Programa de Doctorat en Economia i Dret per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
Full-time: 3 years. Part-time: 5 years
Places
30
 • Inici
 • Línies de recerca
 • Comissió acadèmica
 • Equip
 • Organització i planificació
 • Beques i finançament
 • Prerequisits i admissió
 • Contacte

El programa de Doctorat en Economia i Dret promou la recerca competitiva internacional focalitzada en aportacions d’alt impacte científic i de generació de coneixement socialment útil en les àrees de Gestió i Economia de l’Empresa, d’una banda, i de Dret, de l’altra.

El programa proporciona formació de tercer cicle en metodologia de la investigació en direcció i administració d’empresa, en economia i en dret.

L’enfocament de les línies de recerca del programa de doctorat es basa en una experimentada barreja de fonaments teòrics i orientació al tractament de problemes rellevants. En les diferents línies es tracten des de l'economia aplicada a diferents àmbits (salut, laboral, esport, educació, industrial, educació...); economia de l'empresa, dret internacional, dret i societat o dret administratiu. El programa proporciona formació de tercer cicle en metodologia de la recerca en Administració i Direcció d'Empreses, Economia i Dret.

Línies de recerca

Línia de recerca economia aplicada

Responsable

Dr. Toni Mora

Objectius

L’equip està format per professors de UIC Barcelona, i altres col·laboradors internacionals, que tenen experiència investigadora en economia aplicada, en àmbits que s’emmarquen dins de les disciplines següents:

 • Economia de l’educació
 • Economia de la salut
 • Economia laboral
 • Economia de l’esport
 • Organització industrial

Gran part de la recerca desenvolupada en aquestes àrees s’ha dut a terme amb tècniques economètriques, per a les quals la supervisió del grup de recerca es fa amb la presència d’un especialista reconegut per tenir una gran producció científica.

A primer cop d’ull podria semblar que s’ocupa d'un nombre massa elevat de camps, almenys en relació amb el nombre d’investigadors; no obstant això, cal destacar que es tracta d’àrees properes. A més a més, els temes que s'estudien solen connectar diverses d’aquestes disciplines —com posen de manifest els títols dels treballs publicats: relació entre salut i nivells educatius; entre la situació laboral de la família i el rendiment de l’educació; entre el mercat de treball i la indústria de l’esport professional, etc.

Sense ànim de ser exhaustius, enumerem algunes qüestions que han estat objecte d’atenció fins avui i que han donat lloc a publicacions indexades, o que, per l’experiència dels investigadors, podrien abordar-se immediatament, amb suficients garanties sobre el rigor metodològic.

D’una banda, els temes següents: rendiment acadèmic i rendibilitat de la despesa educativa, despesa en inversió i desenvolupament (R+D), productivitat del treball, competències adquirides en el procés educatiu, determinants del rendiment acadèmic individual, causes que incideixen en les taxes d’abandó escolar i pes de l’estructura familiar respecte d’això.

També s’aborden qüestions d’economia de la salut, amb especial èmfasi en els aspectes següents: obesitat, relació entre nivells educatius dels pares i la salut dels fills, i utilització de recursos sanitaris. A més, un dels investigadors ha contribuït significativament en la literatura sobre peer effects.

D’altra banda, en l’àmbit de l’economia laboral, s’han abordat les qüestions següents: persistència de l’atur, treball temporal, comprats de treball d’esportistes professionals, etc. Aquest últim nucli d’interès és precisament un dels punts de connexió amb l’economia de l’esport. En aquest context s’examina allò relatiu al valor mediàtic i l’avaluació del talent intangible en l’esport professional, així com qüestions més generals de l’àmbit de la microeconomia i l’organització industrial (estructura de les competicions, lliure entrada, etc.).

Líniea de recerca economia de l’empresa

Responsable

Dr. Frederic Marimon Viadiu

Objectius

L’àrea d’economia de l’empresa se centra en l’estudi de les empreses com a organitzacions complexes. Per això, s’analitza l’empresa des de les seves múltiples perspectives, incloent-hi aquelles disciplines fonamentals que ajuden a entendre com es creen, operen i interaccionen amb l’entorn.

Aquestes recerques es duen a terme gràcies a l’ús de mètodes quantitatius i qualitatius procedents de les ciències socials, de l’enginyeria d’organització, així com de l’estadística.

Les principals línies en les quals es treballa són les següents:

 • Estructures i comportament organitzatiu
 • Emprenedoria i innovació
 • Direcció d’operacions i qualitat
 • Internacionalització
 • Gestió de coneixement i missió dins de l’empresa

Línia de recerca dret i societat

Responsable

Dra. Montserrat Gas

Objectius

Aquesta línia té com a objectiu analitzar la relació existent entre el dret i la societat, des de la seva doble dimensió pública i privada.

El dret és una part integrant de l'organització social, tutelant els seus membres a través de l'Estat, de les institucions que el componen i del mateix ordenament jurídic. Alhora, es fa imprescindible que la persona sigui el centre de l'acció del dret en la societat. Des d'aquesta perspectiva, el dret ha de garantir la tutela jurídica pública i privada de la persona, per a la consecució del seu benestar integral, en el marc dels drets fonamentals i del conjunt de l'ordenament jurídic.

Des del punt de vista pràctic, es pretén també estudiar emprant un enfocament multidisciplinari el funcionament del sistema de justícia i dels agents que hi intervenen, amb especial èmfasi en els mitjans de prova i en les ciències auxiliars en relació al sistema de justícia.

Àrees de recerca

Les principals línies en les quals es treballa i els professors que les dirigeixen són:

 

 • Drets culturals i nous reptes del dret canònic. Dra. Montserrat Gas
 • Drets humans en perspectiva comparada, drets socials i tutela de les persones vulnerables. Dra. Belén Zárate
 • Dret patrimonial. Dr. Salvador Durany
 • Noves tendències en ciències jurídiques, criminològiques i forenses:
 • Psicologia i psicopatologia legal, forense i criminològica. Dra. Esperança Gómez
 • Sistema de justícia, probàtica i criminologia. Dr. Carlos de Miranda

Línia de recerca fonaments del dret internacional: Nous actors europeus i mediterranis en la societat internacional del segle XXI

Responsable

Dra. María Mut

Objectius

Aquesta línia de recerca treballa per assolir els objectius següents:

 • Analitzar la situació actual de l’Estat com a subjecte per a l’excel·lència en el dret internacional en l’àmbit euromediterrani
 • Examinar la subjectivitat internacional de les organitzacions internacionals i de les associacions d’estats en l’àmbit euromediterrani
 • Estudiar la subjectivitat de l’individu i la participació que té en l’àmbit euromediterrani
 • Examinar els nous actors que han irromput en l’escenari euromediterrani

La metodologia que s’utilitzarà serà eminentment jurídica, per la qual cosa es farà un examen en profunditat dels fonaments del dret internacional, principalment públic, tot i que també s’incorporarà en aquest examen elements del dret internacional privat. En aquest sentit, i referent a l’àmbit de l’individu, serà necessari incorporar elements del dret internacional privat.

Així mateix, atesa la temàtica del doctorat, es fa necessari, especialment per tractar el tema dels nous actors internacionals, com per exemple la societat civil, incorporar a la nostra metodologia elements de la ciència política.

Quant als resultats esperats, a part de la feina docent característica del mateix doctorat, es constituirà un equip d’investigació, que seguirà la mateixa línia d’investigació que la que ha estat proposada en aquesta memòria i, a més, aquest equip estarà integrat pels mateixos membres. D’aquesta manera, s’espera que en el marc del grup, es faci la publicació dels articles en revistes indexades i la celebració d’un congrés sobre subjectivitat internacional (en un termini de dos anys). Cada membre del grup tindrà la seva línia d’investigació individual, que també comportarà la publicació dels resultats.

Línia de recerca: Dret públic, Dret administratiu i regulador

Responsable

Dra. Montserrat Nebrera González

Objectius

Com a línia de recerca es pretén aprofundir en l’anàlisi del dret regulador a Espanya, fent un èmfasi especial en els principals sectors regulats: telecomunicacions, mercat elèctric, energia i mercats financers. S'estudiarà així detalladament el règim jurídic d’aquests sectors, per contribuir a perfilar aquells elements comuns que comparteixin i desentranyar els principals dilemes derivats del seu funcionament en l’entorn comunitari i internacional. Dins d’aquest àmbit, es focalitzarà la recerca en el marc sancionador i, en particular, en els extrems d’interès jurídic vinculats a l’actuació de l’ens regulador o supervisor estatal.

Seran objecte d’estudi primordial:

 • Els principis comuns de l’activitat regulada
 • El marc sancionador dels sectors regulats
 • La dinàmica i la funcionalitat del regulador
 • La interrelació operador-supervisor. Règim de conflictes

En l'àmbit general del Dret Públic, es pretén incidir, des de la perspectiva del Dret constitucional, en l'estudi d'aquelles Institucions i òrgans que s'ocupen del control de la seguretat i de la participació política ciutadana, amb especial èmfasi al concepte de “governança”, per això també s'inclourà l'anàlisi i l’eventual avaluació de les polítiques públiques que s'apliquen a la seva consecució.

En aquest particular sentit, la línia de recerca tindrà els següents àmbits com a prioritaris:

 • Llibertats públiques i seguretat
 • Seguretat jurídica i eficiència institucional
 • Participació política, democràcia i TICs
 • Bon govern i polítiques públiques per a la seva gestió
 • Lideratge polític

Comissió acadèmica

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels doctorands. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral per a la seva defensa davant un tribunal.

CAD del Programa de Doctorat en Economia i Dret:

President

Dr. Frederic Marimon. Departament d' Economia i Organització d’Empreses.
fmarimon@uic.es

Vocals

Dra. Marta Mas. Departament d' Economia i Organització d’Empreses.
mmas@uic.es

Dr. Jorge de Juan Casadevall. Departament de Dret.
jdejuan@uic.es

Dr. Salvador Durany. Departament de Dret
sdurany@uic.es

Equip

Coordinador del Programa:

Professors de la línia de recerca Economia de l'empresa

Professors de la línia de recerca Economia aplicada

Professors de la línia de recerca Dret i societat

Professors de la línia de recerca Fonaments del dret internacional: nous actors europeus i mediterranis en la societat internacional del segle XXI

 • Responsable: Dra. María Mut
 • Dr. Xavier Fernández Pons (col·laborador extern de la UB)
 • Dr. Javier Roldán Barbero (col·laborador extern de la UGR)
 • Dr. Helena Torroja Mateu (col·laboradora externa de la UB)
 • Dr. Carlos Espaliú Berdud (col·laborador extern de la URioja)

Professors de la línia de recerca Dret Administratiu i regulatori

Organització i planificació

Durada dels estudis

Els estudis de doctorat es poden realitzar amb dedicació a temps complet o a temps parcial.

 • Durada dels estudis a temps complet: màxim 3 anys
 • Durada dels estudis a temps parcial: màxim 5 anys

Es poden concedir pròrrogues d’extensió de la durada dels estudis, en els casos degudament justificats prèvia sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.

Matricula i normes

 • L’estudiant ha de formalitzar anualment la matrícula al programa.
  L’estudiant únicament pot matricular-se en un dels programes de doctorat aprovats. No hi ha l’opció de matricular-se simultàniament en un altre programa.
 • Es causarà baixa definitiva en el programa en els supòsits següents:
  • Per renúncia voluntària a continuar en el programa, que ha de comunicar per escrit a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per decisió motivada de la Comissió Acadèmica de Doctorat.
  • Per falta de pagament de la matrícula anual dins el període establert.
  • Per finalització del programa de doctorat després de la defensa de la tesi doctoral.
 • El doctorand pot sol·licitar la baixa temporal del programa, per un període màxim d'un any, ampliable fins a un any més.
  Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la comissió acadèmica responsable del programa, que es pronunciarà sobre la procedència d’accedir al que sol·licita el doctorand.
 • Per causes justificades el doctorand pot sol·licitar la pròrroga legalment establerta en la durada dels estudis. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Doctorand, amb tres mesos d’antelació a la data en què venç el termini de durada del programa.

Planificació dels estudis

Durant el període d’estudis, el doctorat a més de desenvolupar el seu pla de recerca haurà de participar en les activitats de formació establertes en el programa.

En concret, durant el primer any dels estudis, haurà d’exposar el pla de recerca i el desenvolupament del projecte de tesi davant la Comissió Específica del Doctorand (CED), com a tràmit previ perquè la Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) pugui aprovar el seu pla de recerca. Posteriorment el pla de recerca haurà de ser avaluat pel Comitè d’Ètica de Recerca de la Universitat (CER).

Seguiment

La Comissió Acadèmica del Doctorat (CAD) és la responsable de realitzar el seguiment anual de tots els estudiants de doctorat del programa, i ho fa a través de l’avaluació anual del document d’activitats del doctorand (DAD) i del pla de recerca, així com dels informes emesos pel director de tesi i/o tutor.

Pla de recerca

Al llarg del primer any el doctorand ha d’elaborar un pla de recerca (projecte de tesi), que inclourà almenys la metodologia a utilitzar i els objectius a assolir, així com els mitjans i la planificació temporal per aconseguir-lo. Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu pla de recerca davant d’una comissió d’experts externs a la Universitat Internacional de Catalunya, Comissió Específica de Doctorat (CED), per a la seva aprovació posterior per la CAD.

Anualment la CAD supervisa la progressió de la investigació duta a terme per l’alumne a través del seguiment anual del pla de recerca.

Document d’activitats del doctorand (DAD)

De forma anual, l’estudiant de doctorat ha de presentar un document amb totes les activitats realitzades (cursos de formació, assistència a congressos, impartició de seminaris, estades de recerca, publicació d’articles) per a la seva aprovació per la CAD.

Formació

Al llarg dels estudis de doctorat, l’alumne haurà de realitzar activitats de formació que completin el seu perfil com a investigador. Aquestes activitats poden ser d’àmbit transversal o més específiques de cada programa. L’estudiant de doctorat, juntament amb el seu director (i el seu tutor), seleccionarà aquelles activitats de formació que millor s’adaptin al seu perfil i competències de recerca.

L’Escola de Doctorat organitza anualment activitats de formació transversal, com ara oratòria, ètica de la investigació, maneig de bases de dades, organització de la bibliografia, escriptura d’un article científic, etc.

Els programes de doctorat organitzen activitats de formació específiques de cada programa o línia d’investigació.

Tesis Doctoral

La tesi doctoral es pot presentar en format clàssic o per compendi d’articles, i s’estructura en els apartats següents:

 • I. Introducció: El doctorand ha d’explicar la importància del tema i la coherència dels diferents articles i la complementarietat entre aquests articles.
 • II. Hipòtesi i objectius: S’ha d’explicar la hipòtesi, els objectius.
 • III. Metodologia: Descripció general de la metodologia utilitzada en els articles.
 • IV. Resultats de la recerca:
  • Tesi clàssica: capítols.
  • Tesi per compendi: pels articles publicats o ja acceptats per publicar-los. Els articles han de complir els criteris establerts per la CAD del programa.
 • V. Discussió: Cal fer una discussió global i assenyalar els resultats globals del projecte.
 • VI. Conclusió: Llista de les conclusions obtingudes del treball de tesi.
 • VII. Bibliografia.
 • VIII. Annexos: En cas de tesis per compendi, cal adjuntar text íntegre de l’article publicat o pendent de publicació.

La tesi la revisaran dos experts en el tema externs a la Universitat Internacional de Catalunya, abans d’aprovar-la per a la defensa oral.

Tesis defensades

El delito de falso testimonio en el marco de los ordenamientos jurídicos modernos. La escasa persecución del delito de falso testimonio. Análisis de una paradoja en sus causas y sus consecuencias

 • Doctoranda: Pilar Rey peña
 • Director: Dr. José Ramón Agustina Sanllehí
 • Co-director: Dr. Guillermo Benlloch Petit
 • Data de Defensa: 14/03/2019

The suitability of Turnaround Strategies for Non-Crisis Situations

 • Doctorand: Sharon Gotteiner
 • Director: Dr. Frederic Marimon Viadiu
 • Co-directora: Dra. Marta Mas Machuca
 • Data de Defensa: 18/12/2018

Multinational corporations as a new subject of international investment law: rights conferred to investors under the isds provisions of intergovernmental and bilateral treaties and ways to balance this new reality.

 • Doctoranda: María Chochorelou
 • Director: Dr. Carlos Espaliú Berdud
 • Data de Defensa: 30/11/2018

Régimen jurídico español del patrimonio cultural bibliográfico y documental

 • Doctoranda: Francesca Gallardo Fernández
 • Director: Dr. José Ramón Agustina Sanllehí
 • Co-director: Dr. Carlos Espaliú Berdud
 • Data de Defensa: 27/09/2017

La delimitación del interés superior del niño ante una medida de protección institucional

 • Doctoranda: María Luisa Santamaría Pérez
 • Directora: Dra. Carmen María Lázaro Palau
 • Co-directora: Dra. Liliana Mijancos Gurruchaga
 • Data de Defensa: 27/09/2017

Defining a method to evaluate boards of directors’ effectiveness

 • Doctorand: Jaime Grego Mayor
 • Director: Dr. Miquel Bastons Prat
 • Data de Defensa: 22/09/2017

Pasado y presente de los fines de la prisión provisional en España

 • Doctorand: José Antonio Alonso Fernández
 • Director: Dr. José Ramón Agustina Sanllehí
 • Co-director: Dr. Carlos de Miranda Vázquez
 • Data de Defensa: 06/09/2017

Beques i finançament

Els estudiants de doctorat han de formalitzar la matrícula de doctorat cada curs acadèmic, inclòs el curs acadèmic en què es dipositi la tesi doctoral.

Taxes acadèmiques per al curs 2020-2021

Matrícula anual al programa

 • Taxes acadèmiques: 778 €
 • Taxes administratives: 82 €

Dipòsit i defensa de tesi

 • Taxes acadèmiques: 1.632 €
 • Taxes administratives: 561 €

Beques

El Vicerectorat de Recerca de la Universitat Internacional de Catalunya ofereix contractes predoctorals per a la realització dels estudis de doctorat, d’una durada de 3 anys, prorrogable a un quart any (+ info).

També hi ha diferents beques atorgades per diverses institucions públiques i privades per a la realització dels estudis de doctorat (+ info).

Prerequisits i admissió

Preinscripció online

A través de la preinscripció en línia el candidat manifesta el seu interès a realitzar els estudis de doctorat a la Universitat Internacional de Catalunya i és la via d’accés per iniciar els tràmits corresponents perquè valori la seva candidatura la Comissió Acadèmica del Doctorat responsable de resoldre la sol·licitud d’admissió.

Sol·licitud d'admissió

 1. El candidat ha d’emplenar el formulari i adjuntar-hi la documentació que es demana segons les indicacions establertes.
 2. Realitzada la sol·licitud on line, rebrà un correu electrònic amb la informació corresponent a la documentació que ha d'aportar i el formulari de sol·licitud d'admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat a través del qual haurà de remetre la documentació següent:
  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport
  • Currículum actualitzat amb fotografia
  • Carta de motivació en què s’exposi almenys:
   • a) per què voleu estudiar el Doctorat;
   • b) per què us voleu matricular a UIC Barcelona;
   • c) la línia d’investigació / àrea de coneixement del Programa en el qual voleu fer la tesi,
   • d) per què voleu fer la tesi en la línia de recerca / àrea de coneixement assenyalada o, en cas que no estigui determinada, per què la voleu fer en aquest Programa.
  • Fotocòpia dels documents respectius que acrediten el compliment dels requisits acadèmics segons la via d’accés al Doctorat:
   • a) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola.
   • b) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EES.
   • c) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EES.
  • En el cas que el candidat tingui previst l’objecte de la seva investigació, ha de presentar una descripció de la proposta d’investigació en la qual s’indiqui, com a mínim, el títol, la descripció, els objectius i la metodologia d’aquesta.
  • En el cas que el candidat presenti una proposta de director de tesi, ha d’adjuntar una carta de suport en la qual el professor/investigador manifesti el seu interès a dirigir la seva investigació.
  • Si el director proposat no és professor de UIC Barcelona, cal adjuntar el currículum del professor, en el qual s’ha de reflectir obligatòriament: el nombre de tesis doctorals que ha dirigit i, si escau, el nombre de sexennis reconeguts.
 3. La Secretaria de l’Escola de Doctorat rebrà tota aquesta informació, revisarà que el candidat compleix els requisits acadèmics d’accés als estudis de doctorat i que el formulari està emplenat correctament i la documentació sol·licitada és completa i correcta; tota aquesta informació configurarà l’expedient del candidat al Programa.
 4. Des de la Secretaria de l’Escola de Doctorat es remetran tots els expedients de sol·licitud a la Comissió Acadèmica de Doctorat.
 5. La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà el nombre de sol·licituds rebudes en relació amb el nombre de places de nou accés del Programa i ha de resoldre l’admissió o no del candidat tenint en compte el currículum del candidat, el seu expedient acadèmic i el fet que el projecte de tesi que proposa s’inclou en una de les línies de recerca del Programa.
 6. Finalment, l’Escola de Doctorat informarà el candidat si ha estat admès o no al Programa i, si és el cas, se l’informarà dels tràmits corresponents per matricular-se al Doctorat.

Requisits acadèmics

A) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol universitari oficial de grau (o títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic). En cas de titulacions estrangeres, han d’aportar un títol equivalent a un grau, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
 2. Que han obtingut o estan en disposició d’obtenir un títol de màster universitari/oficial. En cas de titulacions estrangeres, han d’acreditar un títol de màster equivalent, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
  Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no s’han finalitzat els estudis de màster, caldrà enviar la documentació següent:
  • Declaració signada d’estar en disposició d’obtenir el títol de màster universitari abans de l’inici del Programa de Doctorat.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic provisional de màster universitari.
 3. Es podrà accedir al doctorat, sense haver cursat un màster universitari, en el cas que s’hagi obtingut:
  • El títol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d’abril.
  • La Suficiència Investigadora segons el RD 185/1985.
  • Un títol de grau de 300 crèdits ECTS.
  • Un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES segons el procediment que estableix el RD 967/2014.
  • Un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

B) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

 1. Que han obtingut un títol d’accés al doctorat (nivell de màster oficial). Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de la titulació d’accés al doctorat (nivell de màster), on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
 2. Que han obtingut el títol de grau o equivalent. Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de grau o equivalent, on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
  Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o al català del títol universitari i del certificat acadèmic.

C) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EEES

Els candidats han d’acreditar, aportant la documentació corresponent:

Que estan en possessió d’un títol obtingut d’acord amb els sistemes educatius estrangers, sense necessitat d’homologar-lo, prèvia comprovació per part de la Universitat que aquest títol acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta el país expedidor del títol per a l’accés a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l’homologació del títol previ de què estigui en possessió la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que el de l’accés a ensenyaments de doctorat.

Això s’ha d’acreditar amb la documentació següent:

 • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 • Certificat emès per la universitat d’origen que indiqui que el títol faculta per realitzar estudis de doctorat al país on va ser expedit.

Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o català del títol universitari i del certificat acadèmic.

En aquest cas, el candidat haurà d’abonar les taxes corresponents a l’estudi d’equivalència per comprovar que compleix els requisits acadèmics d’accés al doctorat.

Contacte

Més informació i contacte

EDOC
edoc@uic.es
+34 93 254 18 00

Sol·licitud d'admissió

Gemma Acosta
gacosta@uic.es
93 254 18 00