Documentació necessària

Un cop lliurada la sol·licitud d'admissió, el Servei d'Informació es posa en contacte amb les persones candidates per fer les proves d'admissió. Per poder presentar-se a les proves d'admissió s'ha d'haver lliurat a la Universitat la documentació següent almenys cinc dies abans de les proves:

 1. Document de les condicions generals per a l'admissió i reserva de plaça (vg. més avall).
 2. Certificació acadèmica dels estudis d'origen segons les vies d'accés següents:

  Via 0: Alumnat amb batxillerat LOGSE/COU + PAU i assimilats
  Notes dels 2 últims cursos finalitzats (fotocòpia).

  Via 1: Alumnat estranger amb les PAU del país d'origen aprovades
  Expedient acadèmic dels dos últims cursos lectius (fotocòpia) amb la corresponent reconversió de notes al sistema educatiu espanyol.

  Via 2: Alumnat diplomat, llicenciat o equivalent
  Certificat acadèmic de notes de tots els cursos.
  Còpia compulsada del títol de diplomat o llicenciat o resguard d'haver pagat les taxes d'obtenció del títol.

  Per demanar convalidacions/reconeixement de crèdits:
  Pla d'estudis i programa d'assignatures (objecte de convalidació/reconeixement) dels estudis realitzats.
  Formulari de convalidacions emplenat (podeu recollir-lo al Servei d'Informació i Admissions)

  Alumnes amb estudis universitaris estrangers:
  Homologació del títol emès pel Ministerio de Educación, Política Social y Deporte (UE) o còpia legalitzada original del títol universitari.
  Còpia del certificat acadèmic original legalitzat de notes i la seva traducció jurada original a l'espanyol.
  Documentació per demanar convalidacions: Pla d'estudis amb el segell de la Universitat traduït i Programa de les matèries aprovades amb el segell de la universitat i traduït.

  Via 4 CFGS: Alumnat cicles formatius de grau superior
  Notes últim curs totalment finalitzat (fotocòpia).

  Via 7: Alumnat amb PAU i equivalents amb estudis universitaris iniciats
  Certificat acadèmic personal (original d'estudis cursats) on consti que s'han aprovat les PAU i la nota.

  Per demanar convalidacions/reconeixement de crèdits:
  Pla d'estudis i programa d'assignatures (objecte de convalidació/reconeixement) dels estudis realitzats.
  Formulari de convalidacions emplenat (podeu recollir-lo al Servei d'Informació i Admissions)

  Alumnes amb estudis universitaris iniciats estrangers:
  Certificat acadèmic original legalitzat i la seva traducció jurada original a l'espanyol.
  Documentació per demanar convalidacions: Pla d'estudis amb el segell de la Universitat traduït i Programa de les matèries aprovades amb el segell de la universitat i traduït.

  VIA 8: Alumnat universitari provinent de CFGS
  Certificat acadèmic personal (original o compulsat) on consti la via d'accés.
  Pla d'estudis i programa d'assignatures (objecte de convalidació/reconeixement) dels estudis realitzats.
  Formulari de convalidacions emplenat (podeu recollir-lo al Servei d'Informació i Admissions).

 3. Dues fotografies de mida carnet amb el nom i els cognoms escrits al dors, és imprescindible que les fotografies tinguin un fons blanc i estiguin impreses en paper fotogràfic.
 4. Fotocòpia del DNI o passaport.
 5. Justificant d'ingrés de les despeses de tramitació per import de 100 € (no reemborsables).
Per a més informació