Unitat de prevenció de riscos laborals (UPRL)

És l’encarregada d’elaborar el pla de prevenció i d’implantar-lo a fi de garantir la protecció adequada de la seguretat i salut del personal laboral i, per extensió, de tota la comunitat universitària.

Segons el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, el servei de prevenció propi, en el nostre cas la UPRL, proporciona assessorament i suport en:

  • El disseny, la implantació i l’aplicació d’un pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració de la prevenció a UIC Barcelona.
  • L’avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut, en relació amb els riscos referents a totes les especialitats tècniques de prevenció: seguretat industrial, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia.
  • La planificació de l’activitat preventiva i la determinació de les prioritats en l’adopció de les mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia.
  • La informació i formació dels treballadors, amb l’elaboració de consignes, manuals i qualsevol altre tipus de documentació per al coneixement del personal. 
  • La implantació dels plans d’emergència.
  • La coordinació per dur a terme la vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

Les disciplines en prevenció de riscos són quatre:

seguretat-feinaSeguretat a la feina: tècnica preventiva que actua sobre l’entorn físic en el qual es troben els treballadors, per intentar eliminar o reduir el risc d’accidents i les possibles conseqüències.

higiene-industrialHigiene industrial: tècnica preventiva que controla les condicions ambientals del treball i els agents que es poden trobar en l’entorn laboral i poden causar danys i malalties.

ergonomia-psicosociologiaErgonomia i psicosociologia: tècnica preventiva que intenta adequar les condicions de treball a l’individu. Els llocs de treball han d’estar dissenyats per adaptar-se a les característiques de les persones, i evitar que els requeriments d’aquests sobrepassin la capacitat del treballador.

vigilancia-salutVigilància de la salut: activitat mèdica orientada a preservar la salut del treballador i evitar-ne el deteriorament a causa o per conseqüència de la feina.

A UIC Barcelona la UPRL rep també el suport del Servei de Prevenció Aliè (SPA) que ajuda a desenvolupar les activitats preventives tècniques i mèdiques necessàries per dur a terme la prevenció dels riscos que afectin la nostra seguretat i salut.

Pots consultar més informació a la intranet a documents institucionalsPrevenció de Riscos Laborals.

Vols posar-te en contacte amb nosaltres?

  • Responsable de la Unitat de Prevenció de Riscos: Carmen Rodríguez Martínez
  • Telèfon: 930191018. Extensió interna: 5185. Mòbil: 657 73 84 01
  • E mail: prevencio@uic.es