La Clínica Universitària d’Odontologia (CUO) és un centre assistencial, docent i de recerca que UIC Barcelona posa a disposició dels estudiants de la Facultat d’Odontologia per a la seva formació pràctica.

Com a centre sanitari especialitzat en odontologia, té un Comitè Ètic Assistencial (CEA) amb una missió consultiva i interdisciplinària. El Comitè analitza possibles conflictes ètics que puguin produir-se durant la pràctica clínica, i assessora en la resolució d’aquests conflictes amb l’objectiu final de millorar la qualitat assistencial.

El febrer del 2010 el Comitè Ètic Assistencial de la CUO va ser acreditat pel Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya, després de gairebé un any en funcionament. D’aquesta manera, passa a formar part dels CEA, la majoria ubicats en grans hospitals.

Les funcions principals del Comitè Ètic Assistencial de la Clínica Universitària d’Odontologia són:

  1. Protegir els drets dels pacients des d’un punt de vista ètic (confidencialitat, consentiments informats, etc.).
  2. Analitzar, assessorar i facilitar el procés de decisió clínica en les situacions amb conflictes ètics entre el personal sanitari i els pacients.
  3. Col·laborar en la formació en bioètica dels professionals i especialment dels membres del Comitè.
  4. Fomentar la investigació i donar assessorament a noves iniciatives en bioètica.
  5. Examinar i analitzar la resolució de les situacions de conflicte ètic que sorgeixen en l’exercici assistencial perquè quedin protegides la dignitat de les persones i la qualitat de l’assistència sanitària (protocols mèdics, anàlisi i valoració d’incidències).
  6. Preparar protocols d’actuació per a les situacions puntuals amb conflictes ètics.
  7. Analitzar i elaborar informes i recomanacions per a casos concrets.
  8. Proposar nous mitjans d’actuació per a pràctiques clíniques que es puguin millorar amb més participació del pacient.

Aquest comitè depèn de la CUO i té autonomia absoluta en totes les seves actuacions.

 

Contacte 

Clínica Universitària d’Odontologia
Noelia Nogales
Secretaria tècnica
Tel.: 93 504 20 00 
a/e: nnogales@uic.es