Reserva i matrícula

Reserva

  • Les persones que han estat acceptades a un màster o postgrau reben una carta d'admissió condicionada al pagament d'una reserva de plaça.
  • La reserva de plaça cal fer-la efectiva mitjançant l'ingrés, dins dels 15 dies naturals següents a la recepció de la comunicació de l'admissió, del 20% de l'import total del curs en un compte bancari de "La Caixa".
  • Una vegada formalitzada la reserva de plaça de la forma indicada, si una persona no compleix —segons la legislació estatal o autonòmica vigent en cada moment— els requisits d’admissió al curs; no disposa de la titulació que s’exigeix o el curs no arriba a formalitzar matrícules per manca d’inscripcions, la Universitat li retorna íntegrament l’import de la reserva de plaça.
  • Si l’estudiant, per voluntat pròpia, renuncia per qualsevol motiu al curs, la UIC fa seva íntegrament i sense obligació de devolució la quantitat rebuda en concepte de reserva de plaça com a compensació pels danys i perjudicis ocasionats.
  • Si l’estudiant no fa efectiva la reserva de plaça s’entén que hi renuncia, de manera que faculta la UIC des d’aquell moment perquè anul·li i deixi sense efecte la sol·licitud de plaça efectuada.

Matriculació

El període de matriculació es comunica a les persones admeses amb reserva de plaça una vegada cobertes les inscripcions previstes. Un cop formalitzada la matrícula oficial, l'alumne disposarà de 10 dies hàbils per a liquidar l'import restant de la matrícula, en un pagament únic.