Universitat Internacional de Catalunya

Història Universal Contemporània

Història Universal Contemporània
6
8475
1
Segon semestre
FB
Global Trends
Historia
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat

Presentació

La matèria d'història contemporània té com a objectiu desenvolupar l'esperit crític, la capacitat d'anàlisi i el coneixement del nostre passat recent. Al llarg de tota la matèria hi ha una continuada tensió entre les dades històriques que cal conèixer amb les reflexions i l'anàlisi d'aquelles realitats més rellevants que ajuden a entendre el present. Les preocupacions fonamentals de la Història Universal Contemporània se centren en l'anàlisi dels diferents models polítics, l'organització social i econòmica i els drets de l'home. Una primera part estudia la revolució francesa i la caiguda de l'Antic Règim, per seguir després amb la revolució industrial i el moviment obrer, posant especial èmfasi en el moviment marxista, anarquista i socialista. En una segona part s'estudia amb més detall la història recent: els nacionalismes i la I Guerra Mundial, el canvi econòmic, els anys vint i el crack del 29, els nous models estatals i els seus drets (democràcies, feixismes i comunisme), la II Guerra Mundial, la creació de l'ONU, la Guerra Freda i els nous països i realitats sociopolítiques emergents.

I tot això buscant l'adaptabilitat als estudis de Periodisme. Per això entre les diferents activitats d'aprenentatge hi trobem exercicis pràctics vinculats amb la història de la premsa escrita, el desenvolupament de la imatge, i la posada en pràctica d’algunes capacitats pròpies del periodista.

 

Requisits previs

No hi ha cap requisit previ.

Objectius

 • Desenvolupar l’esperit crític i la capacitat d’anàlisis de realitats històriques i actuals complexes.
 • Conèixer els principals fets històrics que ajuden a entendre el present.
 • Analitzar i conèixer els diferents models polítics, en el seu desenvolupament temporal i la viabilitat dels mateixos.
 • Conèixer i valorar críticament l’evolució dels drets humans.
 • Conèixer i analitzar els canvis socials que s’han produït a les formes de vida.

Competències

 • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 05 CG - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
 • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització
 • 10 CG - Coneixement i domini de repertoris bibliogràfics
 • 11 CG - Coneixement i domini dels diferents recursos de recerca
 • 12 CG - Capacitat d'escolta
 • 16 CE - Capacitat per emetre judicis i valoracions crítiques ben argumentades
 • 18 CE - Capacitat per detectar fets noticiables
 • 21 CE - Capacitat per contextualitzar fets històrics així com analitzar críticament la realitat actual.
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 42 CE - Capacitat d'integrar les aportacions de l'entorn

Resultats d'aprenentatge

 • Conèixer els principals esdeveniments que ajuden a entendre la realitat.
 • Comprensió dels processos evolutius dels diferents models d’estat, així com les virtuts i deficiències de cadascú.
 • Comprensió i anàlisi de les principals dinàmiques socio-econòmiques de la societat occidental.
 • Anàlisi de l’evolució en aquells elements que es consideren drets humans.
 • Desenvolupar una capacitat d’analitzar críticament la realitat.

Els estudiants:

 1. Tindran els coneixements bàsics d'economia, dret, geografia i història per poder ser capaços d'entendre alguns dels grans problemes de la societat actual.
 2. Interioritzaran una visió complexa de les societats contemporànies.
 3. Comprendran amb més coneixement de causa el present i sabran detectar tendències.
 4. Tindran una major capacitat d'anàlisi de la societat i forgessin un esperit crític i independent.
 5. Desenvoluparan capacitats per relacionar-se amb els altres, treballar en equip, crear sinergies positives i consciència global de la diferència.
 6. Coneixements profunds sobre què és l'home, les diferents formes d'organitzar-se, la cultura, la religió i la intimitat.

Continguts

0. Introducció

Tema 1. Canvi polític. De l'Antic Règim a l'Estat Burgès
1.1. L'Antic Règim
1.2. La Revolució anglesa i la independència americana
1.3. La Revolució francesa
1.4. La internacionalització de la revolució: les revolucions burgeses (1830-1848)

Tema 2. Canvi econòmic. El liberalisme i la revolució industrial
2.1. La Primera Revolució Industrial i la seva Difusió Per Europa
2.2. La Segona Revolució industrial: l'era del Gran Capitalisme

Tema 3. Canvi social. El moviment obrer i les doctrines socials
3.1. El socialisme utòpic
3.2. Les primeres organitzacions
3.3. Socialisme, marxisme i anarquisme
3.4. El desenvolupament internacional i les noves doctrines 

Tema 4. Cap a la primera Guerra Mundial
4.0. Introducció
4.1. El món entre 1870-1914
4.2. Causes directes
4.3. La I Guerra Mundial
4.4. Conseqüències
4.5. Els tractats de pau
4.6. Valoracions finals
4.7. La Societat de Nacions

Tema 5. democràcia
5.0. Introducció
5.1. Europa dels anys 20
5.2. La prosperitat dels anys 20
5.3. La Gran Depressió
5.4. Les solucions de crisi
5.5. Valoracions finals

Tema 6. Dictadura i Guerra
6.1. La revolució Comunista
   1. Introducció
   2. La Rússia anterior un 1905
   3. Els Processos Revolucionaris
   4. La Rússia comunista
6.2. El Nazisme i la II Guerra Mundial
  6.2.1. L'Europa dels anys 30
  6.2.2. Trets dels totalitarismes
  6.2.3. El nazisme
  6.2.4. Cap a la II Guerra Mundial
  6.2.5. La II Guerra Mundial
  6.2.6. Després de la II Guerra Mundial
  6.2.7. La creació de l'ONU

Tema 7. Cap a un nou ordre mundial: la globalització
7.1. Política de blocs i guerra freda
7.2. Canvi polític: la descolonització i la caiguda del mur
7.3. Poders emergents: La Unió Europea i la Xina
7.4. Globalització i conflictivitat Internacional: Xoc de Civilitzacions?

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,6
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 3,6

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer més detall sobre els criteris d'avaluació consulteu els documents adjunts al material docent. Allà trobareu també els criteris d'avaluació de l'assignatura online

L'avaluació de la segona, tercera i quarta convocatòria serà igual que la primera.

Bibliografia i recursos

Bibliografia recomanada

Briggs, Asa, Historia contemporánea de Europa, 1789-1989, Barcelona. Crítica, 2000

Brower, D.R., Historia del mundo contemporáneo, 1900-2001. Madrid, Pearson, Educación, 2002, 5ª edición.

Fuentes, J. F., La Parra, López, E. Historia universal del siglo XX. De la Primera Guerra Mundial al ataque de las Torres Gemelas. Madrid, Síntesis, 2001.

Kinder, Hermann, Atlas histórico mundial, Madrid Istmo 1999-2000

Martínez Carreras, José U., Introducción a la Historia Contemporánea, Madrid Istmo 1996-1999

Palmer, R., y Colton, P, Historia contemporánea, Madrid Akal D.L.1981

Paredes Alonso, Francisco Javier, Historia universal contemporánea, Barcelona Ariel 1999 (imp.2004)

Procacci, Giulano, Historia General del siglo XX, Crítica, 2001

V.V.A.A, Historia Universal, vols. IX-XIII, EUNSA, Pamplona, 1990.

Bibliografia adicional

Avilés Farré, Juan, Historia política y social moderna y contemporánea, Madrid Universidad Nacional de Educación a Distancia 2001

Baldó Lacomba, Marc, La revolución industrial, Madrid Síntesis D.L. 1993

Carr, Edward Hallett, La revolución rusa: de Lenin a Stalin, 1917-1929, Alianza editorial, S.A.

Castells Oliván, Irene, La Revolución Francesa (1789-1799), Madrid Síntesis 1997

Deane, Phyllis, La primera revolución industrial, Barcelona Península 1998

Egido Leon, Angeles, La historia contemporánea en la práctica (Textos escritos y orales, mapas, imágenes y gráficos comentados), Madrid Centro de Estudios Ramon Areces D.L.1996

González Pacheco, Antonio, La Revolución Francesa (1789-1799), Barcelona Ariel 1998

Kemp, Tom, La revolución industrial en la Europa del siglo XIX, Barcelona Editorial Fontanella 1979

Rubio Lara, Mª Josefa, La formación del Estado social, Madrid Ministerio de Trabajo y Seguridad Social D.L. 1991

Sirugo, Francesco, La segunda revolución industrial, Barcelona Oikos-Tau 1989

Smith, Adam 1723-1790, La riqueza de las naciones (Libros I-II-III y selección de los librosIV y V, Madrid Alianza Editorial 2001

Soboul, Albert, Compendio de la historia de la Revolución Francesa, Madrid Tecnos 1979

Tocqueville, Alexis de, El antiguo régimen y la revolución, Madrid Istmo, 2004