Procediment d'admissió general

 1. El candidat ha d'emplenar la inscripció en línia al programa de doctorat des del link de la WEB.
 2. Es recomana al candidat contactar amb el possible director de tesi o el responsable de la línia de recerca en què està interessat per fer la seva entrevista d'admissió abans de presentar tota la documentació.
 3. La secretaria de l'Escola de Doctorat revisarà que el candidat compleix els requisits acadèmics d'accés als estudis de doctorat i que la documentació sol·licitada és completa i correcta.
 4. La Comissió Acadèmica de Doctorat valorarà el nombre de sol·licituds rebudes en relació amb el nombre de places de nou accés del programa i ha de resoldre l’admissió o no del candidat tenint en compte el currículum del candidat, el seu expedient acadèmic i el fet que el projecte de tesi que proposa s’inclou en una de les línies de recerca del programa.
 5. Finalment, l’Escola de Doctorat informarà el candidat si ha estat admès o no al Programa i, si és el cas, se l’informarà dels tràmits corresponents per matricular-se al doctorat.

Documentació per la sol·licitud d’admissió

Realitzada la sol·licitud online, rebreu un correu electrònic amb el formulari de sol·licitud d'admissió a través del qual haureu de remetre la documentació següent:

 1. Fotocòpia del DNI/NIF/NIE/passaport
 2. Currículum actualitzat amb fotografia
 3. Carta de motivació en què s’exposi almenys:
  • per què voleu estudiar el Doctorat;
  • per què us voleu matricular a UIC Barcelona;
  • la línia d’investigació / àrea de coneixement del Programa en el qual voleu fer la tesi,
  • per què voleu fer la tesi en la línia de recerca / àrea de coneixement assenyalada o, en cas que no estigui determinada, per què la voleu fer en aquest Programa.
 4. Fotocòpia dels documents respectius que acrediten el compliment dels requisits acadèmics segons la via d’accés al Doctorat:
  • Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola.
  • Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EES.
  • Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EES.
 5. En el cas que el candidat tingui previst l’objecte de la seva investigació, ha de presentar una descripció de la proposta d’investigació en la qual s’indiqui, com a mínim, el títol, la descripció, els objectius i la metodologia d’aquesta.
 6. En el cas que el candidat presenti una proposta de director de tesi, ha d’adjuntar una carta de suport en la qual el professor/investigador manifesti el seu interès a dirigir la seva investigació.
 7. Si el director proposat no és professor de UIC Barcelona, cal adjuntar el currículum del professor, en el qual s’ha de reflectir obligatòriament: el nombre de tesis doctorals que ha dirigit i, si escau, el nombre de sexennis reconeguts.

Requisits acadèmics generals

A) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat espanyola

Els candidats han d'acreditar aportant la documentació corresponent degudament compulsada i/o legalitzada:

 1. Que han obtingut un títol universitari oficial de grau (o títol de llicenciat, enginyer, arquitecte, diplomat, enginyer tècnic o arquitecte tècnic). En cas de titulacions estrangeres, han d’aportar un títol equivalent a un grau, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
 2. Que han obtingut o estan en disposició d’obtenir un títol de màster universitari/oficial. En cas de titulacions estrangeres, han d’acreditar un títol de màster equivalent, atorgat per una institució d’ensenyament superior acreditada.
  Si en el moment de formalitzar la preinscripció encara no s’han finalitzat els estudis de màster, caldrà enviar la documentació següent:
  • Declaració signada d’estar en disposició d’obtenir el títol de màster universitari abans de l’inici del Programa de Doctorat.
  • Fotocòpia de l’expedient acadèmic provisional de màster universitari.
 3. Es podrà accedir al doctorat, sense haver cursat un màster universitari, en el cas que s’hagi obtingut:
  • El títol de DEA (Diploma d’Estudis Avançats) segons el RD 778/1998, de 30 d’abril.
  • La Suficiència Investigadora segons el RD 185/1985.
  • Un títol de grau de 300 crèdits ECTS.
  • Un títol universitari que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del MECES segons el procediment que estableix el RD 967/2014.
  • Un títol espanyol de doctor obtingut conforme a anteriors ordenacions universitàries.

B) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de dins de l’EEES

Els candidats han d'acreditar aportant la documentació corresponent degudament compulsada i/o legalitzada:

 1. Que han obtingut un títol d’accés al doctorat (nivell de màster oficial). Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de la titulació d’accés al doctorat (nivell de màster), on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
 2. Que han obtingut el títol de grau o equivalent. Certificat acadèmic personal o suplement europeu al títol * de grau o equivalent, on constin les assignatures cursades, amb les qualificacions i el nombre d’hores/de crèdits de cadascuna i la nota mitjana de les assignatures superades.
  Si l’idioma de procedència de la documentació no és l’espanyol, el català, l’anglès o el francès, cal presentar la traducció jurada original a l’espanyol o al català del títol universitari i del certificat acadèmic.

C) Titulació d’accés en cas de procedir d’una universitat estrangera de fora de l’EEES

Els candidats han d'acreditar aportant la documentació corresponent degudament compulsada i/o legalitzada:

Estar en possessió d'un títol obtingut conforme a sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de Màster Universitari i que faculta al país expedidor del títol per accedir a estudis de doctorat. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat ni el reconeixement a altres efectes que el de l'accés a ensenyaments de doctorat.

En aquest cas, el candidat haurà d'abonar les taxes corresponents a l'estudi d'equivalència per comprovar que compleix els requisits acadèmic d'accés al doctorat i adjuntar-hi:

 • Fotocòpia legalitzada original del certificat acadèmic de notes dels estudis universitaris cursats.
 • Certificat emès per la universitat d'origen que indiqui que el títol faculta per fer estudis de Doctorat al país on va ser expedit.

Si l'idioma de procedència de la documentació no és l'espanyol, el català, l'anglès o el francès, cal presentar traducció jurada original a l'espanyol o català del títol universitari i del certificat acadèmic.