Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia: Antropologia de l'educació

Antropologia: Antropologia de l'educació
6
7855
1
Primer semestre
FB
Formació Bàsica
Societat, família i escola
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Enviar un correu electrònic per contactar amb el professor corresponent.

Dr. Albert Moya (responsable de l'assignatura): amoya@uic.es

Dra. Andrea Rodriguez: arodriguezp@uic.es

 

Presentació

 

L'Antropologia es refereix a l'estudi i coneixement de l'ésser humà. L'educació, per la seva banda, té com a rerefons el fet de fer explícita la personalitat que tots tenim a dintre, desenvolupant al màxim el nostre potencial. Ambdues coses coincideixen en el tipus d'ensenyança que aporta l'assignatura. Recuperant i actualitzant el pensament clàssic, entenem que tant l'antropologia com l'educació comencen pel coneixement i la transformació d'un mateix. Això implica necessàriament un major apropament a l'altre, i una millor capacitat d'atendre les seves necessitats. Refinant el nostre pensament, les nostres actituds i les nostres emocions, ens posem més directament en contacte amb la natura, i amb el medi social i comunitari que ens rodeja. D'aquesta manera ens fem més competents humanament i professionalment.

Requisits previs

No hi ha requisits previs específics.

 

Objectius

 

L’assignatura es proposa atansar l'alumne cap a un major coneixement de si mateix, dels altres i del medi (ecològic, social, històric, cultural). Aquest reconeixement de la pròpia realitat permet el progrés personal i  és la base que el capacita per ensenyar als més joves, apropant-los a la comprensió, a la sensibilitat i als valors que el mestre va descobrint en si mateix i en la pròpia experiència de vida. Per a poder fer-ho cal anar més enllà del pensament ideològic (estereotipat), trencant críticament molts esquemes i opinions rebudes mecànicament dels mitjans informatius i dels sistemes de pensament unilineals que dominen en la vida corrent. Així, l’alumne aprèn a desenvolupar correctament i creativa la reflexió i la crítica, descobrint un pensament propi que esdevé cada vegada més original ja que el posa en sintonia directa amb si mateix, amb els altres, amb el món i amb l’època. Educant-se a si mateix en la llibertat, es capacita per poder educar als altres.

 

Competències

 • CEM-22 - Relacionar l'educació amb el medi, i cooperar amb les famílies i la comunitat.
 • CEM-23 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 

1. Comprèn la centralitat de la noció de persona per a entendre l'educació.
2. Analitza el paper de la naturalesa humana i de la cultura en el procés d'aprenentatge.
3. Relaciona els diferents nivells del desenvolupament humà i el paper que juga l'educació en ell.
4. Interpreta les diferents maneres d'entendre la llibertat i el seu sentit.
5. Compara la presència de l'afectivitat i de la voluntat en l'educació dels sentiments.
6. Contrasta els anhels amb els límits de l'ésser humà.
7. Relaciona la universalitat de la cultura amb la pluralitat de les cultures.
8. Sintetitza les nocions de persona, educació i ciutadania.

Continguts

 

Introducció. El Criteri com una Antropologia integral. 

Tema 1. L'Art de pensar bé i la veritat. 

Tema 2. Dues condicions per a pensar bé: l’atenció i l’elecció de la carrera adecuada. La possibilitat o la impossibilitat de l’objecte.

Tema 3. Qüestions d’existència. El coneixement adquirit pel testimoni immediat dels sentits. El coneixement adquirit pel testimoni mediat dels sentits.

Tema 4. Qüestions d’existència. L’ingenu i el desconfiat. L’autoritat humana.

Tema 5. Els mitjans de comunicació de masses i les xarxes socials.

Tema 6. La naturalesa de l’objecte. La bona percepció. El judici.

Tema 7. El raciocini. La intuïció genial i la inspiració.

Tema 8. L’ensenyament i la invenció o descobriment. L’enteniment, el cor i la imaginació.

Tema 9. L’enteniment pràctic: llibertat, educació i ètica; algunes regles pels judicis pràctics. Persona i educació: el ple desenvolupament de l’home. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Les sessions teòriques es duran a terme de forma no presencial, en modalitat virtual. Per a tal fi s’habilitarà la plataforma corresponent que permetrà la connexió i seguiment de les diverses sessions que tindran lloc al llarg del curs. Aquesta part teòrica comptarà amb espais de preguntes i de debats que pugui generar la temàtica, tot i que està previst que sigui en la part pràctica presencial on es pugui dur a terme el treball més aplicat.

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-23 CG-02 Contracte d'aprenentatge
Estudi i treball individual / autònom
CEM-21 CEM-23 CG-07 CG-08 Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
CEM-21 CEM-23 CG-04 Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers

Bibliografia i recursos

Bibliografia general

 

Balmes, J. (1948) El Criterio, Ed. Balmes. 

 

La bibliografia específica s'anirà detallant al llarg del curs.