Període d'inscripció del curs acadèmic 2023-2024 TANCAT. El període del curs 2024-2025 s'obrirà el 12 de juny de 2024

 

PAS 1 . Un cop obert el termini de preinscripció, la persona interessada haurà d'emplenar la inscripció en línia al programa de doctorat des del link de la web a l'aplicatiu.

PAS 2. Per poder realitzar el procés de preinscripció, caldrà tenir a disposició la següent documentació obligatòria:

  • Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport.
  • Currículum vitae actualitzat.
  • Fotocòpia dels documents respectius que acrediten el compliment dels requisits acadèmics segons la via d'accés al Doctorat: títol i expedient acadèmic amb nota mitjana del grau i màster.  (Per altres vies d'accés, Consulteu la guia d'estudis previs i documentació).
  • Proposta de recerca
  • Carta de motivació (segons plantilla).
  • Carta de suport del director/a (segons plantilla).

En cas de proposar un director/a extern a UIC Barcelona, s'haurà d'adjuntar necessàriament el seu CV, on quedi reflectida la seva suficiència per desenvolupar les tasques de direcció de la tesi, és a dir: nombre de tesis doctorals que ha dirigit i, si s’escau, el nombre de sexennis reconeguts.

PAS 3. Es recomana a la persona interessada contactar amb el/la possible director/a de tesi o responsable de la línia de recerca d’interès per fer una entrevista d'admissió abans de presentar tota la documentació. (Per poder finalitzar el procés de preinscripció a l'aplicatiu, caldrà adjuntar conjuntament amb la resta de la documentació requerida la carta de suport del/la director/a, segons plantilla).

PAS 4. La secretaria de l'Escola de Doctorat revisarà que el/la candidat/a compleix els requisits acadèmics d'accés als estudis de doctorat i que la documentació sol·licitada és completa i correcta.

PAS 5. La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà el nombre de sol·licituds rebudes en relació amb el nombre de places de nou accés del programa i haurà de resoldre l'admissió del/la candidat/a tenint en compte el perfil d'ingrés i els criteris d'admissió especificats a cada programa:

        Doctorat en Arquitectura

        Doctorat en Ciències de la Salut

        Doctorat en Comunicació, Educació i Humanitats

        Doctorat en Economia i Dret

PAS 6. Finalment, des de l'Escola de Doctorat s'informarà el/la candidat/a si s’ha resolt l’admissió al Programa i, si s’escau, se li informarà sobre els tràmits corresponents per matricular-se en el doctorat.