Universitat Internacional de Catalunya

Projectes 5

Projectes 5
5.5
8103
4
Primer semestre
OB
Mòdul Projectual
Projectes 5
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Previa cita per mail amb qualsevol membre de l'equip de professors. 

Professors de taller:

BATLLE, Jaime

UGALDE, Iñigo

 

Professors assistents: 

CUELLAR, Álvaro

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'assignatura de Projectes de 4t curs (Projectes 5 i 6) suposa l'última oportunitat, abans d'enfrontar-se el Projecte Final, per a posar en pràctica tot allò que s'ha anat aprenent durant la carrera, tant en els aspectes tècnics com en els més creatius i imaginatius. Després dels dos primers cursos, on es proposen projectes de petita escala, i de tercer, on es reflexiona sobre els projectes d'habitatges, el 4t curs de la carrera suposa l'oportunitat per donar un altre salt d'escala i proposar exercicis que incitin una mirada urbana, és a dir, on l'òptima resolució del programa proposat impliqui una reflexió sobre l'entorn, y el diseny de un equipament de proximitat fins al detall constructiu. 

La asignatura introduce al alumno a las herramientas y metodología del proyecto urbano contemporáneo entendido que la arquitectura del lugar en el contexto actual de déficit de la intervención pública, adquiere la necesidad de reformar y afrontar intervenciones selectivas que generen sinergias desde la arquitectura en un sector de la ciudad.

 El curso será conducido por profesores de urbanismo y proyectos compenetrados en proporcionar al alumno el conocimiento necesario para afrontar los retos contemporáneos de la escala del proyecto urbano y la arquitectura cívica.

Professor titular de l'assignatura:

PICH-AGUILERA, Felip

Professors de taller:

BATLLE, Jaime

CUELLAR, Álvaro

UGALDE, Iñigo

 

Requisits previs

Haver aprovat Projectes 3 i 4 (3r curs)

Objectius

 • Aptitud per a crear projectes arquitectònics que satisfacin al seu torn les exigències estètiques i les tècniques;
 • Coneixement adequat de la història i de les teories de l'arquitectura, així com de les arts, tecnologia i ciències humanes relacionades;
 • Coneixement de les belles arts com factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica;
 • Coneixement adequat de l'urbanisme, la planificació i les tècniques aplicades en el procés de planificació;
 • Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana;
 • Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular elaborant projectes que tinguin en compte els factors socials;
 • Coneixement dels mètodes d'investigació i preparació de projectes de construcció;
 • Comprensió dels problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis;
 • Coneixement adequat dels problemes físics i de les diferents tecnologies, així com de la funció dels edificis, de manera que es doti a aquests de condicions internes de comoditat i de protecció dels factors climàtics;
 • Capacitat de concepció per a satisfer els requisits dels usuaris de l'edifici respectant els límits imposats pels factors pressupostaris i la normativa sobre construcció;
 • Coneixement adequat de les indústries, organitzacions, normatives i procediments per a plasmar els projectes en edificis i per a integrar els plànols en la planificació.

Competències

 • 34-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
 • 35-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
 • 36-T - Aptitud per a la concepció, la pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
 • 37 - Aptitud per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
 • 38-T - Aptitud per intervenir en i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
 • 39-T - Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques.
 • 40 - Aptitud per exercir la crítica arquitectònica.
 • 41-T - Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, incloent l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il · luminació natural.
 • 42 - Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció.
 • 43-T - Capacitat per realitzar projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.
 • 44-T - Capacitat per redactar projectes d'obra civil.
 • 45-T - Capacitat per dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.
 • 46 - Capacitat per aplicar normes i ordenances urbanístiques.
 • 47-T - Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.
 • 48 - Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
 • 49 - Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
 • 50 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
 • 51 - Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics d'habitatge.
 • 52 - Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
 • 53 - Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
 • 54 - Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
 • 55 - Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
 • 56 - Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.
 • 57 - Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
 • 58 - Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
 • 59 - Coneixement adequat dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
 • 60 - Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.
 • 61 - Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
 • 62 - Coneixement de la taxació de béns immobles.

Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta assignatura l'estudiant haurà de ser capaç de:

- Aplicar el mètode de projectació interescalar d'anàlisi i proposta amb la finalitat d'aplicar-lo en una proposta de regeneració urbana i edificació (equipament de proximitat).

- Identificar propostes estratègiques i de regeneració urbana i espais d'oportunitat a escala 1/2000.

- Explorar el projecte urbà aprofundint sobre la tipologia edificatòria, el seu disseny en planta baixa, així com la incorporació al disseny dels tòpics contemporanis sobre diversitat, identidat i sostenibilitat.

- Aprofundir en les tipologies edificatòries i la varietat de programes dels equipaments de proximitat.

- Desenvolupar una proposta completa d'un edifici (equipament de proximitat) en tots els seus aspectes (situació, emplaçament, plantes, alçats, seccions, detalls constructius i façanes). Escala de referència 1/200.

- Desenvolupar el plantejament estructural, la materialitat i les característiques constructives de l'edifici, així com els criteris en relació a les instal · lacions i l'accessibilitat.

Continguts

Els continguts d'aquesta matèria es disposen en línia amb els objectius abans especificats, amb la finalitat de desenvolupar les corresponents competències detallades prèviament:

- Projectes arquitectònics bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.

- Projectes urbans.

- Aspectes d'afectació en projectes arquitectònics de l'adreça d'obres.

- Elaboració de programes funcionals d'edificis i espais urbans.

- Intervenció, conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni construït des del punt de vista projectual.

- Barreres arquitectòniques.

- La crítica arquitectònica en el projecte.

- L'acondicionament ambiental passiu, l'aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment energètic i la il•luminació natural en el projecte arquitectònic.

- Catalogació del patrimoni edificat i urbà, i planificació de la seva protecció des del punt de vista projectual.

- Projectes de seguretat, evacuació i protecció en immobles.

- Projectes d'obra civil.

- Traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge.

- Normes i ordenances urbanístiques.

- Estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals.

- Teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics en la seva aplicació projectual arquitectònica.

- La incidència de la història general de l'arquitectura en la projectación.

- Simbolització, funcions pràctiques i ergonomia en el projecte arquitectònic.

- Necessitats socials, qualitat de vida, habitabilitat i programes bàsics d'habitatge.

- Ecologia, sostenibilitat i principis de conservació de recursos energètics i mediambientals en el projecte arquitectònic.

- Les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental: els seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics aplicats al projecte arquitectònic.

- Afectació en el projecte arquitectònic de l'estètica, de la teoria i de la història de les belles arts i arts aplicades.

- Relació entre patrons culturals i responsabilitats socials de l'arquitecte en el projecte arquitectònic.

- Arquitectura vernacla i projecte arquitectònic.

- Projecte arquitectònic i sociologia, teoria, economia i història urbanes.

- El projecte arquitectònic des dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.

- Reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment professional.

- Anàlisi de viabilitat, supervisió i coordinació de projectes integrats.

- Taxació de béns immobles.

Aquests 28 apartats són al seu torn els resultats d'aprenentatge a exigir a l'alumnat per a l'avaluació de les competències.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)El taller planteja la proposta de la regeneració urbana d'un sector per arribar a definir una proposta de projecte urbà i arquitectònic. Es realitzarà a través d'un mateix projecte durant les 10 setmanes del curs.

La primera part del curs es realitza en grup i consisteix en la:

- Lectura i interpretació de l'àmbit  i definició de les estratègies urbanes integrades a escala 1/5000 (documentació gràfica i maquetes)

- Detecció i definició de nodes estratègics a desenvolupar com a part de les estratègies urbanes integrades. Reflexió i adaptació sobre el tipus de programa d'acord amb els condicionants socials, econòmics, polítics i mediambientals de l'àmbit d'estudi. Escala de referència 1/2000.

- Proposta d'implantació de l'equipament de proximitat, definició del programa i estratègia d'intervenció en el context a escala 1/500 (documentació gràfica i maquetes)

La segona part del curs es realitza individualment i consisteix en la:

- Definició de l'avantprojecte de l'Equipament i el seu àmbit d'influència a escala 1/200 (descripció detallada del projecte i distribució detallada del programa). 

- Definició del projecte bàsic de l'Equipament i el seu àmbit d'influència a escala 1/200 (descripció detallada del projecte, distribució detallada del programa i lliurament del plantejament constructiu, estructural, instal · lacions, sostenibilitat i accessibilitat). Documentació gràfica i maquetes.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,66
Classe participativa
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,66
Classe pràctica
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,72
Tutories
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 0,72
Estudi individuals o en grup
34-T 35-T 36-T 37 38-T 39-T 40 41-T 42 43-T 44-T 45-T 46 47-T 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62 2,75

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Segons sigui cadascuna de les activitats formatives, la seva metodologia d'ensenyament i aprenentatge, i la seva relació amb les competències que ha d'adquirir l'estudiant, els sistemes d'avaluació giraran entorn d'exàmens o proves objectives parcials i/o finals, proves de resposta curta, avaluació centrada en resultats, execucions autònomes i/o tutoritzades, presentació de treballs d'investigació avaluable, presentacions orals, grau de participació activa, exercicis o projectes.
Així mateix, es treballa en un sistema d'avaluació continuada, “cada setmana compta”, on els criteris d'avaluació, d'exercicis i proves primaran a la creativitat i profunditat crítica, la seva intel·ligència, la seva eficàcia de fascinació, la capacitat d'anàlisi i síntesi, així com la cientificitat i professionalitat (erudicció, precisió, laboriositat, puntualitat, presentació, correcció tipogràfica, ortogràfica i sintàctica). Durant el curs s'animarà també a la participació activa a classe, que es valorarà especialment. I, per descomptat, es tindrà en compte l'assistència i interès de l'alumne.

Per altra banda, el sistema de qualificacions queda definit d'acord amb la legislació vigent, definit en l'article 5 del REIAL DECRET 1125/2003, de 5 de setembre, segons l'escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d'un decimal, a la qual podrà afegir-se la seva corresponent qualificació qualitativa:
0-4,9: Suspès (SS).
5,0-6,9: Aprobat (AP).
7,0-8,9: Notable (NT).
9,0-10: Excel·lent (EX).

Bibliografia i recursos

VV. AA. Equipaments. L’ordenació dels conjunts dotacions. Barcelona dotze exemples. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2011.

COROMINAS, Miquel; SABATÉ, Joaquim; SOTOCA, Adolf. Plans molt especials. Barcelona: Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, 2005.

UR. Urbanisme Revista núms. 5-6 “El proyecto urbano I, II”.

SOLÀ-MORALES, Manel de. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008.

Material didàctic