Documentació necessària

Alumnes amb títol universitari oficial expedit dins de la Unió Europea

  • Fotocòpia compulsada original del títol universitari o del document d'homologació del títol, o fotocòpia compulsada original del resguard de pagament de la taxes d'emissió de títol.
  • Fotocòpia compulsada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.

Alumnes amb títol universitari oficial expedit fora de la Unió Europea

  • Fotocòpia legalitzada original del títol universitari.
  • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
  • Certificat emès per la universitat d'origen que indiqui que el títol faculta per a realitzar estudis de postgrau en el país on va ser expedit.

En tots els casos

  • Fotocòpia del DNI o el passaport.
  • Currículum actualitzat.
  • Carta de motivació.
  • Fotocòpia autenticada d'altres títols universitaris, inclosos títols de postgrau. 
  • Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, cal presentar la traducció jurada original a l'espanyol del títol universitari i del certificat acadèmic.