Universitat Internacional de Catalunya

Projectes Periodístics en Xarxa

Projectes Periodístics en Xarxa
6
10079
3
Segon semestre
OB
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà

Professorat


Hores convingudes.

Presentació

En aquesta assignatura aprendrem el necessari per poder crear un projecte periodístic en xarxa. Veurem quines són les característiques diferencials d'internet com a mitjà, analitzarem els canvis que internet ha aportat al model de negoci dels mitjans de comunicació, repassarem els elements que intervenen en un projecte periodístic en xarxa i descobrirem el paper que juguen les xarxes socials. A més, veurem quines són les oportunitats que ofereix el periodisme emprenedor y aprendrem a crear un projecte online amb l'eina de publicació WordPress.

Requisits previs

Cap.

Competències

  • 07 CG - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
  • 20 CE - Capacitat de planificar i executar projectes periodístics
  • 27 CE - Capacitat per entendre i treballar amb els diferents agents de la professió periodística
  • 28 CE - Capacitat per entendre i aplicar les tècniques de producció i edició de premsa, ràdio, televisió i Internet
  • 29 CE - Capacitat per entendre i aplicar els diferents gèneres i formats periodístics
  • 35 CE - Coneixement i domini de la cultura digital
  • 39 CE - Coneixement i domini dels missatges multimèdia
  • 45 CE - Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge periodístic

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants

1. Podran desenvolupar projectes periodístics o de comunicació a Internet en coherència amb la realitat estructural del sector.

2. Gestionaran amb soltura el software d'edició de vídeo, audio, pàgines web i edició gràfica.

3. Sabran com utilitzar els recursos gràfics en projectes periodístics o de comunicació.

 

Continguts

Mòdul 1: Redacció per a mitjans digitals  Rocío Montuenga

Mòdul 2: Models de negoci i tendències en l'entorn digital
Divendres, professor Carlos González   1. Tendencias de los medios de comunicación en el entorno digital 2.- Arquitectura de la información, diseño y usabilidad 3.- Audiencia en Internet 4.- Publicidad digital 5. Modelos de negocio en los medios de comunicación digitales 6.- Redes sociales 7.- Charla: sesión proyecto de una nueva app de contenidos pensada para jóvenes 8.- Nuevos formatos digitales y tendencias 9.- Charla: estudio de diseño gráfico con focus en el entorno digital y apps     
 

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaACTIVITAT FORMATIVACRÈDITS ECTS
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts.
1,6
Labs: grups de treball en els quals es combina la teoria i la pràctica. En ells l'objectiu no consisteix tant a exercitar tècniques ja conegudes, sinó a fer avançar tant la teoria com la tècnica. Els labs culminaran també en un producte professional o semiprofessional, si bé aquesta vegada de caràcter necessàriament innovador (resultat de la combinació de reflexions o lectures innovadores dels mitjans i la realitat social).
2,8
Classes magistrals: En les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants.
1,6