Universitat Internacional de Catalunya

Anglès 2

Anglès 2
4.5
8092
3
Primer semestre
OB
Mòdul Propi ESARQ
Anglès 2
Llengua d'impartició principal: anglès
En cas què l'alumne estigui matriculat en la línia anglesa s'impartirà la docència d'aquesta assignatura en aquest idioma.

Professorat


Hores convingudes

Presentació

En el cas que les autoritats sanitàries decretin un nou període de confinament davant l'evolució de la crisi sanitària provocada per la COVID-19, el professorat comunicarà oportunament les afectacions possibles en les metodologies i activitats formatives, i també en els sistemes d'avaluació.


L'objectiu principal del programa és proporcionar els coneixements i les habilitats necessàries per a què els estudiants puguin desenvolupar i realitzar tasques lingüístiques en l'àrea de l'arquitectura en diverses situacions professionals i amb un enfocament multicultural i internacional.

El programa consta de 3 parts: classes magistrals, tutories i aprenentatge autònom. Les classes magistrals es basen en el desenvolupament de les habilitats comunicatives necessàries per a futurs arquitectes. Les tutories se centren en el desenvolupament de les habilitats interpersonals. L’última part és l'aprenentatge autònom, que se centra bàsicament en la consolidació de la gramàtica, l'adquisició de lèxic d’especialitat i una major autonomia de l'estudiant en l'aprenentatge d'una llengua estrangera.

Les tres parts s'han dissenyat específicament perquè l'estudiant tingui les habilitats, els  coneixements i els recursos necessaris per a comunicar-se en anglès amb seguretat i d'una manera eficaç

Requisits previs

El nivell mínim global recomanat abans de l’inici del curs és de B1+ / B2.

Objectius

Classe magistral:

Desenvolupar tècniques de comunicació per a les situacions professionals més comunes.

Tutories:

Desenvolupar les habilitats interpersonals dels estudiants i la  capacitat per a treballar amb els companys i companyes, tant en la llengua nativa com en l’estrangera.

Aprenentatge autònom:

Desenvolupar l'autonomia de l'estudiant per a preparar i adaptar els seus projectes a diferents situacions, mitjançant la redacció d'esborranys i la pràctica oral, i realitzar treballs individuals i en grup sobre diversos temes de l'àmbit de l'arquitectura. Així mateix, els estudiants aprendran a utilitzar les TICs (Tecnologies de la Informació i la Comunicació) per a l'aprenentatge de la llengua de manera autònoma.

Competències

Competències lingüístiques en anglès:

D'acord amb l'ús de les competències de la titulació, els estudiants podran:

1. (70) Comprendre les idees principals de textos complexos en llengua anglesa sobre temes tant concrets com abstractes, incloent discussions tècniques en el camp de l'especialització professional de l'arquitectura.

2. (71) Expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en llengua anglesa que fa possible la interacció habitual amb parlants natius sense que això comporti tensió per als interlocutors.

3. (72) Produir textos clars i detallats en llengua anglesa en una àmplia gamma de temes, especialment sobre arquitectura i expressar en llengua anglesa un punt de vista sobre la qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
70 71 72 0,71
Classe participativa
70 71 72 0,47
Classe pràctica
70 71 72 0,47
Tutories
70 71 72 0,47
Estudi individuals o en grup
70 71 72 2,37

Resultats d'aprenentatge

Competències lingüístiques en anglès:

1.    (70) Comprensió de les idees principals de textos complexos en llengua anglesa.

2.    (70) Discussions tècniques d'arquitectura en llengua anglesa.

3.    (71) Expressió en llengua anglesa.

4.    (72) Producció de textos en llengua anglesa, de temes diversos i d'arquitectura.

5.    (72) Expressió en llengua anglesa de punts de vista sobre qüestions diverses.

Continguts

Habilitats comunicatives:

Recerca de treball i selecció de personal, presentacions de diversos tipus, tant individuals com en grup, debats i negociació a través de l'estudi de casos pràctics, habilitat de comunicar-se en situacions de interculturalitat.

Coneixements de la llengua :

Els estudiants revisaran i consolidaran vocabulari específic i les estructures lingüístiques de l'anglès.

Metodologia i activitats formatives

Modalitat semipresencial (blended)Els estudiants prendran part activa en la preparació per al món professional a través de l'exposició d'idees, propostes i estudis o de la presentació oral d'un projecte, que  prèviament li ha sigut assignat, a companys arquitectes o a clients potencials. A més, els estudiants treballaran casos pràctics en grups, compartint idees amb els companys i companyes i arribant a acords de manera eficaç.

Adicionalment, es donarà èmfasi a la preparació per a l'estudi autònom utilitzant eines d'aprenentatge a distància i recursos virtuals d’internet. Aquest mètode d'aprenentatge és una part essencial de l'assignatura, ja que l'estudiant rebrà les eines i la motivació necessàries per a l'aprenentatge autònom de l'anglès al llarg de la seva vida professional.

ACTIVITAT FORMATIVACOMPETÈNCIESCRÈDITS ECTS
Classe expositiva
70 71 72 0,71
Classe participativa
70 71 72 0,47
Classe pràctica
70 71 72 0,47
Tutories
70 71 72 0,47
Estudi individuals o en grup
70 71 72 2,37

Sistemes i criteris d'avaluació

Modalitat semipresencial (blended)Presentació 1              35% (72) Produir textos en llengua anglesa en una àmplia gama de temas de arquitectura 

                                                (71) Expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en llengua anglesa

 

Presentació 2              35%    (72) Produir textos en llengua anglesa en una àmplia gamma de temes de arquitectura 

                                               (71) Expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en llengua anglesa

 

Projecte/s                      20%    (72) Produir textos en llengua anglesa en una àmplia gamma de temes de arquitectura 

                                               (71) Expressar-se amb un grau de fluïdesa i espontaneïtat en llengua anglesa

                                               (70) Comprendre les idees principals de textos complexos en llengua anglesa 

                                               (16) Desenvolupar abilitats per las relacions interpersonals 

 

Aprenentage autonom  10%      (30) Aprendre de forma autonoma 

 

 

En totes las situacions i en las dos convocatorias els alumnes tenen que aprovar totes las seccions de l'asignatura.

Per el que fa el sistema i criteris d'avaluació de la segona convocatòria, l'alumne/a, haurà de recuperar les parts no aprovades.

Bibliografia i recursos

Bibliografia:

-Diccionari Anglés-Anglés a elecció de l’estudiant.

-Diccionario de sinònims i antònims, Thesaurus, a elecció de l’estudiant.

-An Illustrated Dictionary of Building, de Peter Brett. Butterworth Heinemann: 1997.

-A Visual Dictionary of Architecture, de Francis D. K. Ching, Van Nostrand Reinhold: New York, 1997.

-The Penguin Dictionary of Building: 1995, de James H. Maclean y John S. Scott.

-Diccionario de Arquitectura Construcción y Obras Públicas: Paraninfo, 1999, de R. E. Putman y G. E.Carlson.

-Complexity and Contradiction in Architecture, de Robert Venturi. MOMA papers: New York, 1966.


Recursos:

El professor proporcionarà material de clase.

Material virtual d’intranet i internet per a l’aprenentage autònom:

Distance Learning Programme (fórum intranet)

Student English File Resources (bcn) (fórum intranet)