Universitat Internacional de Catalunya

Antropologia: Antropologia de l'educació

Antropologia: Antropologia de l'educació
6
7865
1
Primer semestre
FB
Formació bàsica
Societat, família i escola
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Es prega enviar un correu electrònic per contactar amb el professor corresponent.

Dr. Albert Moya (responsable de l'assignatura): amoya@uic.es

Dra. Andrea Rodriguez: arodriguezp@uic.es

 

 

Presentació

L'Antropologia es refereix a l'estudi i coneixement de l'ésser humà. L'educació, per la seva banda, té com a rerefons el fet de fer explícita la personalitat que tots tenim a dintre, desenvolupant al màxim el nostre potencial. Ambdues coses coincideixen en el tipus d'ensenyança que aporta l'assignatura. Recuperant i actualitzant el pensament clàssic, entenem que tant l'antropologia com l'educació comencen pel coneixement i la transformació d'un mateix. Això implica necessàriament un major apropament a l'altre, i una millor capacitat d'atendre les seves necessitats. Refinant el nostre pensament, les nostres actituds i les nostres emocions, ens posem més directament en contacte amb la natura, i amb el medi social i comunitari que ens rodeja. D'aquesta manera ens fem més competents humanament i professionalment.

Requisits previs

No hi ha requisits previs específics.

Objectius

Es tracta d'atansar l'alumne cap a un coneixement de si mateix, dels altres i del medi ambient (ecològic, social, històric, cultural). Aquesta mena de progrés humà, és la base que el capacita per ensenyar als més joves, apropant-los a la comprensió, a la sensibilitat i als valors que el mestre va reconeixent en si mateix i en la pròpia experiència de vida. Per a poder fer-ho cal anar més enllà del pensament ideològic (estereotipat), trencant críticament molts esquemes i opinions rebudes mecànicament dels mitjans informatius i dels sistemes de pensament unilineals que dominen en la vida corrent. Així, l’alumne aprèn a desenvolupar correcta i creativament la reflexió i la crítica, descobrint un pensament propi que esdevé cada vegada més original ja que el posa en sintonia directa amb si mateix, amb els altres, amb el món i amb l’època. Educant-se a si mateix en la llibertat, es capacita per poder educar als altres.

 

Competències

 • CEM-29 - Conèixer i saber exercir les funcions de tutor i orientador en relació amb l'educació familiar.
 • CEM-31 - Analitzar i incorporar de forma crítica les qüestions més rellevants de la societat actual que afecten l'educació familiar i escolar: impacte social i educatiu dels llenguatges audiovisuals i de les pantalles; canvis en les relacions de gènere i intergeneracionals; multiculturalitat i interculturalitat; discriminació i inclusió social i desenvolupament sostenible.
 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-3 - Expert en la matèria que s'imparteix i en els mètodes d'ensenyament: tenir els coneixements necessaris sobre la matèria que s'ensenya i saber quins mètodes didàctics s'han d'aplicar per crear un bon entorn d'aprenentatge que permeti a l'alumnat adquirir el bagatge cultural que necessita per viure en societat, i aconseguir-ho d’una manera contemporània, professional i sistemàtica.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-7 - Foment de la responsabilitat pel que fa al desenvolupament professional: analitzar, reflexionar i desenvolupar els punts de vista sobre la professió i la competència com a mestre, saber-los explicitar i saber com posar-se al dia.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

1-Comprèn la centralitat de la noció de persona per a entendre l'educació.
2-Analitza el paper de la naturalesa humana i de la cultura en el procés d'aprenentatge.
3-Relaciona els diferents nivells del desenvolupament humà i el paper que juga l'educació en ell.
4- Interpreta les diferents maneres d'entendre la llibertat i el seu sentit.
5- Compara la presència de l'afectivitat i de la voluntat en l'educació dels sentiments.
6-Contrasta els anhels amb els límits de l'ésser humà.
7-Relaciona la universalitat de la cultura amb la pluralitat de les cultures.
8-Sintetitza les nocions de persona, educació i ciutadania.

Continguts

Introducció. El Criteri com una Antropologia integral. 

Tema 1. L'Art de pensar bé i la veritat. 

Tema 2. Dues condicions per a pensar bé: l’atenció i l’elecció de la carrera adecuada. La possibilitat o la impossibilitat de l’objecte.

Tema 3. Qüestions d’existència. El coneixement adquirit pel testimoni immediat dels sentits. El coneixement adquirit pel testimoni mediat dels sentits.

Tema 4. Qüestions d’existència. L’ingenu i el desconfiat. L’autoritat humana.

Tema 5. Els mitjans de comunicació de masses i les xarxes socials.

Tema 6. La naturalesa de l’objecte. La bona percepció. El judici.

Tema 7. El raciocini. La intuïció genial i la inspiració.

Tema 8. L’ensenyament i la invenció o descobriment. L’enteniment, el cor i la imaginació.

Tema 9. L’enteniment pràctic: llibertat, educació i ètica; algunes regles pels judicis pràctics. Persona i educació: el ple desenvolupament de l’home. 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Les sessions teòriques es duran a terme de forma no presencial, en modalitat virtual. Per a tal fi s’habilitarà la plataforma corresponent que permetrà la connexió i seguiment de les diverses sessions que tindran lloc al llarg del curs. Aquesta part teòrica comptarà amb espais de preguntes i de debats que pugui generar la temàtica, tot i que està previst que sigui en la part pràctica presencial on es pugui dur a terme el treball més aplicat.

COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-31 CG-02 Contracte d'aprenentatge
Estudi i treball individual / autònom
CEM-29 CEM-31 CG-07 CG-08 Aprenentatge cooperatiu
Estudi de casos
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
CEM-29 CEM-31 CG-04 Aprenentatge orientat a projectes
Estudi de casos
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Seminaris tallers

Bibliografia i recursos

Bibliografia general

 

Balmes, J. (1948) El Criterio, Ed. Balmes. 

 

La bibliografia específica s'anirà detallant al llarg del curs.