Universitat Internacional de Catalunya

Italià 2

Italià 2
6
8556
2
Segon semestre
op
Llengua d'impartició principal: italià

Professorat


 

A través de correu electrònic: aberriolo@uic.es

Presentació

 

L'objectiu principal del programa és dotar als estudiants de les habilitats i els coneixements necessaris perquè adquireixin una major fluïdesa i seguretat en la seva comunicació. Es donarà importància a l'expressió escrita, sense deixar de banda les altres habilitats lingüístiques d’expressió oral i de comprensió oral i lectora. Com a continuació a Llengua Italiana 1, se seguiran  proporcionant sòlides bases gramaticals i lèxiques sobre les quals l'estudiant construirà el seu posterior aprenentatge.

 

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. En les classes magistrals els estudiants analitzaran la llengua i els seus usos i practicaran allò après treballant en grups reduïts. En aquesta part es donarà més importància a l'expressió oral. Les tutories estan enfocades al desenvolupament de les competències interpersonals dels estudiants i inclouen la realització d'un treball de grup a avaluar. I l'última part és l'aprenentatge autònom, que se centra tant en la consolidació de la gramàtica i del lèxic impartit, com en la millora de l'expressió escrita a través de la pràctica. 

 

Les tres parts s'han dissenyat específicament per proporcionar a l'estudiant les habilitats, els coneixements i els recursos necessaris que li permetin millorar les seves competències comunicatives en italià.

 

Requisits previs

 

El nivell mínim global requerit abans de l'inici del curs és A2.

 

Objectius

 

Classe magistral:

Preparar i dotar els estudiants dels coneixements lèxics i gramaticals necessaris per a la realització d'activitats d'expressió oral i escrita.

Millorar les habilitats receptives de lectura i de comprensió oral.

 

Tutories:

Desenvolupar les competències interpersonals dels estudiants i la seva capacitat per treballar amb altres, tant a la seva llengua nativa com en l'estrangera

 

Aprenentatge autònom:

Consolidar coneixements de gramàtica i de lèxic impartits a classe,

practicar la producció escrita, a més de la comprensió oral i escrita.

Així mateix, es desenvoluparan habilitats per a l'aprenentatge de la llengua de forma autònoma i es realitzarà un seguiment personalitzat del seu aprenentatge a través d'un LMS (plataforma Moodle).

 

Competències

 

Competències lingüístiques en italià (competència 67)

 

1.    Les competències lingüístiques en italià, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, són les següents:

 

 

 

 

Expressió oral:

a.      Pot narrar una història o descriure alguna cosa utilitzant una llista senzilla de punts.

Pot descriure aspectes quotidians del seu entorn, per exemple, la gent, els llocs, l’experiència laboral o escolar.

Pot fer descripcions breus i elementals de fets i activitats.

Pot descriure projectes i preparatius, hàbits i rutines, activitats passades i experiències personals.

Pot utilitzar un llenguatge descriptiu senzill per fer enunciats breus sobre objectes i coses que li pertanyen i per comparar-los (A2.2).

 

Comprensió oral

b.    Pot comprendre les idees principals d’una intervenció clara en lenguatge estàndard sobre temes familiars relatius a la feina, a l’escola, al temps lliure…, incloent-hi les narracions curtes (B1.1).

 

Expresió escrita

c.    Pot escriure sobre aspectes quotidians del seu entorn, per exemple, la gent, els llocs, la feina o els estudis, amb frases enllaçades entre elles.

Pot fer descripcions breus i elementals d’esdeveniments, activitats passades i experiències personals (A2.2).

 

Comprensió lectora

d.    Pot comprendre textos curts i senzills sobre temes corrents si contenen vocabulari molt freqüent i quotidià o relacionat amb la feina (A2.2).

Pot trobar i comprendre la informació rellevant d’escrits quotidians com ara cartes, prospectes i documents oficials breus. (B1.1)

 

Competències no lingüístiques en italià.

 

1.    Pot desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i en el treball en equip (competència 52)

 

2.    Pot adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom (competència 53)

 

3.    Pot realitzar exercicis d'autoavaluació (competència 58)

 

4.    Pot planificar i organitzar la feina (competència 64)

 

 • 27 - Ser capaç de llegir i entendre bibliografia de l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 28 - Assolir destresa en un altre idioma i habilitat en l'ús de la terminologia i les estructures relacionades amb l'àmbit econòmico-empresarial.
 • 39 - Adquirir habilitats en la resolució de problemes i en la presa de decisions: emprar la informació rellevant, aplicar els mètodos adequats i situar el problema dins el conjunt d'una organització.
 • 46 - Adquirir la capacitat d'entendre i participar en conferències o classes magistrals en un context acadèmic.
 • 50 - Adquirir capacitat de relacionar conceptes i fer exercicis d'anàlisi i de síntesi.
 • 52 - Ser capaç de desenvolupar aptituds en les relacions interpersonals i de treball en equip.
 • 53 - Adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom.
 • 54 - Ser capaç d'expressar idees i arguments de manera ordenada i coherent tant oralment com de forma escrita.
 • 58 - Ser capaç de desenvolupar exercicis d'autoavaluació.
 • 60 - Assolir coneixements que afavoreixin el respecte vers altres cultures i costums.
 • 64 - Capacitat de planificació i organització del treball.
 • 67 - Adquirir capacitat per expressar-se en altres idiomes.

Resultats d'aprenentatge

 

Els estudiants hauran d'adquirir les següents competències en un nivell A2.

 

Competències lingüístiques en italià (competència 67)

 

1.    Les competències lingüístiques en italià, segons el Marc comú europeu de referència per a les llengües, són les següents:

 

 

 

 

Expressió oral:

a.      Pot narrar una història o descriure alguna cosa utilitzant una llista senzilla de punts.

Pot descriure aspectes quotidians del seu entorn, per exemple, la gent, els llocs, l’experiència laboral o escolar.

Pot fer descripcions breus i elementals de fets i activitats.

Pot descriure projectes i preparatius, hàbits i rutines, activitats passades i experiències personals.

Pot utilitzar un llenguatge descriptiu senzill per fer enunciats breus sobre objectes i coses que li pertanyen i per comparar-los (A2.2).

 

Comprensió oral

b.    Pot comprendre les idees principals d’una intervenció clara en lenguatge estàndard sobre temes familiars relatius a la feina, a l’escola, al temps lliure…, incloent-hi les narracions curtes (B1.1).

 

Expresió escrita

c.    Pot escriure sobre aspectes quotidians del seu entorn, per exemple, la gent, els llocs, la feina o els estudis, amb frases enllaçades entre elles.

Pot fer descripcions breus i elementals d’esdeveniments, activitats passades i experiències personals (A2.2).

 

Comprensió lectora

d.    Pot comprendre textos curts i senzills sobre temes corrents si contenen vocabulari molt freqüent i quotidià o relacionat amb la feina (A2.2).

Pot trobar i comprendre la informació rellevant d’escrits quotidians com ara cartes, prospectes i documents oficials breus. (B1.1)

 

Competències no lingüístiques en italià.

 

1.    Pot desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals i en el treball en equip (competència 52)

 

2.    Pot adquirir habilitats per a l'aprenentatge autònom (competència 53)

 

3.    Pot realitzar exercicis d'autoavaluació (competència 58)

 

4.    Pot planificar i organitzar la feina (competència 64)

 

Continguts

 

Temes:

Els estudiants treballaran sobre temes que versin sobre l'àmbit personal, com per exemple parlar d’ells mateixos, dels altres i de la familia, parlar d'hàbits en el passat, d'usos i tradicions, descriure un espai i un habitatge, expressar desitjos, donar i rebre consells, fer suposicions i hipòtesis i expressar acord i desacord.

 

Coneixement de la llengua:

Els estudiants consolidaran i desenvoluparan el coneixement dels temps verbals del pretèrit perfecte, els adjectius i els pronoms possessius, els pronoms directes i indirectes. També aprendran el pretèrit imperfecte indicatiu, el plusquamperfet d'indicatiu, el present condicional, l'imperatiu, el gerundi, el subjuntiu present, el futur indicatiu, i la forma hipotètica de l'indicatiu, el superlatiu absolut i relatiu, el comparatiu regular, i algunes formes irregulars, els principals connectors, alguns usos del pronom "ne", i els pronoms relatius "che" i "cui".

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats lingüístiques de l'estudiant (expressió oral i escrita, i comprensió oral i lectora), s'utilitzaran materials diversos i es realitzaran diferents tipus d'activitats a classe a través d'un enfocament comunicatiu (jocs de rol, activitats basades en tasques, expressió oral no dirigida) en les que els estudiants podran practicar els coneixements adquirits. S'usarà material no adaptat, com per exemple videos, fragments de pel·lícules i programes radiofònics.

 

L’estudi autònom amb material multimèdia online permetrà  que l'estudiant rebi l’estímul i la pràctica necessària per assolir els objectius de l'assignatura. Aquest mètode d'aprenentatge és una part essencial de l'assignatura, ja que proporcionarà a l'estudiant les eines i la motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'italià al llarg de la seva vida acadèmica i professional.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Les classes magistrals es basen en les competències lingüístiques descrites en el MCERL (Marc comú europeu de referència per a les llengües) i seran avaluades de la següent manera:

 

Exàmens: 60%

Exàmen oral: 15%

75 %

4.5 ECTS

 

El projecte tutorial té com a objectiu l'aprenentatge basat en la realització de tasques en les que  l'estudiant serà avaluat d'acord amb les competències descrites en el MCERL i en les competències de la titulació.

 

Treball: 15 %

15%

0.9 ECTS

 

El programa d'aprenentatge autònom o estudi individual comprèn una sèrie d'activitats on-line dirigides que els alumnes realitzaran i completaran fora de clase (a la plataforma Moodle) amb l'objectiu de potenciar la seva autonomia en l'aprenentatge de la llengua.  Aquest mètode a més, permetrà dur a terme una atenció personalitzada a l'alumne d'acord amb les seves necessitats i interessos personals.

 

Aquesta part s'avaluarà d'acord amb les competències de la titulació, i/o amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües (MECRL). A més a més s'evaluará una activitat d'expresió oral. 

 

Realització dels exercicis i activitats online 10%

 

10 %

0.6 ECTS

Es recorda als estudiants que l'assistència i participació en classe i la realització dels exercicis i activitats online és fonamental per aprovar el curs. No serà possible aprovar el curs si no s'ha assistit almenys al 80% de les classes.

Aquells estudiants que per raons de salut no puguin assistir a un dels exàmens, hauran de lliurar al professor un justificant signat pel metge en la classe següent

Examen de recuperació

 • Es recorda als estudiants que la nota obtinguda en l'examen de recuperació substitueix una de les notes obtingudes durant el curs.
 • Els quizes no es poden recuperar, perquè corresponen a avaluació continuada
 • Si l'estudiant no ha fet la part oral del curs (treball de grup) haurà de lliurar-la abans de la recuperació.
Bibliografia i recursos

 

Materials de clase

 

Materials online per a l’aprenentatge autònom de la llengua:

Exercicis i activitats complementaris a través de un LMS (Moodle)

 

A més d’exercicis interactius amb autocorreció:

a)      Fòrums de discusió.

b)      Videos y fitxers d’audio