Universitat Internacional de Catalunya

Creació Radiofònica

Creació Radiofònica
3
12023
3
Primer semestre
OB
Llengua d'impartició principal: castellà

Professorat


Per a qualsevol dubte podeu contactar amb mi mitjançant el meu correu electrònic.

Presentació

Com qualsevol altre mitjà de comunicació, la ràdio té un llenguatge propi, una manera de fer i de comunicar, determinada per unes circumstàncies tècniques i per l'ús dels recursos propis del mitjà. L'assignatura de Ràdio submergeix de ple als alumnes en el llenguatge i la narrativa radiofònica publicitària.
Al llarg del curs, els alumnes aprendran a escriure i a produir diferents formats i es convertiran en professionals 360 graus: en creatius, guionistes, productors, tècnics de so i en locutors.

Requisits previs

Aquesta assignatura no té requisits previs.

Objectius

 • Exposar les característiques i singularitats de la ràdio en l'ecosistema dels mitjans de comunicació.
 • Aprendre els conceptes bàsics del llenguatge radiofònic i conèixer els mecanismes comunicatius propis del mitjà radiofònic.
 • Aprofundir en el procés de producció i articulació de la veu.
 • Conèixer els mecanismes de la locució radiofònica.
 • Entendre i dominar la redacció per a la ràdio.
 • Aplicar el coneixement de la locució i la redacció radiofòniques a la comunicació persuasiva en aquest mitjà.
 • Aplicar el coneixement de la locució i la redacció radiofòniques a la creació i realització de productes publicitaris i promocionals.

Competències

 • 01 - Capacitat d'adaptació a circumstàncies variables
 • 02 - Capacitat de comprensió, acceptació de critiques i correcció d'errors
 • 03 - Capacitat per administrar i gestionar recursos humans i tècnics
 • 04 - Capacitat per treballar en equip i autònomament
 • 05 - Capacitat per organitzar temps i espai
 • 06 - Capacitat de desenvolupar rigor acadèmic, responsabilitat, ètica i professionalitat
 • 07 - Capacitat per aplicar la deontologia i el respecte pel gremi audiovisual
 • 08 - Capacitat d'anàlisi crítica, síntesi, concreció i abstracció
 • 09 - Capacitat per objectivar i quantificar i interpretar (dades, estadístiques…)
 • 10 - Capacitat per afrontar dificultats i resoldre problemes
 • 11 - Capacitat per generar debat i reflexió
 • 12 - Capacitat de complir amb els terminis previstos, desenvolupar la puntualitat i el respecte pels recursos humans, tècnics i material
 • 13 - Capacitat de crear comunicació oral i escrita
 • 15 - Coneixement i domini de l'expressió corporal i la tècnica de locució
 • 16 - Capacitat de fer servir, analitzar i reflexionar sobre continguts
 • 18 - Capacitat i desenvolupament de cultura general i interès pels esdeveniments socials
 • 19 - Capacitat de documentació informativa
 • 20 - Coneixement i domini bibliogràfic mediàtic
 • 21 - Coneixement i domini de la cultura digital
 • 24 - Capacitat de planificació i organització de projectes a curt i llarg termini
 • 25 - Capacitat de potenciar al màxim el desenvolupament creatiu
 • 26 - Capacitat de desenvolupar sentit del gust i la perfecció en l'acabat final i estètica dels projectes
 • 27 - Capacitat d'adaptació als diferents públics i mercats audiovisuals
 • 28 - Coneixement i domini dels principals conceptes econòmics
 • 35 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament els productes de la indústria audiovisual
 • 37 - Capacitat per contextualitzar i analitzar críticament l'estructura orgànica de la comunicació global
 • 38 - Capacitat per entendre i aplicar l'estructura del sistema audiovisual
 • 41 - Capacitat de coneixement i funcionament dels diferents elements agents del sector audiovisual
 • 44 - Capacitat per adaptar-se als nous formats audiovisuals
 • 50 - Capacitat per adaptar-se, entendre i aplicar les possibilitats expressives de les noves tecnologies i els seus canvis futurs
 • 53 - Capacitat lingüística en català, castellà i anglès
 • 54 - Capacitat de fer us amb habilitat la bibliografia, terminologia i estructures lingüístiques de la llengua anglesa relacionades amb l'àmbit de la Comunicació.

Resultats d'aprenentatge

Els/les estudiants:

1. S'expressaran amb correcció i claredat

2. Elaboraran guions per als diferents mitjans de comunicació

3. Argumentaran de manera intel·ligible i convincent

4. redactaran peces informatives amb fluïdesa

5. Dominaran el llenguatge escrit i oral

6. Seran capaços de crear continguts radiofònics

Continguts

 • El llenguatge sonor
 • L'estudi sonor
 • L'edició sonora
  • Cerca de música i efectes de so
 • La locució professional
  • Exercicis per a millorar la locució
  • Pràctica 1. Font Vella Levité (individual)
  • Pràctica 2. Boxing Fight Night (parelles)
  • Pràctica 3. Mercedes Benz (versions)
 • Creació sonora
  • Pràctica 4. Volvo V40 (adaptació)
  • Pràctica 5. Les Vides de l'Anna (ideació)

Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula   
ACTIVITAT FORMATIVA CRÈDITS ECTS
Coaching: Seguiment, individual o en grups molt reduïts, de com els alumnes assimilen els continguts de l'assignatura. En les sessions de coaching, es corregiran defectes, s'aclariran dubtes, es proposaran exercicis i activitats necessàries per aconseguir els objectius fixats. 0,5
Focused praxis: Lliurament periòdic i individual d'exercicis per aprendre la teoria a través de la pràctica. Cada exercici anirà destinat a adquirir coneixements molt definits i adaptats a la persona concreta així com a esmenar llacunes particulars. seminaris: aquesta activitat que consistirà a aprofundir monogràficament en temàtiques específiques, d'especial actualitat –en alguns casos, socialment debatudes–, mitjançant treball actiu en grups reduïts. 0,3
Meeting points: s'organitzaran punts de trobada entre personalitats del món professional, científic, àmbit internacional, etc. i els alumnes. Se'ls donarà forma de conferència, sessió de treball, tertúlia, entrevista, etc. 0,4
E-learning: Es facilitarà l'aprenentatge no presencial fonamentat en les TIC. 0,4
Classes magistrals: a les classes magistrals, el professor, no només transmet continguts o coneixements, sinó també, i sobretot, actituds, motivació, aptituds, valors, etc. També facilita que els assistents puguin manifestar les seves opinions i els seus arguments enfront de la resta d'estudiants. 0,6
Aprenentatge entre iguals: Amb aquesta activitat es pretén que els alumnes guanyin capacitat d'anàlisi i capacitat crítica Una manera d'aconseguir-ho és corregir exercicis, productes, etc. dels seus propis companys. Cada estudiant obtindrà una doble avaluació: com a receptor i com a transmissor de coneixement crític. 0,8

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aula • Pràctiques (50%) 
 • Treball final (50%)

2a i altres convocatòries: 100% Treball final

Bibliografia i recursos

 • Abad, Federico. (2012). ¿DO RE QUÉ? Guía práctica de iniciación al lenguaje musical. Berenice Manuales. 
 • Alonso González, Carmen María. (2004). El canto de las sirenas: comunicación y persuasión en la publicidad radiofónica. Salamanca: Publicaciones Universidad Pontificia.
 • Balsebre, Armand. (2004). El lenguaje radiofónico. Madrid: Cátedra.
 • Betés Rodríguez, Kety. (2002). El sonido de la persuasión. Relatos publicitarios en la radio. Valencia: Universidad Cardenal Herrera-CEU.
 • Blanch, Margarita; Lázaro, Patrícia (2010). Aula de locución. Madrid: Cátedra.
 • Blanco, I., Fernández Martínez, P. (coordinadores) (2004). El lenguaje radiofónico: la comunicación oral. Madrid: Fragua.
 • Gallego, J. Ignacio. (2010). Podcasting. Nuevos modelos de distribución para los contenidos sonoros. Barcelona: UOC.
 • Gutiérrez García, María; Perona Páez, Juan José (2002). Teoría y técnica del lenguaje radiofónico. Barcelona: Bosch.
 • Labrada, Jerónimo. (2009). El sentido del sonido: la expresión sonora en el medio audiovisual. Barcelona: Alba.
 • Martí Martí, Josep M. (2016). 51 ideas para hacer buena radio. Barcelona: UOC.
 • Ortiz Sobrino, Miguel Ángel y López Vidales, Nereida  (editores). (2011). Radio 3.0: una nueva radio para una nueva era: la democratización de los contenidos. Madrid: Fragua.
 • Rodero, Emma. (2011). Creación de programas de radio. Madrid: Síntesis.
 • Rodero, Emma. (2005). Producción radiofónica. Madrid: Cátedra.
 • Rodero, Emma. (2003). Locución radiofónica, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
 • Soengas, X. y Rodero, E. (2010). Ficción radiofónica: cómo contar una historia en la radio, Madrid: Instituto Oficial de Radio y Televisión.
 • Vidal Mestre, Montse. (2018). Branding sonoro: Sonokey: el método de impulso emocional y mnemotécnico para las marcas. Barcelona: UOC.