Universitat Internacional de Catalunya

Comunicació Radiofònica

Comunicació Radiofònica
6
9291
2
Primer semestre
FB
Llengua d'impartició principal: català

Professorat


Amb cita prèvia.

Presentació

L’assignatura Comunicació radiofònica vol aconseguir que l’alumne sigui capaç d’elaborar productes radiofònics informatius amb destresa, amb celeritat i amb un grau de qualitat professional prou alt com per ser emesos. És per aquest motiu que, tot i que l’assignatura té una part teòrica, el seu gruix acadèmic es concentra a enfortir les habilitats pràctiques de l’estudiant, tals com el seguiment diari de l’actualitat, l’hàbit d’escoltar la ràdio, la locució, el treball amb documentació i amb fonts informatives, la redacció, el treball en equip i l’enregistrament i el muntatge de so.

Es tracta, doncs, que l’alumne adquireixi les aptituds i actituds adequades per poder exercir de periodista radiofònic.

Requisits previs

No n'hi ha.

Objectius

 • Afinar la qualitat d’escolta i el coneixement de les programacions radiofòniques actuals.
 • Millorar la identificació dels fets i declaracions noticiables.
 • Aprendre a fer servir amb destresa els recursos sonors del llenguatge radiofònic: música, paraula, so ambient, efectes sonors i silenci.
 • Aprofundir en la consciència de les particularitats de la pròpia expressió oral per millorar la locució i adaptar-la als diversos registres radiofònics.
 • Adquirir fluïdesa verbal i capacitat d’improvisació davant del micròfon.
 • Conèixer els principals gèneres informatius a la ràdio i ser capaç de redactar de manera eficaç i amb celeritat el guió d’una notícia, crònica, reportatge i entrevista.

Competències

 • 04 CG - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 15 CE - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
 • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
 • 31 CE - Capacitat per entendre i aplicar les diferents tipologies de guions televisius i radiofònics
 • 32 CE - Coneixement i domini de la imatge i les seves capacitats comunicatives
 • 38 CE - Coneixement i domini dels conceptes, dades, estadístiques i gràfics econòmics
 • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic

Resultats d'aprenentatge

Un cop acabi l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de: 

 • identificar els diversos gèneres informatius així com també les fonts i els recursos sonors del llenguatge radiofònic que han pres part en un programa de ràdio.
 • locutar amb fluïdesa un text informatiu i improvisar davant la irrupció d’una notícia d’última hora o de qualsevol imprevist.
 • concebre, estructurar i redactar notícies, cròniques, reportatges i entrevistes per a la ràdio.
 • elaborar una escaleta d’un programa informatiu i contactar amb els diversos convidats i fonts que n’han de formar part.
 • treballar en equip i realitzar un programa informatiu amb prou qualitat com per ser emès en una emissora professional.

Continguts

1. Introducció al mitjà radiofònic

1.1           Les cinc etapes en l’evolució del mitjà

1.2           La programació radiofònica en l’actualitat

1.3           Els perfils professionals en una emissora

 

 

2. Creativitat i expressió a la ràdio

2.1          Els quatre elements del llenguatge radiofònic: paraula, música, sons i silenci

2.2          El muntatge radiofònic

2.3          El guió radiofònic

 

 

3. La ràdio informativa

 

3.1 Els gèneres informatius

3.1.1      La notícia radiofònica

3.1.2      La crònica radiofònica

3.1.3      El reportatge radiofònic

3.1.4      L’entrevista radiofònica

 

3.2 Els formats

3.2.1 El butlletí horari

3.2.2 El programa informatiu

3.2.3 Les transmissions en directe d’esdeveniments

3.2.4 El format All-News

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,6
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 1,8
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0,2
Taller: espai de treball eminentment pràctic, en el qual s'adquireixen competències (comportaments observables i habituals que condueixen a l'èxit en l'acompliment d'una funció o tasca) pertanyents a matèries pràctiques o també teòriques (capacitats intel·lectuals, lògiques, crítiques, d'aprenentatge intel·lectual, estudi, citació, etc.). 0,6
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social). 1,0
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 1,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaTreball final (75%)

Examen de redacció (25%)

 

L’estudiant no es podrà presentar a l’examen si, com a mínim, no ha presentat un 80% de les pràctiques de curs.

 

Es valorarà la participació i la capacitat d’iniciativa a les classes i les sessions pràctiques.

 

Per aprovar l’assignatura és necessari superar tant el treball final com l'examen de redacció. 

 

Si en la primera convocatòria l’alumne suspèn l’examen però aprova el treball final, haurà de repetir l’examen en la segona convocatòria i se li guardarà la nota del treball. 

 

Si, en canvi, en la primera convocatòria supera l’examen però té la pràctica suspesa, en la segona convocatòria haurà de repetir la pràctica que el professor li indiqui i se li guardarà la nota de l’examen.

 

Finalment, si en la primera convocatòria suspèn les dues parts, les haurà de recuperar totes dues en la segona convocatòria.

 

En el cas que l’estudiant no superi la segona convocatòria, haurà de tornar-se a matricular de l’assignatura i haurà de repetir tant la part pràctica com la teòrica.

 

Bibliografia i recursos

BEAMAN, J. Interviewing for radio. Londres: Routledge, 2000.

COMAS, E. La ràdio en essència. Els sons de la realitat a la ràdio informativa. Barcelona: Trípodos, 2009.

CRISELL, A. STARKEY, G. Radio Journalism. Londres: SAGE, 2009.

EDWARDS, B. Edward R. Murrow and the Birth of Broadcast Journalism (Turning Points in History) Hoboken, N. J.: Wiley, 2004.

HERRERA, Susana. Cómo elaborar reportajes en radio. Buenos Aires: La Crujía, 2008.

MARTÍNEZ-COSTA, M. P. La crónica radiofónica. Madrid: IORTV, 2008.

RODERO ANTÓN, E. Locución radiofónica. Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión, 2003.