Universitat Internacional de Catalunya

Religions i Cultura

Religions i Cultura
6
8856
2
Primer semestre
OB
Claus de la cultura
Cultura: conceptes i experiències bàsiques
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català

Professorat


Hores convingudes amb els professors.

Presentació

L’assignatura de religions i cultura parteix de l’estudi del fet religiós des de la perspectiva de les tres grans religions del Llibre (judaisme, cristianisme i islam), per aprofundir posteriorment en els trets constitutius de la vivència religiosa i les seves relacions amb el simbolisme, l'art i la cultura científica.

Requisits previs

No es requereix cap coneixement previ per a cursar l'assignatura.

Objectius

 • Conèixer el fet religiós en les seves diferents manifestacions i identificar els trets bàsics de les grans religions com a forma d'ajudar a identificar i comprendre la pluralitat religiosa que hi ha en la societat actual.
 • Valorar les tradicions religioses com a part del patrimoni cultural dels pobles, assumint la responsabilitat que suposa la seva preservació i apreciant-les com a recurs per a l'enriquiment personal.
 • Conèixer les interrelacions entre les religions i el pensament científic, filosòfic i artístic. Valorar adequadament les aportacions de les religions i de les ciències a la comprensió tant de l'estructura i evolució de l'univers com del sentit de la vida humana.

Competències

 • E04 - Capacitat per reconèixer i interpretar manifestacions culturals
 • E07 - Coneixement dels temes i problemes del debat cultural actual, i consciència del fet que estan en constínua construcció
 • E08 - Capacitat per discernir i comprendre les estructures dels sistemes culturals
 • E11 - Ser capaçt d'interpretar dades derivades de les observacions en relacionaó amb la seva significació i relacionar-les amb les teories apropiades
 • E12 - Coneixement i interpretació d'imaginaris, llenguatges icònics, simbòlics i de representació
 • E15 - Capacitat per identificar i valorar els elements que formen el patrimoni cultural
 • E27 - Capacitat per treballar en contextos multiculturals
 • G07 - Compromís ètic i social, respecte envers altres cultures i sensibilitat per l'ambient
 • G08 - Capacitat d'investigació

Resultats d'aprenentatge

Adquireix conceptes clau sobre les religions i el fet religiós
Aplica coneixements teòrics en anàlisi i debats d'activitats presencials i en treball autònom
Coneix i selecciona documentació específica sobre les religions
Practica estratègies de treball en equip
Aprèn a contextualitzar fenòmens religiosos i els relaciona amb la seva dimensió social i política
Relaciona conceptes de les diferents matèries treballades de forma transversal
Aprèn a diagnosticar problemes en l'àmbit intel·lectual cultural
Aplica / transfereix conceptes teòrics i / o abstractes a situacions reals
Llegeix i analitza assajos sobre temes actuals
Redacta textos narratius i descriptius
Analitza i diagnostica casos de complexitat cultural

Continguts

PRIMERA PART

Prof. Dr. Joan Hernández  

Judaisme. Ser jueu i els llibres religiosos. La cultura jueva (sefardí/ asquenazí). La sinagoga. L’halakhà en la vida quotidiana (Xàbat, naixement, mort, casament, Bar i Bat Mitzvà, Brit Milà, menjar kosher-caxer i les lleis del Kashrut). Els diferents moviments en el judaisme. Les festivitats rabíniques i de la Torà.

L’Islam. Ser musulmà. Muhammad, els profetes, l’Alcorà i la Sunna. Sunnites i Xiïtes. L’oració. L’Imam i la mesquita. Les festes i el menjar Halal. El vel. Tradicions i pràctiques islàmiques des del naixement fins a la mort. Corrents islàmics actuals. Funcionament dels centres islàmics, i les federacions.

 

SEGONA PART 

Prof. Dr. Ignasi Saranyana

"La expansión del cristianismo en Europa (primeros cuatro siglos)"

Bibliografia bàsica:

José Orlandis, Europa y sus raíces cristianas, Eds. Rialp, Madrid 2004 (hi ha edició eBook i en paper): https://www.rialp.com/libro/europa-y-sus-raices-cristianas_92500/

José Orlandis, La conversión de Europa al cristianismo, Eds. Rialp, Madrid 1988 (hi ha edició en paper només): https://www.rialp.com/libro/la-conversion-de-europa-al-cristianismo_92232/

TERCERA PART

Prof. Dr. Albert Moya  

1.    Vers una comprensió de l’essència de la religió

a)    El fet religiós  

b)    El Sagrat com a àmbit de l’experiència religiosa

c)    Inefabilitat i misteri en la vivència religiosa

d)    Racionalitat de les conviccions religioses (diàleg fe-raó)

 2.    El simbolisme religiós

a)    El simbolisme com a dimensió estructural de la persona

b)    L’univers simbòlic

c)    Transcendència i sentit del símbol

d)    El simbolisme del llenguatge religiós: la importància de la paraula i la imatge

e)    La crisi gramatical del llenguatge i l’ocultació del símbol en la modernitat

f)     Vers un retorn del símbol

3.    Art i religió. L'art, pedagogia de la fe.

a)    Breus consideracions històriques d’una relació fecunda

b)    Iconoclàstia i veneració de les imatges

c)    Experiència religiosa i experiència estètica

d)    La bellesa com a via pulchritudinis i la seva relació amb la veritat i la bondat

e)    Art sacre i art de devoció.

 

QUARTA PART

Prof. Dr. Josep Corcó 

La relació entre la cultura científica i la religió

a)    Les relacions entre ciència i religió

b)    Les cosmologies modernes i Déu

c)    Evolucionisme i cristianisme

d)    Determinisme científic i llibertat humana

e)    Ciència i religió: una col·laboració positiva

 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaLa metodologia d'ensenyament-aprenentatge combina classes magistrals, col·loquis, exposicions orals dels estudiants, recerca d'informació i elaboració de treballs escrits individuals. 

Calendari

Prof. Dr. Joan Hernández: 05,07,12,14,19,21,26/09  

Prof. Dr. Ignasi Saranyana: 28/09 03,05/10

Prof. Dr. Albert Moya: 10,17,19,24,26/10   02,07,09,14/11

Prof. Dr. Josep Corcó: 16,21,23,28,30/11   07,12,14,19/12


Metodologia 1a i 2a part:

85% de classe expositiva per part del professor

15% de debat i participació classe.

Metodologia 3a part i 4a part:

70% Classes expositives del professor

30% Classes pràctiques en les que es potenciarà la lectura i comentari de textos relatius al conceptes teòrics i es plantejaran qüestions de debat.

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • La nota final serà resultat de:
   1. Nota de la primera part: 23,2%
   2. Nota de la segona part: 10,0%
   3. Nota de la tercera part:  33,4%
   4. Nota de la quarta part    33,4%
 • Per tal de ser avaluat de cadascuna de les parts de l'assignatura cal haver assistit a un mínim del 80% de les classes de cada part.
 • La nota mínima exigida per a aprovar el curs és 5 i cal haver aprovat totes les parts per poder donar per superada l’assignatura.
 • Cada professor indicarà el tipus d’avaluació que caldrà que l’alumne realitzi per tal d’aprovar la seva part.
 • En segona convocatòria només s'hauran de recuperar les parts que hagin estats suspeses i en cas de no superar-les en segona convocatòria, cap qualificació serà mantinguda.
 • En l'examen final i en els treballs individuals s'aplicarà la normativa ortogràfica de la facultat, per la qual cada error ortogràfic implica la pèrdua de 0,1 punts.

 

Bibliografia i recursos

Bibliografia Prof. Dr. Joan Hernandez:

BAROUKH, Elie y LEMBERG, David. Enciclopedia práctica del judaísmo. Teià: Robinbook 1995. 

FUENTES ESTANYOL, María José, Judaisme a Catalunya, avui, Barcelona: Pòrtic 2001. 

DÍAZ, Carlos, El judaísmo, Madrid: Fundación Emmanuel Mounier 2002.  

YAMIN Levy. La tradicion funeraria en el judaisme LLEONARD MUNTANER EDITOR 2010.

ABUMALHAM MAS, M., Comunidades Islámicas en Europa, Madrid: Universidad Computense, Departamento de Estudios Árabes e slámicos – Trotta 1995.  

VERNET, Juan. El Corán. Barcelona: Planeta 1995.

BRAMON, D., Una introducciòn al Islam. Religión, historia y cultura. Barcelona: Crítica 2003.

AAVV. L’Islam a Catalunya, Fitxes de treball, Barcelona: Fundació Joan Maragall, Càritas i Apostolat Seglar 2004.


Bibliografia Prof. Dr. Ignasi Saranyana:

Bibliografia bàsica que servirà de fil conductor de les sessions:

José Orlandis, Europa y sus raíces cristianas, Eds. Rialp, Madrid 2004 (hi ha edició eBook i en paper) : https://www.rialp.com/libro/europa-y-sus-raices-cristianas_92500/

José Orlandis, La conversión de Europa al cristianismo, Eds. Rialp, Madrid 1988 (hi ha edició en paper només): https://www.rialp.com/libro/la-conversion-de-europa-al-cristianismo_92232/

 

Bibliografia Prof. Dr. A. Moya:

 

AYMAR, J (Ed.) Simbologia religiosa en l'art occidental. Barcelona: Edimurtra, 2006.

BELTING, H. Imagen y culto. Madrid: Alianza, 2009.

BESANÇON, A. La imagen prohibida. Madrid: Siruela, 2003.

CAILLOIS, R. El hombre y lo sagrado. Madrid: FCE, 1984.

DUCH, LL. Antropología de la religión. Barcelona: Herder, 2001.

ELIADE, M. Lo sagrado y lo profano. Barcelona: Paidós, 2014.

EVDOKIMOV, P. El arte del icono. Teología de la belleza. Madrid: Publicaciones claretianas, 1991

GUARDINI, R. Sobre la esencia de la obra de Arte. Madrid: Guadarrama, 1960.

GUITTON, J. Lo absurdo y el misterio. Valencia: Edicep, 1991.

HAAS, A. Vientos de lo absoluto. Madrid: Siruela, 2009.

LUHMAN, N. La religión de la sociedad. Madrid: Trotta, 2007.

LLUIS FONT, P. Filosofia de la religió. Barcelona: Fragmenta, 2017.

OTTO, Rudolf. Lo santo. Madrid: Alianza, 2005.

OVIEDO TORRÓ, J. La fe cristiana ante los nuevos desafíos sociales. Madrid: Cristiandad, 2002.

PLAZAOLA, J. Historia y sentido del arte cristiano. Madrid: BAC, 1996.

RATZINGER, J. El espíritu de la liturgia. Madrid: Cristiandad, 2001.

REVILLA, F. Fundamentos antropológicos de la simbología. Madrid: Cátedra, 2007.

SAHAGÚN, J. Fenomenología y filosofía de la religión. Madrid: BAC, 1999.

TAYLOR, CH. La era secular. Tomo II. Barcelona: Gedisa, 2015.

TRÍAS, E. Pensar la religión. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2015.

VELASCO, M. Introducción a la fenomenología de la religión. Madrid: Trotta, 2009.

VON BALTHASAR, H.U. Gloria: una estética teológica. Vol.1. Madrid: Encuentro,1985

ZUBIRI, X. Sobre la religión. Madrid: Alianza, 2017. 

 

Bibliografia bàsica part Prof. Dr. J. Corcó:

ARTIGAS, Mariano, Ciencia y religión. Conceptos fundamentales, Pamplona: Eunsa, 2007.

ARTIGAS, Mariano, Ciencia, razón y fe (2a edición), Pamplona: Eunsa, 2011.

COLLINS, Francis S., ¿Cómo habla Dios?, Temas de Hoy, Madrid 2007.

GIBERSON, Karl, ARTIGAS, M., Oráculos de la ciencia, Encuentro, Madrid 2012.

FLEW, A., Dios existe, Trotta, Madrid 2013.

JOU, David, Reescribiendo el Génesis, Barcelona: Destino, 2008