Universitat Internacional de Catalunya

Deontologia Periodística

Deontologia Periodística
6
9290
2
Segon semestre
FB
Llengua d'impartició principal: anglès

Professorat

Presentació

A l'ètica de la comunicació no li ha resultat senzill trobar el seu camí. Unes vegades ha concentrat els seus esforços en destil·lar regles (massa) senzilles de comportament que substituïssin la necessitat de reflexionar i decidir personalment. Altres s'ha perdut en discussions teòriques que han acabat provocant escepticisme entre els professionals. Com a saber aplicat, l'ètica de la comunicació s'enfronta al problema de com poden ser traslladats els valors i màximes a una praxi diària, plena de circumstàncies i complexitats.

Requisits previs

Cap.

Objectius

Aquesta assignatura pretén ajudar a harmonitzar perspectives teòriques i pràctiques mitjançant l'accés combinat a continguts sistemàtics de la comunicació i a casos i aplicacions reals. Es pretén, així, capacitar els estudiants per a saber analitzar situacions professionals i actuacions personals, adquirir l'hàbit d'estar disposat a donar resposta coherent dels seus propis actes, saber argumentar en termes de drets i deures, tractar d'actuar amb consciència i exposar al públic o als membres del seu equip de treball l'origen de les seves decisions.

Competències

  • 01 CG - Capacitat d'autoavaluació i autoordenació professional
  • 02 CG - Capacitat per aprendre i actuar autònoma i responsablement
  • 05 CG - Capacitat de desenvolupar una actitud ètica
  • 08 CG - Capacitat de reflexió i memorització

Resultats d'aprenentatge

Els estudiants:

S'il·lustraran en els diferents corrents de pensament ètic i quedaran en una millor disposició d'afrontar amb autonomia i responsabilitat els diferents problemes ètics que la seva professió tard o d'hora els plantejarà.

Coneixeran els processos morals presents en els individus, els grups socials i la gran societat. Així mateix seran més capaços de gestionar aquelles situacions de la seva labor professional en les quals el factor humà sigui dominant.

A més d'adquirir coneixements i competències, coneixeran protocols útils per a treballar en el món de la comunicació, el qual està fortament condicionat per dinàmiques i exigències econòmic-empresarials.

Adoptaran com un dels punts bàsics de la seva perspectiva professional el coneixement i atenció dels públics i les audiències.

A més, els estudiants:

  1. Seran capaços d'observar la realitat amb criteris periodístics.
  2. Estaran il·lustrats en els diferents corrents de pensament ètic i en una millor disposició per a afrontar amb autonomia i responsabilitat els reptes deontològics que planteja l'exercici de la professió periodística.
  3. Coneixeran els elements configuradors de les organitzacions periodístiques, així com la seva estructura econòmica.

Continguts

Programa d'Ivan Lacasa

Tema 1.

Ètica i deontologia professional.

Tema 2.

Aspiració a la felicitat, sentit de la vida i sentit del treball.

Tema 3.

Persona, subjectivitat i consciència moral.

Tema 4.

Íntim, Privat, Públic

Tema 5.

Veritat i mentida.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaClasses magistrals: perspectiva general de l'ètica de la comunicació.

Seminari: curs dedicat específicament a la desinformació.

Coaching: seguiment per a la realització d'un treball sobre la temàtica del seminari.

Laboratori: sessions dedicades a l'anàlisi de temes d'actualitat i a la creació d'un producte periodístic relacionat amb ella.

ACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats.
0.8
Seminari. aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
3
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
2.2

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls alumnes realitzaran un examen presencial en els qual s'avaluaran els continguts i les competències treballats amb el professor Ivan Lacasa. Donada la situació sanitària, la data de l'examen es concretarà més endavant.

Els alumnes realitzaran també un producte periodístic vinculat al laboratori, que hauran de presentar al final de l'assignatura.

En la qualificació final, la nota de l'examen pesarà un 65%, la del producte periodístic un 35%.

És obligatori tant presentar-se a l'examen com lliurar i defensar el projecte periodístic. En cas de no fer-se, la nota de l'assignatura serà "no presentat" (NP).

La normativa sobre ortografia de la Facultat s'aplicarà a l'examen i al treball.

*Per a superar la segona convocatòria serà necessari tornar-se a avaluar d'aquelles activitats que no s'hagin aprovat en la primera convocatòria. La tercera, quarta, cinquena i sisena convocatòries es regiran per allò que a començament de cada curs quedi indicat en la guia per als alumnes de primera i segona convocatòria de la nova edició de l'assignatura.

Bibliografia i recursos

Veure: apartat Material Didàctic.

Material didàctic