Universitat Internacional de Catalunya

Odontopediatria 2

Odontopediatria 2
5
9247
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès

Professorat


Dilluns de 09 a 13 hores (Dra. Laura Muñoz i Dr. Francisco Guinot) i divendres de 09 a 13 hores (Dr. Francisco Guinot) 

 

 

 

Presentació

 Està àmpliament acceptat que la salut oral dels lactants, nens i adolescents influeix notòriament a la salut general de la població infantil i, malgrat els avenços, passarà temps fins que es puguin eradicar els trastorns orals. Per tant, és important que existeixin odontòlegs que estiguin preparats per fer front als problemes orals més freqüents a la població pediàtrica i, alhora, investigar i ensenyar en aquest camp.

 

 

Requisits previs

No hi ha requisits previs

Objectius

L'assignatura Odontopediatria 2 és la continuació de l'assignatura d'Odontopediatria realitzada el semestre anterior. Per això, per poder assolir els objectius proposats de manera satisfactòria cal, sense ser requisit obligatori previ, que l'alumne hagi obtingut les competències i resultats d'aprenentatge de la primera de les assignatures de l'àrea ja que el nivell de complexitat d'aquests va augmentant a mesura que avança l'assignatura. A l'igual que l'assignatura anterior, està dividida en 3 blocs: part teòrica, part preclínica de laboratori i part clínica de treball directe sobre el pacient infantil a la Clínica Universitària d'Odontologia (CUO) de la Facultat d'Odontologia de la UIC.

 

Àrea afectiva:


Tracte de confiança i col·laboració amb el professorat. Actitud favorable i capacitat per treballar en equip. Actitud crítica enfront de les novetats de l'àmbit odontopediàtric, tractant de detectar el que és objectiu i científic. Fomentar la importància de l'atenció odontopediàtrica.


Àrea cognoscitiva:

Pretén que l'alumne obtingui els coneixements necessaris per mitjà de classes magistrals per poder diagnosticar i proposar un pla de tractament integral en el pacient infantil, a través d'el coneixement de les tècniques odontopediátricas bàsiques. De la mateixa manera, es pretén fomentar la difusió de les cures odontopediàtriques en el pacient perquè la societat assumeixi la importància dels mateixos de cara a la futura salut oral del nen.


D'altra banda, tractarem de fomentar en l'estudiant de grau una actitud crítica davant les novetats en l'àmbit de l'odontologia infantil, perquè sigui capaç de detectar el que és objectiu i científic.


Àrea psicomotriu:

Adquirir habilitat manual en aquells procediments que l'alumne haurà de dur a terme a clínica l'any següent. Practicar al laboratori les tècniques de diagnòstic com a prevenció i diferents tractaments.
 

Competències

 • 20 - Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • 21 - Saber fer un examen bucal complet, incloent-hi les proves radiogràfiques i d'exploració complementàries oportunes, així com l'obtenció de referències clíniques adequades
 • 22 - Tenir capacitat per elaborar un judici diagnòstic inicial i establir una estratègia diagnòstica raonada, i ser competent en el reconeixement de les situacions que requereixin una atenció odontològica urgent
 • 23 - Establir el diagnòstic, el pronòstic i una adequada planificació terapèutica en totes les àrees clíniques de l'Odontologia, i ser competent en el diagnòstic, el pronòstic i l'elaboració del pla de tractament odontològic del pacient que requereixi cures especials, inclosos els pacients mèdicament compromesos (com diabètics, hipertensos, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) i pacients amb discapacitat
 • 24 - Reconèixer les situacions de risc vital i saber fer maniobres de suport vital bàsic
 • 25 - Conèixer i aplicar el tractament bàsic de la patologia bucodentària més habitual en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 26 - Saber planificar i fer tractaments odontològics multidisciplinaris, seqüencials i integrats de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i dels pacients que requereixin cures especials
 • 27 - Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica
 • 28 - Adquirir experiència clínica sota la supervisió adequada
 • 37 - Fer les radiografies necessàries en la pràctica odontològica, interpretar-ne les imatges obtingudes i conèixer altres tècniques de diagnòstic per imatge que tinguin rellevància
 • 38 - Conèixer els procediments i proves diagnòstiques clíniques i de laboratori, conèixer-ne la fiabilitat i validesa diagnòstica i ser competent en la interpretació dels resultats
 • 40 - Identificar el principal motiu de consulta i la història de la malaltia actual. Realitzar una història clínica general del pacient i una fitxa clínica que reflecteixi fidelment els registres del pacient
 • 42 - Manejar, discriminar i seleccionar els materials i instruments adequats en odontologia
 • 43 - Conèixer els biomaterials dentals: la manipulació, les propietats, les indicacions, les al·lèrgies, la biocompatibilitat, la toxicitat i l'eliminació de residus i l'impacte ambiental
 • 44 - Conèixer i usar l'equipament i la instrumentació bàsics per a la pràctica odontològica
 • 64 - Fer tractaments bàsics de la patologia bucodentària en pacients de totes les edats. Els procediments terapèutics s'hauran de basar en el concepte d'invasió mínima i en un enfocament global i integrat del tractament bucodental
 • 65 - Diagnosticar, planificar i dur a terme, amb caràcter general, un tractament multidisciplinari, seqüencial i integrat de complexitat limitada en pacients de totes les edats i condicions i en pacients amb necessitats especials (diabètics, hipertensos, oncològics, trasplantats, immunodeprimits, anticoagulats, entre d'altres) o discapacitats. Específicament l'odontòleg ha de ser competent en l'establiment d'un diagnòstic, d'un pronòstic i el desenvolupament d'una adequada planificació terapèutica, i de manera particular en dolor orofacial, desordres temporomandibulars, bruxisme i altres hàbits parafuncionals; patologia dentària i periapical; traumatismes bucodentals; patologia periodontal i dels teixits periimplantaris; patologia òssia dels maxil·lars, els teixits tous bucals i glàndules annexes; estats d'edentació parcial o total i en la planificació del tractament rehabilitador mitjançant pròtesi dentosuportada i mucosuportada, o mitjançant implants dentals, malposicions i/o maloclusions dentàries i d'altres alteracions anatòmiques o funcionals de la cara o del sistema estomatognàtic i de les possibles correccions ortodòntiques, ortopèdiques o quirúrgiques
 • 66 - Fer i interpretar radiografies i altres procediments basats en la imatge, rellevants en la pràctica odontològica
 • 67 - Dur a terme models diagnòstics, muntar-los i prendre registres interoclusals
 • 68 - Determinar i identificar els requisits estètics del pacient i de les possibilitats de satisfer les senes inquietuds
 • 70 - Valorar la funció motora i sensorial de la boca, els maxil·lars i annexos
 • 72 - Prescripció apropiada de fàrmacs, i conèixer-ne les contraindicacions, les interaccions, els efectes sistèmics i les repercussions sobre altres òrgans
 • 73 - Aplicar tècniques d'anestèsia locoregional
 • 74 - Preparar i aïllar el camp operatori
 • 76 - Identificar i atendre qualsevol urgència odontològica
 • 79 - Tractar traumatismes dentoalveolars en denticions temporal i permanent
 • 81 - Valorar i tractar el pacient amb càries o una altra patologia dentària no cariosa i ser capaç d'utilitzar tots els materials encaminats a restaurar la forma, la funció i l'estètica de la dent en pacients de totes les edats
 • 82 - Dissenyar, preparar les dents, prescriure, registrar, fer proves clíniques i col·locar i posar en servei restauracions indirectes: incrustacions, caretes o fronts laminats estètics i corones unitàries
 • 83 - Tractar operatòriament els processos destructius i les lesions traumàtiques dentoalveolars
 • 84 - Fer tractaments endodòntics i aplicar procediments per preservar la vitalitat pulpar
 • 85 - Realitzar procediments estètics convencionals des d'una perspectiva multidisciplinària
 • 88 - Fer tractament no quirúrgic dels desordres temporomandibulars i el dolor orofacial
 • 90 - Identificar i corregir hàbits bucals susceptibles de causar o exacerbar mal oclusions

Resultats d'aprenentatge

 • 4.015 - Identificar les estructures anatòmiques i dentàries en radiografies panoràmiques, periapicals i d'aleta de mossegada
 • 4.016 - Realitzar els següents tractaments en fantomas amb dentició temporal: presa de registres amb alginat, segellats de fosses i fissures, aïllament del camp operatori amb dic de goma, cavitats Classe I, II, II, IV, V, VI, obturació de cavitats Classe I , II, III, IV, V, VI amb materials compostos, pulpotomies i pulpectomies, col·locació de corones d'acer preformades, reconstruccions àmplies en el primer molar permanent, Ferulitzacions, carilles de material compost en incisius primaris
 • 4.017 - Realitzar un diagnòstic i pla de tractament en nens
 • 4.018 - Demostrar la capacitat per comunicar-se amb un nen i els seus pares o tutors
 • 4.019 - Realitzar profilaxi i demostracions d'una correcta higiene oral adaptades a l'edat del pacient
 • 4.020 - Demostrar la capacitat per aïllar el camp operatori amb dic de goma en nens
 • 4.021 - Realitzar segellats de fosses i fissures en dentició primària i permanent amb i sense ameloplastia
 • 4.022 - Realitzar cavitats classe I i II en segons molars primaris
 • 4.023 - Utilitzar correctament els materials compostos per obturar cavitats
 • 4.024 - Realitzar exodòncies de molars primaris senzills.
 • 4.036 - Executar les maniobres prèvies que realitzarem al pacient, prèvies a la col·locació del dic de goma
 • 4.037 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer el clamp i després la goma
 • 4.038 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic utilitzant primer la goma i després el clamp
 • 4.039 - Realitzar la tècnica de col·locació del dic portant simultàniament el clamp i la goma
 • 4.040 - Escollir el clamp correcte segons la dent a aïllar
 • 4.041 - Dominar la tècnica d'aïllament absolut d'una hemiarcada
 • 4.048 - Dominar la tècnica clínica de tallar una cavitat classe I per composite
 • 4.049 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe I per composite
 • 4.050 - Realitzar un encofrat amb el sistema de matrius Automatrix
 • 4.051 - Realitzar un encofrat amb un sistema de matriu preformada seccional i anells de separació
 • 4.052 - Seleccionar el sistema d'encofrat més adequat a les característiques de cada cavitat
 • 4.053 - Executar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.054 - Dominar la tècnica clínica de tallat d'una cavitat classe II per composite
 • 4.055 - Seleccionar adequadament la matriu per a cada cavitat concreta de classe III
 • 4.056 - Tallar una cavitat de classe III en diferents situacions clíniques
 • 4.057 - Posar adequadament la col·locació de la matriu previ a la inserció del composite
 • 4.058 - Obturar correctament una cavitat classe III
 • 4.059 - Seleccionar el sistema d'acabat i polit més adequat segons la configuració de cada cavitat concreta de classe III
 • 4.060 - Realitzar el pulit de l'obturació classe III de composite
 • 4.061 - Realitzar una restauració prova en una cavitat de classe IV
 • 4.062 - Confeccionar una màscara palatina per a realitzar una cavitat de classe IV
 • 4.063 - Tallar una cavitat de classe IV per a una bona retenció i estètica del material d'obturació
 • 4.064 - Obturar una cavitat de classe IV mitjançant estratificació
 • 4.065 - Polir les obturacions classe IV de composite
 • 4.066 - Dominar la tècnica clínica de realitzar una cavitat classe V per composite
 • 4.067 - Dominar la tècnica clínica d'obturar una cavitat classe V per composite
 • 4.080 - Diagnosticar la patologia dental no careosa en un pacient
 • 4.081 - Donar un pla de tractament a un pacient amb patologia dentària no careosa
 • 4.082 - Determinar el risc de càries d'un pacient
 • 4.083 - Establir els plans de tractament en un pacient d'alt risc de càries
 • 4.084 - Utilitzar els mitjans de diagnòstic de càries dental
 • 4.085 - Diagnosticar lesions de càries
 • 4.087 - Eliminar el teixit corcat d'una lesió de càries amb el màxim respecte al teixit dentari remanent
 • 4.088 - Seleccionar els mitjans de remoció de la dentina corcada d'acord a les característiques de la lesió a la qual ens enfrontem
 • 4.089 - Realitzar una adequada història clínica de cara a valorar l'estat de la polpa
 • 4.091 - Enumerar els conductes habituals i les variacions més freqüents en cada dent de l'arcada
 • 4.092 - Adoptar l'actitud terapèutica adequada abans les diferents entitats polpars i periapicals que exigeixen el tractament de conductes
 • 4.093 - Aïllar adequadament el camp operatori de cara a un tractament de conductes
 • 4.094 - Planificar adequadament el tractament de conductes
 • 4.095 - Identificar el material i instrumental d'utilitat en endodòncia
 • 4.096 - Realitzar correctes obertures camerals i localitzar els accessos als conductes radiculars
 • 4.097 - Instrumentar adequadament els conductes
 • 4.098 - Obturar adequadament els conductes
 • 4.103 - Reconstruir amb materials directes una dent endodonciada
 • 4.112 - Conèixer el desenvolupament de la dentició i de l'erupció dentària
 • 4.113 - Conèixer i diagnosticar les alteracions de l'erupció
 • 4.114 - Comprendre els processos del creixement i desenvolupament dental esquelètic i saber la seva aplicació clínica
 • 4.117 - Saber fer una correcta història clínica del pacient
 • 4.118 - Saber fer una correcta exploració oral i funcional del pacient
 • 4.123 - Reconèixer les estructures anatòmiques normals i patològiques en una radiografia panoràmica, periapical i oclusal

Continguts

Continguts teòrics:


TEMA 1. Materials dentals I

- Materials bioactius polpars.

- Materials de ionòmer de vidre.

- Materials per a obturació.

 

TEMA 2. Materials dentals II

- Materials preventius.

- Materials futurs.


TEMA 3. Hipomineralización Incisiu Molar (HIM)

- Prevalença.

- Característiques clíniques i estructurals.

- Relació de la hipomineralización incisiu molar amb la hipomineralización de segons molars primaris.

- Etiologia i patogenida.

- Consideracions clíniques.

- Enfocaments terapèutics.

 

TEMA 4. Prevenció en Odontopediatria I

- Modificació de l'substrat.

- Acció sobre l'hoste.

- Control de la placa Bacterian.

 

TEMA 5. Prevenció en Odontopediatria II i Educació Sanitària Prenatal

- Fluorurs.

- Revisions periòdiques.

- Educació sanitària prenatal.

TEMA 6. Iniciació a la patologia pulpar en Odontopediatria

- Característiques morfològiques de les dents temporals en relació amb el tractament pulpar:

  Diagnòstic pulpar.

  Història Clínica Completa.

  Exàmens Clínics i radiològics.

  Característiques de el dolor.

  Valoració de l'estat pulpar.

- Pla de tractament.

 

TEMA 7. Tractaments pulpars en dentició temporal.

- Tractament de la polpa vital o tractament conservador:

  Bases protectores.

  Tractament pulpar indirecte.

  Recobriment pulpar directe.

  Pulpotomia: amb formocresol, sulfat fèrric, hipoclorit de sodi, MTA, Biodentine.

- Tractament de la polpa no vital o radical:

  Pulpectomia o Tractament de canal radicular.

TEMA 8. Tractaments pulpars en dentició permanent jove.

- Concepte i característiques de les dents permanents joves.

- Factors etiològics.

- Diagnòstic en dentició permanent jove i objectius de l'tractament.

- Teràpia pulpar Vital.

- Teràpia pulpar No Vital.


TEMA 9. Traumatismes en dentició temporal.

- Etiologia i prevalença.

- Aspecte psicològic.

- Història Clínica i examen clínic extraoral.

- Lesions de teixits durs.

- Lesions de teixits tous.

- Tractament i control dels traumatismes a les dents primaris.

- Efectes dels traumatismes de la dentició primària sobre els gèrmens de les dents permanents.

 

TEMA 10. Traumatismes en dentició permanent jove I. Fractures dentals.

- Definició i característiques.

- Pautes diagnòstiques.

- Fractures coronals:

  Infracció de l'esmalt.

  Fractura de l'esmalt.

  Fractura esmalt dentina no complicada.

  Fractura esmalt dentina complicada.

- Fractures corono-radiculars:

  Complicada.

  No complicada.

- Fractures radiculars.


TEMA 11. Traumatismes en dentició permanent jove II. Lesions per luxació.

- Definició, característiques i epidemiologia.

- Concussió.

- Subluxació.

- Luxació: extrusiva / intrusiva / lateral.

- Avulsió.


TEMA 12. Restauracions estètiques i amb corones en Odontopediatria.

- Restauracions convencionals.

- Restauracions totals amb corones metàl·liques.

- Restauracions totals amb corones d'acetat.

- Restauracions totals amb corones amb front estètic.

- Restauracions totals amb corones de zirconi.


TEMA 13. Medicina bucal en Odontopediatria I.

- Lesions orals traumàtiques i per agent físic.

- Lesions orals produïdes per virus i bacteris.

- Lesions ulceroses i micòtiques.


TEMA 14. Medicina bucal en Odontopediatria II.

- Patologia lingual i lesions papil·lars.

- Quists odontològics i altres lesions.


Continguts pràctics:

TEMA 1: Cavitats Classe III.

TEMA 2: Cavitats Classe IV.

TEMA 3: Cavitats Classe V.

TEMA 4: pulpotomies en fantomas (arcada superior i inferior).

TEMA 5: pulpotomies en molars temporals (arcada superior i inferior).

TEMA 6: pulpectomia en dents temporals anteriors.

TEMA 7: pulpectomia en molars temporals.

TEMA 8: Corones metàl·liques de molars temporals superiors.

TEMA 9: Corones metàl·liques de molars temporals inferiors.

TEMA 10: Reconstruccions composite arcada superior.

TEMA 11: Reconstruccions composite arcada inferior.

TEMA 12: Reconstruccions després de tractament pulpar en molars temporals.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula Les tècniques docents que es faran servir són les següents:

 

 • Lliçons teòriques.Per a la millor comprensió de la classe magistral, es facilitarà a l'alumne, via moodle, 2 articles científics relacionats amb cadascuna de la lliçons impartides. El contingut d'aquests articles també formarà part de l'contingut teòric de l'assignatura, així com de l'examen teòric.
 • Pràctiques preclíniques.
 • Seminaris especialitzats.
 • Demostracions pràctiques.
 

 

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula 

Avaluació assignatura:

Examen teòric final: 40% de la nota final de l'assignatura

L'examen teòric estarà format per 40 preguntes tipus test amb 5 possibles respostes, i una sola correcta, disposant d'un temps d'1 minut per pregunta per contestar. Les preguntes mal contestades restaran 0,20 punts. L'examen teòric s'aprova a partir d'una nota mínima de 5 sobre 10.

Per a la millor comprensió de la classe magistral, es facilitarà a l'alumne, via moodle, 2 articles científics relacionats amb cadascuna de la lliçons impartides. El contingut d'aquests articles també formarà part de l'contingut teòric de l'assignatura, així com de l'examen teòric.     Avaluació continuada (pràctiques preclínicas): 45% de la nota final de l'assignatura


Avaluació continuada (pràctiques CUO): 15% de la nota final de l'assignatura

Per a aprovar és necessària una nota mínima de 5 en els tres apartats de l'assignatura per a poder realitzar la mitjana.


Avaluació continuada pràctiques preclínicas (45% de la nota final de l'assignatura):

Les pràctiques constaran de:

- Teoria de les pràctiques de laboratori impartida de manera online.
- Resolució d'un cas clínic d'Odontopediatria 2. 20% de la nota de pràctiques.
- Pràctiques setmanals de laboratori. 40% de la nota de pràctiques.
- Examen pràctic de laboratori. 40% de la nota de pràctiques.


 • Teoria de les pràctiques de laboratori impartida de manera presencial


Es presentarà la teoria de totes les pràctiques al començament de cada una d'elles.

 

 • Resolució d'un cas clínic d'Odontopediatria 2

A la fi del semestre es realitzarà la resolució d'un cas clínic d'odontologia pediàtrica, en els quals l'alumne haurà d'aplicar els coneixements obtinguts en l'assignatura Odontopediatria 1 i Odontopediatria 2. Disposarà d'un màxim de 500 paraules per resoldre el cas clínic.  L'avaluació del cas clínic serà realitzada de manera presencial i individual, sense poder comptar amb material de suport per a la resolució dels casos clínics. Els casos clínics estaran relacionats amb situacions clíniques treballades durant el desenvolupament de l'assignatura.

El professor responsable de l'assignatura es posarà en contacte amb els alumnes per informar-los sobre el funcionament d'aquesta part de l'avaluació de l'assignatura Odontopediatria 2. • Pràctiques en laboratori


Cada jornada de pràctiques s'avaluarà amb una puntuació de 0 a 10.

L'assistència a pràctiques és obligatòria. Només es consideraran com a faltes justificades aquelles que siguin per malaltia greu, accident i/o defunció. En cas de falta justificada, el justificant de la mateixa haurà de ser lliurat al professor responsable com a màxim una setmana després de la mateixa (via email).

Les següents situacions poden implicar una disminució en la qualificació de la pràctica:
• Manca de material (bata, material rotatori i/o fantomas)
• No acabar la pràctica en el temps establert.
• No treballar dins de boca del fantoma que simula a un pacient en les pràctiques que s'indiqui.
• Abandonar el laboratori durant l'horari de la pràctica.


La pràctica es puntuarà amb un zero en els següents casos:
• Si l'alumne no assisteix a la pràctica de manera injustificada o amb un retard superior als 15 minuts.
• Si l'actitud de l'alumne o la qualitat del treball és molt deficient.
• Si l'alumne falta al respecte als professors o al personal auxiliar
• Si l'alumne altera l'ordre de la bona convivència en el laboratori.


Examen pràctic de laboratori

Es realitzarà un examen teòric i pràctic de manera presencial en el laboratori.

L'examen pràctic constarà de la realització de dos procediments que s'hagin practicat durant el semestre. Comptarà un 80% de la nota de l'examen.

L'examen teòric constarà de 10 preguntes de resposta curta sobre la teoria de les pràctiques impartides de manera online. Comptarà un 20% de la nota de l'examen.Professor responsable de cada grup de pràctiques

- Blanca Framis de Mena. Responsable M3. Email: blancafdm@uic.es
- Laura Muñoz. Responsable M1. Email: lauramunoz@uic.es
- Alex Rivera. Responsable M2. Email: rivera@uic.esMaterial obligatori que l'alumne ha de portar a totes les pràctiques

- Bata blanca
- Ulleres de protecció
- Guants
- Màscara
- Material rotatori (turbina i contraángulo)
- Fantomas infantils. (Aportats per la universitat, però l'alumne serà el responsable de portar-lo a cada pràctica)

 

 


Bibliografia i recursos

- Andreasen JO. Lesiones dentarias traumáticas., Ed. Panamericana. Madrid, 1990.

- Barberia E, Boj JR, Catala M, Garcia M, Mendoza A.  Odontopediatría, Ed. Masson. Barcelona, 1995.

- Boj JR, Catalá M,  Mendoza A, Planells P, Cortés O. Odontopediatría. Bebés, niños y adolescentes. 1ª Edición (Ciudad de México); Odontología Books, 2019.

- Cohen S. Vias de la pulpa, edición 11. Elsevier, 2016.

- Gutmann JL Solución de problemas en endodoncia. Elsevier, 2011.

- Mc.Donald R, Avery D. Odontología Pediátrica y del Adolescente. Ed. Mosby/Doyma Libros, 1995.  

- Pinkham JR. Odontología pediátrica, Ed. Interamericana,1996.

- Snawder KD. Manual de odontopediatría clínica.,Ed. Labor. Barcelona, 1995.

- Artícles seleccionats de les revistes Pediatric Dentistry, International Journal of Pediatric Dentistry, European Archives of Paediatric Dentistry, European Journal of Paediatric Dentistry, Journal of Clinical Pediatric Dentistry y Dental Traumatology.