Programa de Doctorat en Economia i Dret per la Universitat Internacional de Catalunya

Tipus de programa
Doctorats
Durada
Full-time: 3 anys. Part-time: 5 anys
Preu
Matrícula anual al programa: 885€
Dipòsit i defensa de tesi: 2.230€
Sol·licitud del títol de doctor: 315€
Places
30
 • Inici
 • Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)
 • Línies i equip de recerca
 • Informació general
 • Organització i planificació
 • Procés d'admissió
 • Informació Econòmica
 • Tesis defensades
 • Normativa general i enllaços d'interès

Període de sol·licitud d'admissió per al curs 2022-23: TANCAT

El Doctorat en Economia i Dret promou la recerca competitiva en l’àmbit internacional focalitzada en aportacions d’alt impacte científic i de generació de coneixement socialment útil a les àrees de Gestió i Economia de l’Empresa i Dret. El programa té com a objectiu que els doctorands presentin una tesi en l’àmbit d’empresa, economia o dret, que contribueixin de manera significativa a l’avenç del coneixement en aquestes àrees. Per tant, les tesis defensades analitzen algun tema en la frontera del coneixement, i analitzen amb rigor preguntes de recerca innovadores i estimulants mitjançant metodologies adequades. En la majoria de casos, les tesis estan acompanyades per publicacions indexades o altres outputs de recerca, que garanteixen la qualitat exigida en el programa.

L’enfocament de les línies de recerca del programa de doctorat es basa en una barreja experimentada de fonaments teòrics i orientació al tractament de problemes rellevants. Les diferents línies es tracten des de l’economia aplicada a diferents àmbits (salut, laboral, esport, industrial, educació, etc.); l’economia de l’empresa, el dret internacional, el dret i la societat o fins i tot el dret administratiu. El programa proporciona formació de tercer cicle en metodologia de recerca en Administració i Direcció d’Empreses, Economia i Dret.

El doctorand del programa adquireix una visió nova i enriquidora en l’àmbit de la seva tesi, que permet una anàlisi holística i sistemàtica del seu entorn (ja sigui empresarial, d’entorn econòmic o bé de marc jurídic). El doctorand adquireix la capacitat de treballar amb altres científics i stakeholders del sistema analitzat, per presentar noves preguntes de recerca, i presentar una manera àgil per abordar la recerca de manera eficient.

El doctorand que finalitza el programa està capacitat per liderar la recerca en el seu àmbit. Alhora, està capacitat per treballar també al món laboral, i aportar una aptitud d’anàlisi robusta i consistent del seu entorn.

Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

La Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD) té com a objectiu general vetllar per la qualitat de les tesis doctorals i la formació integral dels estudiants de doctorat.

Per això valorarà anualment el document d’activitats del doctorand (DAD) i el desenvolupament del pla de recerca de cada un dels doctorands. Així mateix, és responsable de l’aprovació final de la tesi doctoral per a la seva defensa davant un tribunal.

CAD del Programa de Doctorat en Economia i Dret:

President

Dr. Frederic Marimon. Departament d' Economia i Organització d’Empreses.
fmarimon@uic.es

Vocals

Dra. Marta Mas. Departament d' Economia i Organització d’Empreses.
mmas@uic.es

Dr. Jorge de Juan Casadevall. Departament de Dret.
jdejuan@uic.es

Dr. Salvador Durany. Departament de Dret
sdurany@uic.es

Línies i equip de recerca

1. Línia de recerca economia aplicada

Responsable

Dr.  Toni Mora Corral

Objectius

L’equip està format per professors de UIC Barcelona, i altres col·laboradors internacionals, que tenen experiència investigadora en economia aplicada, en àmbits que s’emmarquen dins de les disciplines següents:

 • Economia de l’educació
 • Economia de la salut
 • Economia laboral
 • Economia de l’esport
 • Organització industrial

Gran part de la recerca desenvolupada en aquestes àrees s’ha dut a terme amb tècniques economètriques, per a les quals la supervisió del grup de recerca es fa amb la presència d’un especialista reconegut per tenir una gran producció científica.

A primer cop d’ull podria semblar que s’ocupa d’un nombre massa elevat de camps, almenys en relació amb el nombre d’investigadors; no obstant això, cal destacar que es tracta d’àrees properes. A més a més, els temes que s’estudien solen connectar diverses d’aquestes disciplines —com posen de manifest els títols dels treballs publicats: relació entre salut i nivells educatius; entre la situació laboral de la família i el rendiment de l’educació; entre el mercat de treball i la indústria de l’esport professional, etc.

Sense ànim de ser exhaustius, enumerem algunes qüestions que han estat objecte d’atenció fins avui i que han donat lloc a publicacions indexades, o que, per l’experiència dels investigadors, podrien abordar-se immediatament, amb suficients garanties sobre el rigor metodològic.

D’una banda, els temes següents: rendiment acadèmic i rendibilitat de la despesa educativa, despesa en inversió i desenvolupament (R+D), productivitat del treball, competències adquirides en el procés educatiu, determinants del rendiment acadèmic individual, causes que incideixen en les taxes d’abandó escolar i pes de l’estructura familiar respecte d’això.

També s’aborden qüestions d’economia de la salut, amb especial èmfasi en els aspectes següents: obesitat, relació entre nivells educatius dels pares i la salut dels fills, i utilització de recursos sanitaris. A més a més, un dels investigadors ha contribuït significativament en la literatura sobre peer effects.

D’altra banda, en l’àmbit de l’economia laboral, s’han abordat les qüestions següents: persistència de l’atur, treball temporal, mercats de treball d’esportistes professionals, etc. Aquest últim nucli d’interès és precisament un dels punts de connexió amb l’economia de l’esport. En aquest context s’examina allò relatiu al valor mediàtic i l’avaluació del talent intangible en l’esport professional, així com qüestions més generals de l’àmbit de la microeconomia i l’organització industrial (estructura de les competicions, lliure entrada, etc.).

Equip de professors investigadors

2. Línies de recerca en economia de l’empresa

Responsable

Dr. Frederic Marimon Viadiu

Objectius

L’àrea d’economia de l’empresa se centra en l’estudi de les empreses com a organitzacions complexes. Per això, s’analitza l’empresa des de les seves múltiples perspectives, incloent-hi aquelles disciplines fonamentals que ajuden a entendre com es creen, operen i interaccionen amb l’entorn.

Aquestes recerques es duen a terme gràcies a l’ús de mètodes quantitatius i qualitatius procedents de les ciències socials, de l’enginyeria d’organització, així com de l’estadística.

Les principals línies en les quals es treballa són les següents:

 • Estructures i comportament organitzatiu
 • Emprenedoria i innovació
 • Direcció d’operacions i qualitat
 • Internacionalització
 • Gestió de coneixement i missió dins de l’empresa

Equip de professors investigadors

3. Línia de recerca en dret i societat

Responsable

Dra. Montserrat Gas Aixendri

Objectius

Aquesta línia té com a objectiu analitzar la relació existent entre el dret i la societat, des de la seva doble dimensió pública i privada.

El dret és una part integrant de l’organització social, que en tutela els membres a través de l’Estat, de les institucions que el componen i del mateix ordenament jurídic. Alhora, es fa imprescindible que la persona sigui el centre de l’acció del dret en la societat. Des d’aquesta perspectiva, el dret ha de garantir la tutela jurídica pública i privada de la persona, per aconseguir-ne el benestar integral, en el marc dels drets fonamentals i del conjunt de l’ordenament jurídic.

Des del punt de vista pràctic, es pretén també estudiar emprant un enfocament multidisciplinari el funcionament del sistema de justícia i dels agents que hi intervenen, amb èmfasi especial en els mitjans de prova i en les ciències auxiliars amb relació al sistema de justícia.

Àrees de recerca

Equip de professors investigadors

4. Línia de recerca en fonaments del dret internacional: nous actors europeus i mediterranis en la societat internacional del segle XXI

Responsable

Dra. María Mut Bosque

Objectius

Aquesta línia de recerca treballa per assolir els objectius següents:

 • Analitzar la situació actual de l’Estat com a subjecte per a l’excel·lència en el dret internacional en l’àmbit euromediterrani.
 • Examinar la subjectivitat internacional de les organitzacions internacionals i de les associacions d’estats en l’àmbit euromediterrani.
 • Estudiar la subjectivitat de l’individu i la participació que té en l’àmbit euromediterrani.
 • Examinar els nous actors que han irromput en l’escenari euromediterrani.

La metodologia que s’utilitzarà serà eminentment jurídica, per la qual cosa es farà un examen en profunditat dels fonaments del dret internacional, principalment públic, tot i que també s’incorporaran en aquest examen elements del dret internacional privat. En aquest sentit, i referent a l’àmbit de l’individu, serà necessari incorporar elements del dret internacional privat.

Així mateix, atesa la temàtica del doctorat, es fa necessari, especialment per tractar el tema dels nous actors internacionals, com per exemple la societat civil, incorporar a la nostra metodologia elements de la ciència política.

Quant als resultats esperats, a part de la feina docent característica del mateix doctorat, es constituirà un equip d’investigació, que seguirà la mateixa línia de recerca que la que ha estat proposada en aquesta memòria i, a més a més, aquest equip estarà integrat pels mateixos membres. D’aquesta manera, s’espera que en el marc del grup, es faci la publicació dels articles en revistes indexades i la celebració d’un congrés sobre subjectivitat internacional (en un termini de dos anys). Cada membre del grup tindrà la seva línia de recerca individual, que també comportarà la publicació dels resultats.

5. Línia de recerca en dret administratiu i regulador

Responsable

Dra. Montserrat Nebrera González

Objectius

Com a línia de recerca es pretén aprofundir en l’anàlisi del dret regulador a Espanya, fent un èmfasi especial en els principals sectors regulats: telecomunicacions, mercat elèctric, energia i mercats financers. S’estudiarà així detalladament el règim jurídic d’aquests sectors, per contribuir a perfilar aquells elements comuns que comparteixin i desentranyar els principals dilemes derivats del seu funcionament en l’entorn comunitari i internacional. Dins d’aquest àmbit, es focalitzarà la recerca en el marc sancionador i, en particular, en els extrems d’interès jurídic vinculats a l’actuació de l’ens regulador o supervisor estatal.

Seran objecte d’estudi primordial:

 • Els principis comuns de l’activitat regulada
 • El marc sancionador dels sectors regulats
 • La dinàmica i la funcionalitat del regulador
 • La interrelació operador-supervisor. Règim de conflictes

En l’àmbit general del dret públic, es pretén incidir, des de la perspectiva del dret constitucional, en l’estudi d’aquelles institucions i òrgans que s’ocupen del control de la seguretat i de la participació política ciutadana, amb èmfasi especial al concepte de “governança”, per això també s’inclourà l’anàlisi i l’eventual avaluació de les polítiques públiques que s’apliquen a la seva consecució.

En aquest particular sentit, la línia de recerca tindrà els àmbits següents com a prioritaris:

 • Llibertats públiques i seguretat
 • Seguretat jurídica i eficiència institucional
 • Participació política, democràcia i TIC
 • Bon govern i polítiques públiques per gestionar-lo
 • Lideratge polític

Informació general

Organització i planificació

Informació específica del programa

Formació - Doctorat en Economia y Dret

ECONOMIA I DRET

Obligatori / Any 1 - Seminari sobre criteris ètics de la recerca científica, i altres possibles qüestions ètiques relacionades amb l’àmbit de la investigació, la ciència, la tecnologia i l’exercici professional

Obligatori / Any 1 - Metodologia de la recerca

Lliure elecció - Curs sobre bases de dades, indicadors i avaluació de la producció científica

Obligatori / Any 3 - Curs-taller de redacció d’articles per a publicacions especialitzades i de divulgació

Obligatori / Any 2 - Curs avançat en protecció de la propietat intel·lectual i transferència de tecnologia

Optatiu / Any 3 - Curs-taller de redacció d’un projecte de recerca i sol·licitud de finançament

Obligatori / Any 3 - Seminaris de recerca

Lliure elecció - Oratòria. Desenvolupar competències de comunicació oral

Comissió específica de Doctorat (CED)

Abans de finalitzar el primer any, l’estudiant de doctorat ha de presentar el seu Pla de Recerca davant d’una comissió d’experts externs a la UIC, Comissió Específica de Doctorat (CED), perquè posteriorment l’aprovi la CAD.

Els aspectes que s’han de tenir en compte en l’exposició oral i que s’avaluaran són els següents:

 1. Demostrar l’objectiu científic del pla de recerca: estat de la qüestió, contribució del treball al període actual i rellevància del tema d’estudi.
 2. Exposar la metodologia i el pla de treball proposat per aconseguir l’objectiu científic del projecte.
 3. Demostrar que la durada o la planificació temporal del projecte és raonable per assolir els objectius proposats.
 4. Mostrar habilitats comunicatives.
 5. Tenir la capacitat de donar una resposta crítica i raonada a les preguntes que faci la Comissió.
 6. Exposar altres dades rellevants durant el període actual del pla de recerca: integració del doctorand a l’equip de recerca (si escau).

Desenvolupament i aprovació

 • La CED ha d’avaluar la qualitat i la viabilitat del pla de recerca i el pot rebutjar si no li sembla adequat.
 • Cada membre de la CED ha d’avaluar els aspectes que es descriuen en la plantilla i pot fer recomanacions, pot indicar les modificacions que s’han de fer obligatòriament o pot fer qualsevol altre comentari en relació amb el pla de recerca avaluat.
 • En acabar, el president de la CED ha d’emplenar l’acta d’avaluació

Avaluació del pla de recerca

 • Apte: el projecte i l’exposició són correctes.
 • Apte amb suggeriments de millora: la CED recomana al doctorand fer-hi alguns canvis que no afecten de manera substancial el pla de recerca, però que poden millorar el projecte de tesi.
 • Projecte amb modificacions obligatòries: s’ha de revisar el projecte per incorporar-hi els canvis que hagi indicat la CED que modifiquen de manera important el pla de recerca presentat (objectius, metodologia, capacitat de realització, etc.). El doctorand haurà de presentar novament el projecte, per escrit o en exposició oral davant de la CED, segons se li indiqui.
 • No apte: el doctorand ha de presentar un nou projecte davant de la CED.

Procés d'admissió

Perfil d’ingrés i criteris d’admissió per al Doctorat en Economia i Dret

a) El perfil d’ingrés recomanat per als estudiants del doctorat serà el següent:

 • Estar en possessió d’un títol oficial (grau o màster) relacionat amb l’àmbit de les Ciències Socials.
 • Motivació pel coneixement i la recerca.
 • Coneixement d’idiomes.

b) Criteris d’admissió. La CAD realitzarà la selecció dels candidats sobre la base de la ponderació següent:

 • Curriculum vitae i experiència prèvia en investigació: 40 %
 • Tema de recerca i rellevància estratègica en relació amb les publicacions i projectes de recerca de les línies del programa: 30 %
 • Entrevista personal i motivació: 20 %
 • Nivell d’idiomes: 10 %

Informació Econòmica