Universitat Internacional de Catalunya

Construcció 1

Construcció 1
5
7983
2
Primer semestre
OB
Mòdul Tècnic
Construcció 1
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Tots els dilluns de 10:00-13:00h

Tots els dimecres de 10:00-13:00h

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


El curs tracta d'incidir en el coneixement dels materials. Se situa l'alumne davant el problema de fer realitzable una idea partint de la consideració d'elements genèrics que permetin introduir els requeriments que condicionen genèricament qualsevol experiència constructiva dins l'àmbit del tancament horitzontal: La coberta.

Es planteja l'aprenentatge de la construcció incidint en el dibuix com a eina de reflexió i comprovació i com a mitjà d'aprenentatge en la lectura i assimilació dels termes constructius.

Requisits previs

Coneixements bàsics de materials, sistemes envolvents i estructurals. Per altra costat, s'exigirà a l'alumne un cert nivell en el dibuix a mà alçada i una certa capacitat per afrontar el detall constructiu en totes les seves escales. En aquest sentit, l'aprenentatge dut a terme en l'assigantura de construcció de primer curs (Introducció a la Construcció) és  indispensable.

Objectius

Familiaritzar l'alumne en el fet que construïm en funció d'uns requeriments, mitjançant uns materials i unes tècniques i que un sistema constructiu correcte respòn amb eficàcia als requeriments pels quals ha estat dissenyat.

Aproximar a la visió constructiva des del procés de disseny, descobrir que tot element produït respon al domini d'uns sistemes i acostumar a plantejar-se preguntes sobre com es fan les coses.

Introduir al coneixement dels materials des del seu comportament i les seves unions: cobertes planes, cobertes inclinades, cobertes ajardinades i aljub, cobertes lleugeres (de tipus: lames, textils, naturals, fotovoltaiques, etc.).

Competències

 • 14-T - Aptitud per a concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda.
 • 17 - Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
 • 18 - Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil.
 • 19 - Aptitud per a conservar l'obra acabada.
 • 20 - Aptitud per valorar les obres.
 • 21 - Capacitat per conservar l'obra gruixuda.
 • 24 - Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de mitjans continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de resistència dels materials d'obra pesada.
 • 25 - Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seva patologia.
 • 26 - Coneixement adequat de les característiques físiques i químiques, els procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció.
 • 27 - Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.

Resultats d'aprenentatge

Capacitat de l'alumne per a determinar el material/s constructiu més adequat en cada cas per arribar a resoldre la cobreta (tancament horitzontal) d'una construcció y, al mateix temps, poder establir la tipologia constructiva més convenient.

Continguts

 • La coberta. Historia, Geometria, aigua i material. Tecnologia: enginyeria i tradició.
 • La capa resistent d'una coberta: tipologies de forjats
 • La coberta lleugera (pèrgola): cobertes de lames, teles tensades, naturals, etc.
 • Cobertes inclinades, planes, ajardinades i aljub.
 • Materials aplicats a les cobertes: agregats, aglomerats, acoblats i membranes, estudiant els seus diferents moviments i les unions.
 • Exposicions tècniques específiques de fabricants de: aïllaments tèrmics i acústics, làmines impermeables, cobertes ajardinades i aljub, etc.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)El curs s'organitza en dos blocs principals: el bloc teòric i el pràctic. 

En quan al bloc més teòric, s'incideix en els elements mostrant les imatges d'exemples paradigmàtics amb forta presència d'autors "clàssics" de l'arquitectura contemporània. La part teòrica anirà sempre acompanyada, setmanalment, de la ressolució d'un cas pràctic i de la visita d'un fabricant concret sobre alguns dels materials que intervenen en la formació d'una coberta. La idea principal es que setmanlment la clase magistral de caràcter més teòric sempre vagi recolzada per la ressolució d'un exercici pràctic sobre el què s'ha explicat a la clase teòrica, i per la visita d'un fabricant d'un material que tingui a veure amb el què també s'hagi explicat i/o tractat a classe.

En quan al bloc pràctic, es tracta de posar sobre la taula els coneixements adquirits durant la primera part del curs, ampliant i aplicant aquests coneixements al desenvolupament tècnic de les cobertes del projecte que han estat el.laborant al curs de Projectes. D'aquesta manera aconseguim que l'alumne pugui aplicar al seu projecte, d'una manera molt directe, el què ha après a l'assigantura de construcció.  

És molt important tenir en compte que a causa de la situació generada per la COVID-19, les classes del primer bloc teòric es realitzaran de la siuiente manera:

· Els dilluns de 15 a 17h la classe s'impartirà de forma Online. Els alumnes hauran de connectar-se a la plataforma Collaborate a través d'l'accés que s'habilitará des de la plataforma Moodle de l'assignatura. Cal destacar que els dilluns es realitzaran les classes magistrals (classes teòriques) sobre els temes principals del curs.

· Els dimecres de 15 a 18h la classe serà de forma presencial a l'aula asiganda en els horaris de curs. Cal destacar que els dimecres es realitzaran exposicions tècniques de tècnics experts en materials i / o sistemes constructius relacionats amb el tema de el curs (Cobertes) i resolució de casos pràctics de la teoria que s'hagi impartit el dilluns anterior. La resolució de casos pràctics ens permet reforçar i assegurar l'enteniment d'alguns conceptes importants a més d'ensenyar i explicar-ne de nous

ACTIVIDAD FORMATIVACOMPETENCIASCRÉDITOS ECTS
Clase expositiva 12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1,25
Clase participativa 12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,12
Clase práctica 12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,42
Tutorías 12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,71
Estudio individual o en grupo 12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2,5
ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 1,25
Classe participativa
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,12
Classe pràctica
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,42
Tutories
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 0,71
Estudi individuals o en grup
12-T 13-T 14-T 15-T 16-T 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 2,5

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)L'avaluació s'estableix en funció de l'assistència, la participació al curs, les notes de cada pràctica realitzada i la nota de l'exàmen final. Es valora la capacitat d'assimilació dels conceptes i la constatació d'una lògica evolutiva positiva coherent.

Els punts principals a remarcar en el sistema d’avaluació són:

- Es valorará l’assistència de l’alumne/a a clase (tan en el cas de la classe ONLINE com en la PRESENCIAL)

- Serà suspès directamente de l’assignatura aquell alumne/a que falti més d’un 40% de les classes.

- Es valorarà la participació de l’alumne/a a classe (especialment en els casos pràctics)

- Per aprovar l’assignatura és indispensable la realització del projecte de curs i l’exàmen final.

- No farà mitja cap nota inferior o igual a 3.5

- No s’admetràn els treballs presentats fora de plaç i/o mal entregats.

- En 2ª convocatòria només puntúa la nota de l’exàmen.

Bibliografia i recursos

Bibliografia Bàsica:

 • PARICIO, IGNACIO: La Construcció de l'Arquitectura. Vol 1, 2 i 3. Barcelona, GG, 1988.
 • JOSEP-LLUÍS GONZÁLEZ: Les claus per a construir l'arquitectura. Vol 2 i 3. Del volúm 2 capítol 1 i 9, del volúm 3 capítol 6 i 9.
 • REID, D.A.G.: Principios de Construcción. Barcelona, GG, 1980.
 • VARIS: Diccionari Manual de la Construcció, ITEC, Barcelona, 1986.
 • ANDRÉS MARTINEZ: Habitar la cubierta. Ed. GG 

Bibliografia de Consulta:

 • SCHILD, OSWALD, ROGIER: Estanqueidad e impermeabilización en la edificación Tomos 1, 2, 3, 4, y 5. Barcelona, ETA, 1978.
 • Revista TECTÓNICA (especialment nº 6 i 8)
 • Revista DETAIL (tots els exemplars en general)
 • Revista TC Cuadernos (tots els exemplars en general)
 • Tratado de la construcción, editorial Gustavo Gili. Autors: Heinrich Schmitt i Andreas Heene.
 • Introducción a la Construcción I y II. Monografias ETSAB 3.17 Y 3.18.

Material didàctic