Universitat Internacional de Catalunya

Pràctiques Externes

Pràctiques Externes
20
14026
4
Primer semestre
op
Llengua d'impartició principal: castellà

Altres llengües d'impartició: català, anglès,

Professorat


Els dubtes es resoldran presencialment o per videoconferència amb el tutor acadèmic corresponent. En cas que sigui necessari, es podrà concertar una cita amb la coordinadora de pràctiques: Dra. Sara Hernández (shernandez@uic.es)

Presentació

Les pràctiques externes de recerca en un laboratori estan dissenyades perquè l’estudiant pugui adquirir i consolidar el seu coneixement pràctic de tot el que hagi vist fins al moment i aconseguir uns nivells de competència final per optar a la menció de recerca.
Durant aquestes pràctiques, l’alumne desenvoluparà un projecte de recerca tutoritzat per un investigador consolidat, en el qual adquirirà coneixements, no només sobre les tècniques utilitzades, sinó també sobre l’estat de l’art de l’àmbit en el qual es desenvolupi el projecte i l’anàlisi crítica dels resultats obtinguts.

Requisits previs

Per poder-se matricular de les pràctiques externes, es recomana haver cursat i aprovat:
• Biologia Cel·lular I
• Biologia Cel·lular II
• Biologia Molecular
• Biomedicina Integrada I
• Biomedicina Integrada II
• Biomedicina Integrada III
• Bioquímica I
• Bioquímica II
• Genètica
• Enginyeria Genètica
• Microbiologia
• Patologia Cel·lular i Molecular
• Tècniques d’Anàlisi Biomèdica I
• Tècniques d’Anàlisi Biomèdica II

Objectius

  • Saber elaborar una hipòtesi i planificar els experiments necessaris per demostrar-la.
  • Desenvolupar la pràctica investigadora en les directrius planejades, aplicar les diferents tècniques i aprendre dels resultats, tant positius com negatius.
  • Treballar de manera autònoma, saber defensar els arguments i resoldre els problemes que puguin sorgir.
  • Treballar complint els requisits de seguretat, manipulació, esterilització, gestió de residus i ètica.
  • Analitzar els resultats de manera crítica i reflexiva.
  • Desenvolupar una bona capacitat comunicativa dins del laboratori amb les altres persones i també per comunicar els resultats de manera escrita i oral.

Competències

Bàsiques i generals:

 

• CB1: Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi
• CB3: Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
• CB4: Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat
• CB5: Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia
• CG7: Integrar els conceptes bàsics relacionats amb el camp de la biomedicina tant a nivell teòric com experimental.
• CG10: Dissenyar, redactar i executar projectes relacionats amb l'àrea de les Ciències Biomèdiques
• CG11: Reconèixer conceptes bàsics de diferents àmbits vinculats a les ciències biomèdiques.

 

Competències transversals:

 

• CT1 Desenvolupar la capacitat d'organització i planificació adequades al moment.
• CT2 Desenvolupar la capacitat per a la resolució de problemes.
• CT3 Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi.
• CT4 Interpretar resultats experimentals i identificar elements consistents i inconsistents.
• CT5 Usar internet com a mitjà de comunicació i com a font d'informació.
• CT6 Saber comunicar, fer presentacions i redactar treballs científics.
• CT7 Ser capaç de treballar en equip.
• CT8 Raonar i avaluar les situacions i resultats des d'un punt de vista crític i constructiu.
• CT9 Tenir la capacitat de desenvolupar habilitats en les relacions interpersonals.
• CT10 Ser capaç de dur a terme un aprenentatge autònom.
• CT11 Aplicar els coneixements teòrics a la pràctica.
• CT12 Aplicar el mètode científic.
• CT13 Reconèixer els aspectes generals i específics relacionats amb el camp de la nutrició i envelliment.
• CT14 Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, i la promoció dels drets humans i els valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Específiques:

 

• CE19: Reconèixer els principis de les ciències biomèdiques relacionades amb la salut i aprendre a treballar en qualsevol àmbit de les Ciències Biomèdiques (empresa biomèdica, laboratoris de bioinformàtica, laboratoris de recerca, empresa d'anàlisis clíniques, etc


Resultats d'aprenentatge

• Tenir la capacitat de treballar en l’àmbit de la recerca biomèdica.
• Aplicar les eines que permetin elegir i interpretar correctament la bibliografia, i integrar-se i participar adequadament en les activitats d’un grup de recerca.
• Conèixer i utilitzar adequadament el vocabulari científic, tècnic o específic, així com la bibliografia concreta del grup o empresa receptor de les pràctiques externes.
• Demostrar autonomia al laboratori de recerca i utilitzar adequadament vocabulari, proves, reactius i altres recursos propis de l’entorn laboral.
• Demostrar autonomia i sentit crític en la interpretació de la informació.
• Comprendre les bases per planificar, organitzar i controlar la càrrega de treball que s’assigni.
• Desenvolupar una actitud professional adequada a l’entorn de treball.

Continguts

El contingut de les pràctiques externes està subjecte al destí i a la mena de projecte que es proposa en el pla de treball. Els continguts i el període de pràctiques han d’estar especificats en el pla de treball i s’han de concretar en conjunt amb el tutor. El pla de treball l’avaluarà el coordinador de pràctiques i s’ha d’aprovar abans que comencin les pràctiques.

Les pràctiques han de formar part d’un conveni de caràcter curricular entre la Universitat i el centre de recerca o l’empresa. No es poden començar les pràctiques externes acreditades en el pla d'estudis sense un conveni establert.

Durant el període de les pràctiques, es poden cursar altres assignatures formatives per completar el currículum de l’estudiant. No obstant això, és l’alumne s’ha de responsabilitzar de combinar les diferents obligacions i en cap cas aquest fet pot afectar les activitats de les pràctiques externes.

En el primer semestre, l’estudiant haurà de triar la modalitat de les pràctiques externes que voldrà fer:
1. Pràctiques en un laboratori nacional o internacional fusionades amb el treball de fi de grau en aquest laboratori.
2. Pràctiques en un laboratori nacional o internacional independents al treball de fi de grau, que s’haurà de desenvolupar a UIC Barcelona.


Metodologia i activitats formatives

Modalitat totalment presencial a l'aula• Pràctiques en un laboratori de recerca biomèdica: vinculació a un projecte professional en centres nacionals o internacionals del camp de la recerca biomèdica. Seran de caràcter presencial i de compliment obligatori per part de l’alumne, que haurà de fer, almenys, 480 hores de pràctica experimental. Abans de començar la formació externa, l’estudiant ha de rebre l’acceptació del pla de treball.

La distribució de les hores de pràctiques és de lliure planificació i s’ha d’acordar amb el laboratori receptor. Les pràctiques han de començar a partir del segon semestre i preferentment han de ser a temps complet. No és possible convalidar pràctiques externes prèvies sense haver establert un pla de treball i sense haver seguit els sistemes i criteris d’avaluació.

• Tutories docents: almenys 3 hores obligatòries i fins a 10 hores amb el tutor acadèmic que permetin fer un seguiment correcte de l’alumne i l’avaluació contínua al llarg de les pràctiques. Podran ser presencials o en línia d’acord amb la disponibilitat del tutor i de l’alumne, respectant, sempre que sigui possible, l’horari lectiu.

• El treball autònom podrà variar entre estudiants i s’espera que aquests es dediquin a cercar bibliografia per argumentar el projecte i que redactin una petita memòria de les pràctiques.

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat totalment presencial a l'aulaEls mètodes d’avaluació es basen en una sèrie d’informes d’avaluació per part del tutor extern i en la valoració de la memòria de les pràctiques per part del tutor acadèmic.

• Avaluació parcial de les pràctiques (20 %): el tutor extern emetrà un informe quan l’alumne hagi efectuat aproximadament el 50 % de les hores de pràctiques. Això permetrà reajustar l’estratègia, si és necessari, i avaluar el treball que s’hagi fet fins al moment.

• Avaluació final de les pràctiques (20 %): el tutor extern emetrà un informe al final de les hores de pràctiques. Permetrà l’avaluació final de l’alumne i el seu progrés professional i tècnic.

• Memòria de les pràctiques (60 %): l’alumne haurà de fer una redacció dels resultats obtinguts i una reflexió sobre la rellevància d’aquests resultats per a la biomedicina i la seva aportació al projecte. Aquesta memòria l’avaluarà el tutor acadèmic.

Per obtenir aquest darrer 60% de la nota, és obligatori assistir almenys a 3 tutories amb el tutor acadèmic.

L’avaluació parcial de les pràctiques és de caràcter orientatiu per a l’estudiant i el tutor acadèmic, i s’emprarà com a base de millora per a la resta del període de les pràctiques.

La memòria de les pràctiques únicament l’haurà de fer l’estudiant i constarà com a evidència dels coneixements adquirits durant les pràctiques i la comprensió del laboratori, a més d’aportar una reflexió crítica sobre el valor afegit d’un biomèdic en el projecte o l’estratègia general de l’organització.

Una vegada acabades les pràctiques externes, la Universitat emetrà un document acreditatiu que haurà de contenir, almenys, els aspectes següents: entitat col·laboradora on s’han realitzat les pràctiques, descripció de les pràctiques amb la durada i les dates de realització especificades i activitats que s’han dut a terme.

Consideracions importants


1. S’ha d’obtenir, almenys, un 5 en la memòria de les pràctiques per superar l’assignatura.
2. El plagi, la còpia o qualsevol altra acció que es pugui considerar trampa suposarà un zero en aquest apartat de l’avaluació.
3. En la segona convocatòria no es podrà obtenir la qualificació de matrícula d’honor, de manera que la qualificació màxima serà d’excel·lent.
4. Els estudiants d’intercanvi (Erasmus i d’altres) o els repetidors estan sotmesos a les mateixes condicions que la resta de l’alumnat.

Bibliografia i recursos

No aplica.