Universitat Internacional de Catalunya

Introducció a la Construcció Arquitectònica

Introducció a la Construcció Arquitectònica
6
7981
1
Segon semestre
FB
Mòdul Propedèutic
Introducció a la construcció Arquitectònica
Llengua d'impartició principal: anglès

Altres llengües d'impartició: castellà
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Dr. Jordi Roviras

Wednesday 10:00-12:00 and Friday 10:00-12:00

Or by appointment. In order to make an appointment, please request one by writing to jroviras@uic.es

 

Cristina Garcia-Castelao

Wednesday 10:00-12:00

Or by appointment. In order to make an appointment, please request one by writing to criscastelao@uic.es

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El curs tracta d'incidir en el coneixement dels materials. Se situa l'alumne davant el problema de fer realitzable una idea partint de la consideració d'elements genèrics que permetin introduir els requeriments que condicionen genèricament qualsevol experiència constructiva, en aquest cas: el terreny, els sistemes de contenció i el paviment o la superficie d’acabat d’un espai exterior.

Aquest curs, té com a principal finalitat apropar a l’alumne/a a la intervenció en l’espai públic, aprenent les tècniques constructives necessaries per a moldejar i jugar amb el terreny, creant noves topografies, i pavimentant posteriorment en funció de l’us que aquest vagi a tenir (ajardinat, jocs infantils, accés peatonal, accés rodat, etc.). Al mateix temps, el curs pretén ensenyar a l’alumne/a tots aquells requeriments bàsics i elements que inetervenen en la definició d’un projecte d’aquest tipus: pendents per a desaigüe, elements de recollida d’aigües (embornals, canals, drenatges, etc.), escocells, graons i escales, elements de limit o encintat, etc.

Es planteja l'aprenentatge de la construcció incidint en el dibuix com a eina de reflexió i comprovació i com a mitjà d'aprenentatge en la lectura i assimilació dels termes constructius.

Requisits previs

Els requisits previs a aquesta assigantura son mínims, degut a que és la primera matèria de Construcció que tindrà l'alumne al llarg de la seva trajectòria docent. Això si, es requereix d'un domini del dibuix a mà alçada, ja que les sessions pràctiques i l'entrega final del projecte tècnic s'ha de desenvolupar tot a mà.

Objectius

Familiaritzar l'alumne en el fet que construïm en funció d'uns requeriments, mitjançant uns materials i unes tècniques i que un sistema constructiu correcte respon amb eficàcia als requeriments pels quals ha estat dissenyat.

Aproximar a la visió constructiva des del procés de disseny, descobrir que tot element produït respon al domini d'uns sistemes i acostumar a plantejar-se preguntes sobre com es fan les coses.

Introduir al coneixement dels materials des del seu comportament i les seves unions: aglomerats, acoblats i agregats.

Competències

 • 03 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme dels sistemes de representació espacial
 • 04 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual
 • 05 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura ia l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva
 • 06 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica
 • 10 - Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les tècniques de modificació del terreny.
 • 1-T - Aptitud per aplicar els procediments gràfics a la representació d'espais i objectes
 • 2-T - Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les informàtiques

Resultats d'aprenentatge

Capacitat de l'alumne per a determinar el material/s constructiu més adequat en cada cas per arribar a resoldre la pavimentació d'un espai exterior, un espai urbà i, al mateix temps, poder establir la tipologia constructiva més convenient.

Continguts

- El terreny: usos i resultats. Arquitectura del terreny, l'enginyeria del territori.

- Sistemes de contenció de terres.

- Introducció als paviments: elements de vora/limit i de recollida d’aigües.

- Paviments aglomerats i agregats al terreny. Formes de consolidació.

- Paviments acoblats al terreny. Elements i sistemes.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)



El curs s'organitza en dos blocs principals: un primer bloc teòric i un segón bloc pràctic.

En quan al bloc més teòric, s'incideix en els elements mostrant les imatges d'exemples paradigmàtics amb forta presència d'autors "clàssics" de l'arquitectura contemporània. La part teòrica anirà sempre acompanyada, setmanalment, de la ressolució d'un cas pràctic i de la visita d'un fabricant concret sobre alguns dels materials que intervenen en la formació d'un paviment exterior. La idea principal es que setmanalment la clase magistral, de caràcter teòric, sempre vagi recolzada per la ressolució d'un exercici pràctic sobre el què s'ha explicat, i per una visita d'un fabricant d'un material que tingui a veure amb el què també s'hagi explicat i/o tractat a classe.

En quan al bloc pràctic, es tracta de posar sobre la taula els coneixements adquirits durant la primera part del curs, ampliant i aplicant aquests coneixements al desenvolupament tècnic dels espais exteriors del projecte (paviments) que han estat el.laborant al curs de Projectes. D'aquesta manera aconseguim que l'alumne pugui aplicar al seu projecte, d'una manera molt directe, el què ha après a l'assigantura de construcció.

Per altra banda, al llarg del curs, s’organitzarà una visita a una obra d’arquitectura que estigui relacionada en la intervenció d’un espai exterior, guiada pel mateix autor de l’obra, per tal d’oferir a l’alumne/a l’aprenentatge “in situ” del procés constructiu de l’obra i el resultat final obtingut en un projecte d’aquestes característiques.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 1,5
Classe participativa
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 0,4
Classe pràctica
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 0,8
Tutories
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 0,3
Estudi individuals o en grup
03 04 05 06 10 1-T 2-T 34-T 3

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)



L'avaluació s'estableix en funció de l'assistència, la participació al curs, les notes de cada pràctica realitzada (panell A1 y dossier A-3) i la nota de l'exàmen final. Es valora la capacitat d'assimilació dels conceptes i la constatació d'una lògica evolutiva positiva coherent.

Els punts principals a remarcar en el sistema d’avaluació són:

 

            - Es valorará l’assistència de l’alumne/a a clase (teòrica i pràctica)

            - Serà suspès directamente de l’assignatura aquell alumne/a que falti més d’un 40% de les classes.

            - Es valorarà la participació de l’alumne/a a classe (especialmente en els casos pràctics)

            - Per aprovar l’assignatura és indispensable la realització del projecte de curs i l’exàmen final.

            - No farà mitja cap nota inferior o igual a 3.5

            - No s’admetràn els treballs presentats fora de plaç i/o mal entregats.

            - En 2ª convocatòria només puntúa la nota de l’exàmen.

Bibliografia i recursos

Bibliografia Bàsica:

 

 • JOSEP-LLUÍS GONZÁLEZ: "Les claus per a construir l'arquitectura". Vol 1, 2 i 3.
 • REID, D.A.G.: "Principios de Construcción". Barcelona, GG, 1980.
 • Generalitat de Catalunya "Diccionari Visual de la Construcció".
 • ASTRID ZIMMERMANN (Ed.) "Constructing Landscape. Materials, Techniques, Structural components". Editorial BIRKHAUSER.
 • TECTÓNICA nº 30 "Espacios exteriores"

Bibliografia de Consulta:

 

 • Revista DETAIL (tots els exemplars en general)
 • Revista TC Cuadernos (tots els exemplars en general)
 • “Refer Paisatges”, editorial Arquia/temas
 • “Jardins insurgents”, editorial Arquia/temas
 • "Paissatge: Producte/producció", editorial arquia/temas
 • “Tratado de la construcción”, editorial Gustavo Gili. Autors: Heinrich Schmitt i Andreas Heene.
 • “Introducción a la Construcción I y II”. Monografias ETSAB 3.17 Y 3.18.
 • “Manual para el uso del adoquín cerámico”. HISPALYT-Sección adoquines

Relació d’arquitectes interessants en aquest àmbit:

 

·         Albert Viaplana i Helio Piñón

·         Enric Miralles i Benedetta Tagliabue

·         Alvaro Siza

·         Eduardo Souto de Moura

·         Carlos Ferrater

·         Caruso st.John Architects

·         Aranda Pigem Vilalta (RCR arquitectes)

·         Batlle i Roig arquitectes

·         Michele & Miquel

·         Fernando Menis

Material didàctic