Vies d'accés

Per accedir als ensenyaments oficials de màster cal estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o d'un títol expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), que faculti per a l'accés a ensenyaments de màster en el país expedidor del títol.

Hi poden accedir les persones titulades conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat que estiguin en possessió d'un títol homologat, però que amb comprovació prèvia per la Universitat el títol acrediti un nivell de formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols corresponents i que faculti per a l'accés a ensenyaments de postgrau en el país expedidor del títol.