Universitat Internacional de Catalunya

MassMedia Communication

MassMedia Communication
6
8537
2
Primer semestre
FB
Societat de la informació i del coneixement
Teoria de la comunicació
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Demanar cita prèvia per mail 

falonso@uic.es

Presentació

Els discursos intel·lectuals, models teòrics o metodologies de recerca que han acompanyat a la història del sorgiment i desenvolupament dels diferents mitjans de comunicació no són englobables en una única i principal teoria suficientment complexa, tampoc en una sola definició de comunicació.

Davant d'aquesta evidència, en aquesta assignatura defensem l'oportunitat de realitzar un viatge introductori a través d'una selecció de teories que han realitzat aportacions acadèmiques consistents sobre el món mediàtic. Gràcies a un treball autònom guiat, l'estudiant recorrerà i analitzarà críticament les principals construccions teòriques i metodològiques que han servit de brúixola en aquest espai de diàleg i discussió que ha estat i és la història de la Teoria de la Comunicació.

Requisits previs

No són necessaris. 

Objectius

L'exposició històrica i la tematització comparada per la qual opta aquest curs pretén que l'estudiant es doti a si mateix d'aquell instrumental analític amb el qual consideri que serà capaç de pronunciar-se críticament sobre les diferents dinàmiques i dimensions de l'actual ecosistema de comunicació digital.

Al seu torn, aquest curs vol despertar en l'estudiant el gust pel treball intel·lectual, així com la seva il·lusió per ser personalment capaç de generar un pensament analític i crític propi.

Un quart objectiu del curs és que l'estudiant sigui conscient que la recerca social empírica no pot ser realitzada en un espai teòric buit i que, en conseqüència, per avançar en les seves observacions no ha de limitar-se a seguir hipòtesis formulades per ell mateix de forma espontània, sinó que ha de recolzar-se en teories més àmplies que fonamentin el seu projecte i l'orientin en el seu camí.

Aquest curs haurà aconseguit la seva finalitat si les teories entorn els mitjans de comunicació passen a ser vistes per l'estudiant no únicament com a discursos hermètics i prescindibles pronunciats per estranys especialistes, sinó com a orientacions ineludibles per a una comprensió total dels mitjans i com a perspectives d'observació intel·lectualment estimulants.

 

 

Competències

 

 

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 14 - Coneixement i domini de la retòrica i oratòria per comunicar idees pròpies
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 22 - Coneixement i domini de la distinció entre opinió i informació/ registres col·loquials i cultes.
 • 23 - Capacitat de prioritzar els esdeveniments noticiables i contrastar la informació
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 39 - Capacitat per entendre i aplicar la dimensió legal d'un producte audiovisual
 • 40 - Capacitat per defensar i respectar l'autoria i propietat intel•lectual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 42 - Capacitat de distingir, analitzar, i dominar els diferents gèneres i formats televisius, cinematogràfics, i radiofònics
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 51 - Coneixement i domini del funcionament de la Comunicació Corporativa i Institucional
 • 52 - Capacitat d'aplicar els coneixements i tècniques audiovisuals amb finalitats comercials en qualsevol de les seves formes
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

Adquiriran una visió global del sector audiovisual.
Interioritzaran una visió complexa de les societats contemporànies.
Comprendran amb més coneixement de causa el present i sabran detectar noves tendències.
Aprofundiran en la cultura i el pensament contemporani i les seves influències en dinàmiques personals i col·lectives.
Coneixeran les lleis que regeixen la producció, distribució i recepció d'informació.
Sabran quines són les diferents teories que tracten d'explicar el funcionament dels processos de comunicació en totes les seves dimensions (emissor, missatge, canal, receptor, ús, efecte, etc.)
Prioritzaran la creació d'una imatge social i/o corporativa de qualsevol iniciativa amb dimensió pública.
Facilitaran les relacions entre persones, grups de persones, institucions, organismes, etc. 

Continguts

BLOC 1: TEORIA DE LA COMUNICACIÓ: INTRODUCCIÓ I TEORIA DELS EFECTESTema 0: Les ciències socials i les teories de la comunicació

0.1. L'objecte d'estudi de les teories de la comunicació.

0.2. Bases epistemològiques i bases metodològiques

0.3. Què entenem per «teoria de la comunicació»?

0.4. Principals perspectivesTema 1: La primera era de la teoria dels mitjans. El model dels efectes totpoderosos

1.1. Context històric: un nou ordre social i mediàtic

1.2. Teòrics de la societat de masses

1.3. L'origen de la propaganda, tècniques, característiques i el seu impacte en les teories de la comunicació

1.4. L'Escola de Frankfurt

1.5. Aportacions i limitacions

1.6. Tipologia dels efectes

1.6. Superació del model?Tema 2: La segona era de la teoria dels mitjans. El model dels efectes limitats

2.1. Context històric: un nou ordre social i mediàtic

2.2. Orígens de la teoria dels efectes limitats. La Mass Communication Research.

2.3. Principals aportacions del model dels efectes lmitados

2.4. Tipologia dels efectes

2.5. Superació del model dels efectes limitatsTema 3: La tercera era de la teoria dels mitjans: El model del retorono als efectes poderosos

3.1. Context històric: un nou ordre social global i medíático.

3.2. Princpales aportacions del model del retorn als efectes poderosos

3.3. Tipologia dels efectes

3.4. Superació del model?BLOC 2: DISSENY, ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ D'UNA RECERCA SOBRE COMUNICACIÓ


Disseny d'una recerca en comunicació.

Objecte d'estudi, objectius de recerca i preguntes de recerca

Metodologies per a la recerca en comunicació

L'anàlisi de les dades empíriques

Presentació dels resultats de la recerca en comunicació

Estructura i difusió dels resultats

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

 

ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0.2
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1.0
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0.8
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 3.0
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 1.0

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaPer a totes les convocatòries: 
 • Examen BLOC 1: 60%
 • Treball BLOC 2: 40%
 

* Per a aprovar l'assignatura és imprescindible presentar-se a l'examen i lliurar el treball.

** La normativa ortogràfica de la Facultat s'aplicarà a tots els exàmens i treballs.

***Per a superar la segona convocatòria serà necessari tornar-se a avaluar d'aquelles activitats que no s'hagin aprovat en la primera convocatòria. La tercera, quarta, cinquena i sisena convocatòries es regiran per allò que a començament de cada curs quedi indicat en la guia per als alumnes de primera i segona convocatòria de la nova edició de l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Davison, P. (1983). The third-person effect in communication. The Public Opinion Quarterly, 47 (1), 1-15.

Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Illinois: Row Peterson.

Igartua, J. J. y Humanes, M. L. (2004). Teoría e investigación en comunicación social. Madrid: Síntesis.

Klapper, J. (1974). Efectos de las comunicaciones de masas. Madrid: Aguilar.

Lazarsfeld, P., Berelson, B. y Gaudet, H. (1968). The people’s choice. How the Voter Makes Up His Mind in a Presidential Campaign. New York: Columbia University Press.

Lipmann, W. (2003). La opinión pública. Madrid: Langre.

McCombs, M. (2004). Setting the Agenda. Cambridge: Polity Press.

Noelle-Neumann, E. (1973). Return to the concept of powerful mass media. Studies of broadcasting, 9, 67-112.

Noelle-Neumann, E. (1995). La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social. Barcelona: Paidós.

Rodrigo Alsina, M. (2001). Teorías de la comunicación. Ámbitos, métodos y perspectivas. Barcelona: Aldea Global.

Wolf, M. (1987). La investigación de la comunicación de masas. Crítica y perspectivas. Barcelona: Paidós.