Directora de l'escola

Dra. Núria Casals Farré
Catedràtica del Departament de Ciències Bàsiques
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut

Gestores del centre

Dra. Marta Gámiz Sanfeliu
Doctora en Dret.
Dra. Àger Pérez Casanovas
Doctora en Filosofia.

Secretàries administratives

Sra. Carmen Osete
Responsable de les gestions amb els alumnes dels programes de doctorat en Arquitectura, en Economia i Dret, i en Comunicació, Humanitats i Educació.
Sra. Sònia Soriano
Responsable de les gestions amb els alumnes dels programes de Doctorat en Ciències de la Salut.

Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat

Està integrat per:

 • El/la vicerector/a de Recerca, Innovació i Transferència, que assumirà la presidència.
 • El/la director/a de l’Escola de Doctorat.
 • Els coordinadors dels programes de doctorat.
 • Els presidents de les Comissions Acadèmiques de Doctorat.
 • El/la gestor/a de Centre.
 • Un/a representant de l'alumnat de Doctorat.

També podrà formar part del Comitè de Direcció un representant dels organismes o institucions amb els quals s’hagi signat conveni de col·laboració.

Són funcions del Comitè de Direcció establir, organitzar, i actualitzar els procediments generals de funcionament dels diferents programes de doctorat, aprovar les accions de millora proposades per la Comissió de Qualitat de l’Escola de Doctorat, així com vetllar pel seguiment de les estratègies i polítiques de recerca promogudes per la universitat tenint en compte l’entorn sociocultural, les tendències i la importància de la transferència del coneixement.

Comissió Acadèmica de Doctorat (CAD)

La CAD de cada programa de doctorat és la responsable de cada programa de doctorat de:

 • Fer la selecció i admissió dels estudiants de doctorat, assignar els directors i tutors i aprovar el pla de recerca.
 • Realitzar el seguiment anual de les activitats de formació dels doctorands, vetllant perquè aquests adquireixin les competències específiques i transversals adequades al seu perfil.
 • Vetllar perquè el pla de recerca es desenvolupi segons el previst, i què el doctorand i els directors de tesis compleixin amb les seves responsabilitats.
 • Autoritzar les estances d'investigació a l'estranger, gestionar les instàncies de pròrroga dels estudis, baixes de programa, canvis de director, etc.
 • Autoritzar la defensa de la tesi doctoral i nomenar als membres del tribunal.