Universitat Internacional de Catalunya

Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial

Aspectes Didàctics i Organitzatius de l'Educació Especial
6
10161
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: català

Altres llengües d'impartició: castellà,

Professorat


Professora: Ismael Franco

Cal concertar prèviament per correu electrònic: ifranco@uic.es

Presentació

El tractament dels infants amb discapacitat en l’entorn educatiu ha passat per diferents moments al llarg de l’història, paral·lelament a l’evolució del sistema educatiu. Actualment, segons la normativa escolar vigent (LEC, 2009) es considera que els alumnes amb discapacitat són alumnes amb necessitats educatives especials (NEE) els quals han de poder seguir la seva formació en un entorn escolar ordinari i si no poder rebre una resposta ajustada a les seves necessitats, partint dels diferents models educatius actuals. Per tant, la resposta educativa dels alumnes amb NEE configuren una temàtica educativa inherent a la tasca docent.

Per afrontar el repte de donar resposta a tots i cadascun dels infants, amb llurs característiques diferenciades, als professionals de la docència els cal aprofundir en la seva formació psicopedagògica, en el coneixement de les diverses realitats que afecten l’alumnat i en el coneixement de les estratègies didàctiques oportunes per a donar una resposta adequada a les seves necessitats educatives.

L’assignatura pretén contribuir a la formació dels futurs docents, a partir del coneixement d’una sèrie de propostes de reflexió i línies d’actuació, per a la millora de l’escolarització de l'alumnat amb necessitats educatives especials i per a la millora de l’acció educadora de TOTS I TOTES els i les alumnes, dos aspectes que no poden entendre’s deslligats l’un de l’altre.

Requisits previs

 • Comprendre els processos educatius i d'aprenentatge dels infants en el context familiar, social i escolar. X
 • Conèixer els desenvolupaments de la psicologia evolutiva de la infantesa. X
 • Conèixer els fonaments de l'atenció primerenca. X

Objectius

 • Conèixer la terminologia propia de l’educació especial. Conceptes bàsics
 • Analitzar el marc legislatiu actual de Catalunya que regeix les polítiques educatives escolars i socials de les persones amb discapacitat
 • Identificar l’evolució histórica de l’educació especial, fent una comparativa des dels principals autors que ho han estudiat
 • Descobrir diferents models de resposta educativa per atendre la diversitat  en l’aula actual
 • Ser capaços de dissenyar propostes d’aula organitzatives, emprant diferents estratègies i mitjans, per a oferir una resposta educativa ajustada a les necessitats de l’aula i de cada alumne en particular (Gestió aula, recursos,...)

Competències

 • CET-1 - Responsabilitat interpersonal: ser conscient de l'actuació professional i de la influència en l'alumnat. Tenir habilitats i coneixements per gestionar els processos de grup i la comunicació per tal d'aconseguir una bona col·laboració amb i entre l'alumnat.
 • CET-2 - Responsabilitat pedagògica: tenir els coneixements i les habilitats pedagògiques per crear un entorn d'aprenentatge segur, per a tota una classe o per a un grup, però també per a alumnes individuals, amb la possibilitat que els infants es puguin convertir en adults responsables i autònoms.
 • CET-4 - responsabilitat organitzativa: tenir un coneixement i unes habilitats organitzatives suficients per crear un clima de treball agradable a les seves classes i a la classe: organitzat, ordenat i centrat en tots els aspectes, amb ell mateix i amb els companys, i per damunt de tot, és clar, amb l'alumnat. i aconseguir tot això d'una manera professional i sistemàtica.
 • CET-5 - Col·laboració amb els companys de professió: tenir els coneixements i les habilitats necessaris per fer una aportació professional al clima pedagògic de l'escola, així com en les relacions professionals, i per aconseguir una bona organització escolar.
 • CET-6 - Col·laboració amb l'entorn professional de l'escola: tenir els coneixements i les habilitats suficients per establir una bona col·laboració amb les persones i les institucions dedicades al benestar infantil o que pertanyen a l'entorn professional de l'escola.
 • CG-01 - Integrar les tecnologies de la informació i la comunicació a les activitats d'ensenyament i aprenentatge, a la gestió de l'ensenyament i al desenvolupament professional.
 • CG-02 - Comunicar-se clarament i de forma correcta en la llengua d'ensenyament -català i castellà-, de forma oral i escrita, segons el nivell c1, d'acord amb el Marc comú europeu de referència per a les llengües.
 • CG-04 - Promoure i facilitar en els contextos d'aprenentatge i de convivència, a l'escola i en relació amb l'entorn, l'atenció a les necessitats educatives singulars dels estudiants, a la igualtat de gènere, a l'equitat i al respecte als drets humans.
 • CG-05 - Conèixer els elements que conformen el pensament analític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-06 - Conèixer els elements que conformen el pensament sistèmic, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-07 - Conèixer els elements que conformen el pensament crític, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-08 - Conèixer els elements que conformen el pensament reflexiu, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-09 - Conèixer els elements que conformen la competència de la creativitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-10 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'esperit emprenedor, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.
 • CG-11 - Conèixer els elements que conformen la competència de l'orientació a la qualitat, els diferents nivells de domini, i desenvolupar aquesta competència al màxim.

Resultats d'aprenentatge

 • Dominar la terminologia específica de l’àrea, sent capaç de construir un discurs coherent aportant argumentació científica per justificar el seu posicionament crític-reflexiu
 • Analitzar l’evolució especial des dels models explicatius, comprenent la repercussió social de cada etapa histórico contextual
 • Conèixer diferents mesures per analitzar les practiques educatives escolars respecte a l’atenció dels alumnes amb NEE
 • Poder analitzar realitats educatives escolars d’aula i dissenyar propostes, partint de les diferents mesures, per oferir una resposta educativa ajustada a les particularitats de cada infant o grup

Continguts

BLOC 1:  Bases psicopedagògiques de l’EE: APROXIMACIÓ HISTÒRICA. MARC CONCEPTUAL I LEGAL  DE L’EDUCACIÓ ESPECIAL (EE)

Tema 1.-  Evolució històrica de l'Educació Especial

 • De la segregació a la integració
 • Etapes de l’evolució de l’E.E.
 • Anàlisi terminològic de l’E.E.
 • Marc legal de l’EE

Tema 2.- Conceptualització i tendències actuals

 • Conceptes basics (termes de referència en Educació especial)
 • Concepte NEE: Informe Warnock, LEC i LOE (LOMCE)

Tema 3.- Models educatius o plantejaments actuals de l’educació especial

 • Tres models educatius escolars vigents: Educació especial, Integrador i inclusió
 • Més enllà de la Integració: Concepte i nivells. Atenció a la diversitat

 

BLOC 2: LA REALITAT ESCOLAR ACTUAL: MODELS EDUCATIUS ESCOLARS

Tema 4.-  Aspectes organitzatius i didàctics

 • Aspectes organitzatius i didàctics: Disseny i programació curricular
 • Mesures organitzatives generals: Organització de centre
 • Mesures curriculars: Comparativa entre UP, pla de suport, Ensenyament Multinivell i Disseny Universal d’Aprenentatge
  • Adaptació: Pla Individualitzat
  • Metodologies actives: Estratègies per treballar junts alumnes diferents

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aulaEl plantejament organitzatiu de l’assignatura busca propiciar la complementarietat a partir de sessions classe magistrals conduïdes pel professorat amb sessions de treball a l’aula, fomentat l’ús de diferents metodologies actives, espais de reflexió i participació a l’aula.

Per aquest motiu hi  ha propostes encaminades a fomentar l’estudi i treball individual de l’alumne, tenint en compte el desenvolupament de les competències generals de pensament crític i reflexiu, la creativitat i l’orientació a la qualitat. Partint d’aquesta premissa s’intenta fomentar  l’autoregulació de l’alumnat en relació al seu propi procés d’aprenentatge. Traspassant la responsabilitat a l’alumne del seu procés formatiu.

I per altra banda, també es propicia el treball en grup com a  Font d’enriquiment personal i professional, relacionant-ho amb les competències especifiques de mestre en relació a la responsabilitat interpersonal, organitzativa i de col·laboració amb l’entorn professional.

ETG (treball en grup)

Estudi de cas > Una investigació sobre  l’evolució del models educatius entre generacions

Objectius:

 1. Reflexionar  sobre  l’evolució del model educatiu (Especial (segregador), integrador o inclusiu) en els darrers anys entre generacions, a partir d’entrevistes en profunditat (semi - obertes)
 2. Analitzar, a partir d’entrevistes a 4 persones de diferents generacions, els següents àmbits en relació a l’escolarització: Recursos i espais, professorat, companys, relació família- escola,...
 • Grups de treball de 4 membres
 • Entrega del treball en format paper el dia: s'informa data
 • Presentació: Exposició a classe: s'informen dates
 • El professor  disposarà de tutories de seguiment del treball pels grups que ho considerin oportú.
COMPETÈNCIESMETODOLOGIAACTIVITAT FORMATIVA
CEM-09 CEM-13 CEM-14 CEM-17 CEM-22 CEM-31 CET-1 CET-2 CET-4 CET-5 CET-6 CG-01 CG-02 CG-03 CG-04 CG-05 CG-06 CG-07 CG-08 CG-09 CG-10 CG-11 Aprenentatge cooperatiu
Mètode expositiu / lliçó magistral
Resolució d'exercicis i problemes
Classes pràctiques
Classes teòriques
Estudi i treball individual / autònom
Estudi i treball en grup
Tutories

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEn aquesta assignatura no es realitzarà prova objectiva. L’avaluació estarà fonamentada en l’elaboració de propostes pràctiques a partir de la teoria treballada.

Es tindrà en compte

 • La participació activa a les sessions.
 • La implicació i aprofitament dels temps de treball en grup.
 • La realització de les dinàmiques puntuals que es proposin a les sessions.
 • La capacitat d’expressió escrita i oral de les pròpies idees i de la proposta grupal.
 • La Creativitat
 • Avaluació:
  • ETG (80%)
   • Entregables Fase 1 (30%)
    • Pilars (10%)
    • Principis (5%)
    • Perfil alumne (5%)
    • Metodologies (10%)
   • Entregables Fase 2 (30%)
    • Unitat didàctica + Organització
   • Defensa Oral del treball (20%)
  • ETI (20%):
   • Disseny d’una activitat dins de la UD grupal (15%)
    • Capacitats/Competències, objectius, continguts, criteris avaluació, eina d’avaluació, atenció a la diversitat + Explicació.
   • Participació activa a les sessions (5%)
 • Per poder accedir al sistema d’avaluació caldrà presentar totes les activitats obligatòries i complir les dates d’entrega establertes.
 • Caldrà presentar tant ETG com ETI per poder accedir a l’avaluació.
 • Caldrà tenir aprovades ambdues parts per aprovar la matèria.