació de l'acompliment dels empleats.
 • Identificar el concepte de clima i cultura empresarial i les seves principals teories i models.
 • Explicar i posar en pràctica els elements que componen la gestió del coneixement en les empreses.
 • Presentar de manera convincent

Continguts

L'objectiu d'aquest temari és proporcionar una perspectiva de 360è sobre les pràctiques actuals de recursos humans, les tendències actuals i les pràctiques innovadores en diferents models i sectors empresarials.

1. Introducció a la gestió dels recursos humans

2. Processos bàsics en la gestió de recursos humans: anàlisi i disseny del treball

3. Gestió del talent: Planificació de RH, reclutament, selecció, col·locació, formació.

4. Gestió del rendiment i desenvolupament dels empleats

5. Gestió laboral i valors corporatius

6. Estils de direcció

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa sessió, de dues hores de durada, consistirà en una mescla de teoria i activitats pràctiques (treball en equip en classe).

El treball pràctic començarà al setembre. L'objectiu de les sessions pràctiques és proporcionar un entorn en el qual els estudiants puguin aplicar els conceptes adquirits durant les classes magistrals i la lectura avançada. Seguint aquesta metodologia els estudiants desenvoluparan un mètode de raonament i adquiriran una comprensió de la matèria des d'un punt de vista pragmàtic.

Classes magistrals:

Sessions teòriques basades en el programa del curs.

Aquests fonaments teòrics es realitzaran amb diapositives i es proposarà la consulta de bibliografia complementària.

Discussió de casos pràctics:

Durant la sessió els alumnes llegiran el cas, de manera individual, el discutiran en grup i mitjançant consens prepararan les preguntes proporcionades pel professor. Posteriorment, un membre de cada equip presentarà el resultat de l'estudi del cas. D'aquesta manera es tindrà una visió de 360è del cas estudiat, i múltiples hipòtesis i conclusions. Finalment, un altre equip presentarà una línia d'acció resultant de l'anàlisi grupal.

Joc de rols:

En petits grups de dos o tres participants, els alumnes interpretaran diferents papers per a simular situacions reals en les quals se'ls exigeix aplicar els coneixements i pràctiques de RH (per exemple, revisions de rendiment, procés de selecció, negociació salarial, resolució de conflictes, etc.).

Conferències:

Directors de RH de diverses empreses s'uniran a nosaltres per a compartir la seva visió i experiència sobre temes específics tractats en el curs.

L'assistència és obligatòria i s'inclourà com a material per a l'examen... s'espera que hi hagi una secció de preguntes i respostes al final de la conferència

Treball individual:

Cada estudiant haurà de preparar, repassar i estudiar per a l'examen de meitat de curs i l'examen final.

Tots dos exàmens consistiran en preguntes sobre tot el material cobert i repassat a l'aula. Els estudiants poden buscar i afegir informació addicional segons les seves recerques i lectures personals.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIES
anàlisi de casos
classe magistral
classe pràctica (resolució problemes/vídeos/comentaris de text/fitxes)
estudi individual
presentació de treballs i debats
resolució de problemes a l'aula

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaSistemes i criteris d'avaluació:

Política de qualificacions:

 1. Examen parcial i final: 50% (3/10 examen parcial; 7/10 examen final). Els exàmens seran sempre presencials (NO EN LÍNIA).
 2. Avaluació contínua: 40% (assistència, participació en classe, assistència a classe, activitats de classe, altres activitats)
 3. Portafolio: 10% 10 pàgines com a màxim. Cada alumne ha de descriure 3 evidències del seu aprenentatge i relacionar-les amb una empresa real.

És necessari obtenir almenys un 5 en cadascun dels 3 blocs (exàmens, portafolio i avaluació contínua) per a poder aprovar l'assignatura.
Si es descobreix alguna còpia o infracció durant l'examen, la nota serà 0 en la nota final de l'examen, no sols en la part de la qual s'està examinant.

La nota de l'avaluació contínua té en compte l'assistència i participació, que avalua la regularitat i implicació dels alumnes en l'assignatura i, en particular, en les sessions amb els ponents o conferències.

En cas de suspendre l'assignatura en la primera convocatòria, la nota de l'examen de recuperació tindrà una qualificació màxima de 7.

Bibliografia i recursos

Basic bibliography  (compulsoy, available on the Library of the University)

 

Human Resources Management, gaining a competitive strategy

Aut. Noe, Hollenbeck et al.

Ed.: Mc Graw Hill, 2012 

 

Additional bibliography: 

 1. The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance. Authors  Dave Ulrich, Mark A. Huselid and Brian E. Becker (Mar 2001)

Other resources:

Webs and blogs:

Harvard Business Review http://hbr.org

McKinsey  https://www.mckinseyquarterly.com

Presentations will be published at the campus.